• Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     30. 3. 2020

     Vážení rodičia budúcich prvákov,

     srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch  15. 04. – 17. 04. 2020 v čase od 13:00 – 16:00 hod. Vzhľadom k aktuálnej situácii, uvítali by sme podanie prihlášok v elektronickej podobe. Chceme tým predísť zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí v uzavretom priestore.

     Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.

     Po dohode s vedením školy (mobilné číslo:+421 917 073 128) je možné zapísať dieťa aj v inom termíne.

      

     Zápisný lístok

     1. možete sa prihlásiť elektronicky v termíne od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020, vyplníte prihlášku,  odkliknete súhlas so spracovaním osobných údajov, opíšete text z obrázka, potvrdíte zápisný lístok -  klik na "OK".

     2. ak sa predsa rozhodnete pre osobné podanie zápisných lístkov môžete si ho vytlačiť, vypísať a doniesť v deň zápisu 15. 4. 2020 - 17. 4. 2020 aj s rodným listom dieťaťa a Vašim občianskym preukazom,  Zápisný_lístok_1. - na stiahnutie.Dodržiavajte pritom hygienické opatrenia:

     • do školy vstupujte s rúškom na tvári a v rukaviciach,
     • dodržujte od ostatných dvojmetrový odstup,
     • v prípade príchodu viacerých rodičov naraz, prosím, nezdržujte sa  všetci v priestoroch školy, ale počkajte pre budovou.
       

     O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v ZŠ Hviezdoslavovova 1 v Lipanoch rozhodne riaditeľ školy do  30 dní od zápisu. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to okamžite oznámiť predchádzajúcej škole. Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku k 01.09.2020 nedosahuje školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).

     Škola ponúka:

     • Ideálne priestorové a estetické podmienky
     • Alternatívne triedy so slovným hodnotením
     • Optimálny počet žiakov v triedach
     • Triedy vybavené modernou didaktickou a interaktívnou technikou
     • Pravidelne aktualizovaná webstránka a internetová žiacká knižka
     • Asistenti učiteľa pre žiakov so špeciálnymi potrebami
     • Triedy zamerané na florbal alebo cudzí jazyk
     • Možnosť výberu z troch cudzích jazykov (angličtina, nemčina, ruština)
     • Rozmanitá záujmová a krúžková činnosť
     • Elokované triedy ZUŠ - hudobný a tanečný odbor 
     • Aktivity CVČ (škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, psychologicko-adaptačný kurz, prírodopisno-geografická exkurzia, poznávacie výlety do zahraničia)
     • Letné prímestské tábory
     • Všetko „pod jednou strechou“  - triedy, školský klub detí, školská jedáleň, veľká hala a gymnastická telocvičňa, multifunkčné ihrisko, bufet
     • Zapojenie do projektov ( Infovek, Comenius, Enviroprojekt)

      

   • Office365
    • Office365

     22. 3. 2020

     Vážení rodičia,

     v prípade, že pri vypracovávaní úloh vám chýba na správne zobrazenie dokumentu Word, Excel alebo Powerpoint máme pre vás možnosť pracovať s Office365, ktorý vieme aktivovať každému žiakovi našej školy žiackou licenciou. Stačí poslať mail na office365@zshviezdoslavova.sk v ktorom uvediete meno žiaka, triedu a email na rodiča. Následne vám do mailu prídu prihlasovacie údaje. Prihlásiť sa môžte https://office.com.

   • Oznam pre rodičov
    • Oznam pre rodičov

     20. 3. 2020

     Vážení rodičia,

            snažíme sa zo všetkých síl, aby sme učivo, ktoré by vaše deti, naši žiaci, získavali v škole, sprostredkovali pre vás iným spôsobom. Materiály a úlohy budeme posielať hlavne cez našu Edupage. Je to moderný e-learningový a komunikačný nástroj pre rodičov, učiteľov a žiakov. Na to, aby ste sa k úlohám dostali, potrebujete prihlasovacie meno a heslo. Pre žiaka generuje meno a heslo škola, rodič sa prihlasuje emailom a následne si vygeneruje vlastné heslo. Email rodiča musí byť registrovaný v systéme školy, ináč sa na Edupage nedostanete. V prípade, že ste sa v školskom systéme neregistrovali a máte o to záujem, zašlite svoj mail na registracia@zshviezdoslavova.sk . Ak máte problémy s prihlásením, píšte na email podpora@zshviezdoslavova.sk. Budeme sa snažiť obratom odpovedať na vaše otázky.

