• Ideálne priestorové a estetické podmienky
   • Alternatívne triedy so slovným hodnotením
   • Optimálny počet žiakov v triedach
   • Triedy vybavené modernou didaktickou a interaktívnou technikou
   • Pravidelne aktualizovaná webstránka a internetová žiacká knižka
   • Asistenti učiteľa pre žiakov so špeciálnymi potrebami
   • Triedy zamerané na florbal alebo cudzí jazyk
   • Možnosť výberu z troch cudzích jazykov (angličtina, nemčina, ruština)
   • Rozmanitá záujmová a krúžková činnosť
   • Elokované triedy ZUŠ - hudobný a tanečný odbor 
   • Aktivity CVČ (škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, psychologicko-adaptačný kurz, prírodopisno-geografická exkurzia, poznávacie výlety do zahraničia)
   • Letné prímestské tábory
   • Všetko „pod jednou strechou“  - triedy, školský klub detí, školská jedáleň, veľká hala a gymnastická telocvičňa, multifunkčné ihrisko, bufet
   • Zapojenie do projektov ( Infovek, Comenius, Enviroprojekt)