• Školský športový klub STARS Lipany
    • Ak máš rád floorball a chceš si zahrať, príď si s nami zatrénovať - každý utorok od 14.00 - 16. 00
   • Vítam Vás na tejto podstránke, športoví priatelia

    ktorá je zameraná na prezentáciu florbalu v Prešovskom kraji a na Slovensku. Tento web kopíruje potreby športového vyžitia v našom Lipianskom a Sabinovskom obvode  pre rozvoj tohto športu. Naším cieľom je pritiahnuť čo najväčší počet chlapcov a dievčat pre tento bezkontaktný šport, pozdvihnúť ich sebavedomie a umožniť im začleniť sa do športového kolektívu deti na danej škole alebo v obci.

    Preto sme v roku 2009 vytvorili športové triedy so zameraním na florbal dievčat a chlapcov na ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch. Od roku 2014 vznikol školský športový klub STARS, ktorý zastrešuje našich žiakov v klubovej súťaži.

    Táto stránka má za cieľ informovať súťažiacich, rodičov a širokú verejnosť o našich aktivitách v oblasti FLORBALU.   

    Mgr. Kamil Zagrapan                  

           

    Zaručene najrýchlejší spôsob, ako si osvojiť florbalovú hru, je navštevovať FLORBALOVÉ ŠPORTOVÉ TRIEDY.

    Športová trieda je  jedným zo základných článkov špecializovanej športovej prípravy mládeže a zriaďujeme ju pre žiakov, ktorí ukončili štvrtý rok povinnej školskej dochádzky. Cieľom športovej prípravy je dosiahnutie optimálneho rozvoja motorických schopností, pohybových zručností a psychických vlastností žiakov ako dôležitého predpokladu pre športový tréning a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

    Podmienky prijatia - Ako sa stať žiakom športovej triedy

    Výber žiakov do športovej triedy sa robí v marci daného školského roka na našej  škole. Na úroveň vzdelávania kladieme aj výchovnú stránku procesu. Vychováme zo žiakov ŠT zdravo sebavedomých, slušných a spoločensky vyspelých jedincov. Úroveň ich vystupovania, spôsob komunikácie budeme formovať počas celých piatich rokov. Súčasťou ich formovania bude aj psychologická príprava / vyrovnanie sa s úspechom i s neúspechom /.

    Celkovému  cieľu podriaďujeme aj  výber kvalifikovaných trénerov a učiteľov športovej prípravy do športových tried. Základným predpokladmi  je pedagogicky prosociálny prístup k žiakom – zverencom, pozitívne charakterové vlastnosti trénera.  Samozrejmosťou, ktorú vyžadujeme, je sústavné sebavzdelávanie v oblasti odbornej aj pedagogickej.

    Základným predpokladom prijatia do Športovej triedy je všeobecná chuť športovať a cvičiť.

     

    Kritéria prijatia do športovej triedy

    V tomto školskom roku sa uskutočni prijímacie testovanie dňa 16.5.2017 /štvrtok/ od 15,00 hod.

    v Mestskej hale v Lipanoch

    Na základe § 105 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) vydávame tieto kritéria na prijímanie detí do športovej triedy:

    1.      Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

    • Beh na 40m so zmenami smeru
    • Skok do diaľky z miesta
    • Test agility
    • Hod plnou loptou
    • Sed - ľah za 30 sek.

    2. Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti:

    • prekážková dráha (florbalka, loptička)
    • streľba na bránku

    3.      psychodiagnostické vyšetrenie (po prijatí v septembri)

    4.      zdravotný stav (po prijatí v septembri);