    • Oznam

     13. 3. 2020

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     

     V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.         

     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.    

     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).    

     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

   • Info
    • Info

     12. 3. 2020

     Zajtra 13.3.2020 bude vyučovanie prebiehať riadne. Zrušená bude poobedňajšia činnosť - krúžky, ZUŠ a ŠKD. Nakoľko si vážime našich rodičov pre tých, ktorí nebudú mať možnosť zabezbečiť si pooobedňajší dozor na tento deň pre svoje deti, bude jedno oddelenie ŠKD podľa dohovoru s vychovávateľkou pracovať.

    • Oznam

     12. 3. 2020

     V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom bude vyučovanie v škole pozastavené na dobu 14 dní od 16. marca 2020.

    • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     9. 3. 2020

     Vážení rodičia,

     v súvislosti so šírením uvedeného vírusu ( koronavírus COVID-19) vydáva riaditeľstvo ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany usmernenie pre žiakov a pedagógov ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany:

     • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
     • nedotýkať sa očí nosa a úst neumytými rukami,
     • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju a hodiť do koša,
     • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ bolesť hrdla a dýchavičnosti,
     • v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom) na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR:

     „Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára.“

     Doporučujeme,
     aby po odporúčaní lekára alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby 14 dní a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednemu učiteľovi.
     Ďakujeme za porozumenie


     v.r. Mgr. Pavol Palenčár. riaditeľ školy

     List z Ministerstva školstva k situácii s koronavírusom
     https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

      

   • Naj dievča – Naj chlapec 2020
    • Naj dievča – Naj chlapec 2020

     9. 3. 2020

     Súťaž Naj dievča – Naj chlapec má už svoju tradíciu medzi školskými klubmi detí v regióne Horná Torysa. V tomto roku sa uskutočnil jubilejný 10. ročník, a to  26. 2. 2020 v galérii nášho mesta. Organizátorom je ŠKD Hviezdoslavova 1 v Lipanoch. Zapojilo sa deväť školských klubov: Hviezdoslavova 1, Lipany; Komenského 113, Lipany; Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Dubovica, Krivany, Torysa, Krásna Lúka a o titul „Naj dievča“, „Naj chlapec“ sa uchádzalo 47 účastníkov. Cieľom tejto súťaže je podporiť talenty detí, podieľať sa na upevňovaní sebadôvery a istoty pri prezentovaní sa na verejnosti. Dievčatá a chlapci súťažili v dvoch disciplínach. V prvej disciplíne počas módnej prehliadky sa chlapci a dievčatá predviedli v rozprávkových kostýmoch a na móle v sprievode hudby  súťažiaci predviedli svoje pohybové kreácie.  V druhej voľnej disciplíne na základe talentu a zručností súťažiacich sme si pozreli krátke ukážky tanca, spevu, recitácie, ľudového rozprávania, hry na hudobnom nástroji  či ukážky športov.

     Trojčlenná porota, v zložení ktorej boli pani učiteľky zo ZUŠ, pozorne sledovala jednotlivé vystúpenia a tých najlepších ocenila. Žiaci z nášho školského klubu detí sa presadili v širokej konkurencii a umiestnili sa na popredných miestach.

     Dievčatá 1.- 2. ročník -  I. kategória  

       

     1. miesto: Jessica Šuňavcová                 2. B

     3. miesto: Vanessa Bujňačková              1. B

      

     Dievčatá 3. – 4. ročník – II. kategória

      

     1. miesto: Alexandra  Pariľáková             3.A

     2. miesto: Eliška Bujňáková                     3. A

      

     Chlapci 1. – 2. ročník:

      

     1. miesto:  Jozef Kožuško                        2.B

     2. miesto: Dalibor Śkvarla                        2. A

      

     Chlapci 3. – 4. ročník

      

     2. miesto: Matej Molčan                           3. A

      

     Víťazi boli odmenení peknými vecnými cenami, ktoré boli zakúpené z grantu komunitnej  nadácie Modrá Torysa, ktorá súťaž každoročne podporuje. Za priebeh celého podujatia patrí poďakovanie pracovníkom oddelenia kultúry a športu, zvlášť pánovi Tkáčovi, ktorý vytváral projekciu a svetelné efekty, čo určite prispelo k vyššej úrovni súťaže.

      

     Mgr. Mária Župová

      

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

     2. 3. 2020

     Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy na Slovensku a aj v našej škole sa táto súťaž teší veľkej obľube. Dňa 27. februára prebehlo školské kolo tejto súťaže, v ktorom sa zúčastnilo 20 žiakov z prvého stupňa.

     Žiaci v I. kategórii sa umiestnili nasledovne: 

     Poézia :

     1. miesto – Matej Molčan, 3.A

     2. miesto – Alexandra Pariľáková, 3.A

     3. miesto – Soňa Tomčíková, 3.A a Alexander Dancák, 4.A

     Próza :

     1. miesto – neudelené

     2. miesto – Nella Goliašová, 4.A

     3. miesto – Kristína Nováková, 4.A

      

     Všetkým recitátorom ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme! 

      

     Mgr. Monika Kandráčová 

      

     Žiaci v II. kategórii (5. - 6. ročník) sa umiestnili takto:

     Poézia:

     1. miesto: Sandra Mekková, 5.B

     2. miesto: Matej Brilla, 5.A

     3. miesto: Alexandra Molčanová, 5.B

     Próza:

     1. miesto: Klaudia Šulíková, 6.A

      

     Žiaci v III. kategórii (7. - 9. ročník) sa umiestnili takto:

     Poézia:

     1. miesto: Timea Adamečková,7.A

     2. miesto: Šimon Baňas, 7.A

     3. miesto: Sára Skladaná, 7.A

     Próza:

     1. miesto: Antónia Filipová, 8.A

      

      

      

   • Školské kolo Chemickej olympiády
    • Školské kolo Chemickej olympiády

     23. 2. 2020

     20.2.2020 sa konalo školské kolo Chemickej olympiády  určené  žiakom 9. ročníka. Najúspešnejším riešiteľom sa stal Lukáš Závada, druhou v poradí bola Kristína Štefčáková, tretie miesto si svojimi vedomosťami vybojoval Matej Rábik. Všetci traja postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 20.3.2020 na pôde našej školy.

     Ing. Jana Straková

   • Tretie miesto v EleSparks
    • Tretie miesto v EleSparks

     23. 2. 2020

     Do súťaže v anglickom jazyku EleSparks, ktorú organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická, sa tento rok prihlásilo 37 družstiev. Finálového kola sa zúčastnilo 7 najúspešnejších trojčlenných tímov, ktoré prišli na pôdu SPŠE ukázať jazykovú zdatnosť a porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Na stupni víťazov stálo aj družstvo žiakov našej školy v zastúpení S. Dirgovej  (7.A), L. Závadu  (9.B)  a M. Rabika (9.A). Podarilo sa im získať pekné 3. miesto. Blahoželáme!

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Karneval
    • Karneval

     23. 2. 2020

     Dňa 14. februára bolo v našej škole veľmi veselo. Zábava bola v tento deň vynikajúca a nechýbala ani pekne vyzdobená telocvičňa, nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou ale aj originálnosťou a veseliace sa deti. 

     Zábavné súťaže striedali tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa. Odmenou pre všetky deti boli zaujímavé ceny, ich úsmev na tvári a spokojnosť.  

     Ďakujeme organizátorom a tiež všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek, že prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.

     Karneval mal veľký úspech a deti sa už teraz tešia na budúci rok a my učitelia na ich nové masky. 

     Mgr. Monika Kandráčová

   • Výstava modelov sopiek
    • Výstava modelov sopiek

     20. 2. 2020

     Žiaci piatych ročníkov sa v rámci predmetu geografia v  druhom polroku veľmi tešili na jednu konkrétnu tému: Sopky - okná do hlbín Zeme. Vedeli, že po výklade učiva v škole  budú môcť doma zhotoviť vlastný model sopky. Úlohy sa zhostili naozaj statočne – niekto vyrobil sopku sám, inému pomohli súrodenec, kamarát alebo rodič. Použili pritom rôzne materiály – polystyrén, plastelínu, umelú hmotu, alobal, fľaše, vosk, taviacu pištoľ, farby a mnohé iné. Vyučujúci geografie mohli modely použiť pri výklade učiva a žiaci zas prakticky uchopiť a prezentovať naučené.  Výstavu modelov sopiek sme umiestnili na 1. poschodí na chodbe  našej školy, aby si ju mohli pozrieť aj ostatní vyučujúci a spolužiaci. Ďakujeme za námahu a čas, ktoré ste spolu s kamarátmi a rodinnými príslušníkmi venovali tvorbe krásnych modelov.

     Mgr. Jarošová, Ing. Reištetter

   • Talent základných škôl regiónu Šariš
    • Talent základných škôl regiónu Šariš

     19. 2. 2020

     Súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš je určená talentovaným žiakom 5. - 9. ročníka. Netradičná súťaž preverila logické myslenie, matematické schopnosti a verbálne myslenie súťažiacich.

     Školské kolo súťaže Talentov sa uskutočnilo už po štvrtýkrát v našej škole 13. februára. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov. Tento ročník bol pomerne náročný, ale teší nás, že sa našli úspešní riešitelia. Najviac správnych riešení 17 z 20 mala Kristínka Štefčáková, na druhom mieste sa umiestnila Timea Borsuková s počtom bodov 14 z 20. Tretie miesto si vybojoval Jožko Kocúrek, ktorý si do výsledkovej listiny zapísal 13 bodov z 20. Najúspešnejší riešitelia  si vo finálovom kole, ktoré sa uskutoční 10. marca 2020 v zasadačke MsÚ v Prešove, potrápia mozog riešením zaujímavých úloh v dvoch súťažných kolách. Súčasťou záverečného testovania bude logické myslenie a šarišský kvíz. Okrem samotnej súťaže pribudne zaujímavá súťaž – LOGIFORMÁDA. Pre finalistov pripravili organizátori zaujímavé ceny a do zbierky talentov pribudnú certifikáty o absolvovaní súťaže. Trojica najlepších riešiteľov sa zapíše do Galérie Talentov. Talent základných škôl regiónu Šariš má každoročne za cieľ nájsť talentovaných žiakov. Súťaž talentov sa uskutoční pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov.

     Ing. Jana Straková

   • 2. časť Literárneho maratónu
    • 2. časť Literárneho maratónu

     18. 2. 2020

                 Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa potrebuje pre svoj ďalší úspešný život. Kniha by mala byť rovnocenný a niekedy ešte lepší kamarát ako počítač, mobil či televízor. Aj na našej škole sme sa o tom presvedčili dňa 28.januára v  2.časti Literárneho maratónu. Od prihlásených žiakov sme si vypočuli prezentácie ich obľúbených kníh a zistili sme, že práca s knihou môže byť napínavá ,hravá, plná napätia i dobrodružstva. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na pokračovanie Literárneho maratónu, ktorý svedčí o tom, že deti na našej škole majú knihy radi.

      

      

                                                                                                                                    Mgr. Lenka Vargová

   • Lyžiarsky výcvik
    • Lyžiarsky výcvik

     18. 2. 2020

     Aj tento školský rok patril jeden zo zimných týždňov Lyžiarskemu kurzu siedmakov.

     LVVK sa zúčastnilo 26 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludnia a popoludní. Žiaci však mali čas aj na odpočinok a relaxáciu. Po večeri sa žiaci navzájom spoznávali a zabávali sa v spoločenskej miestnosti. Počas celého lyžiarskeho výcviku sme dodržiavali bezpečnostné predpisy a pravidlá, nemali sme žiadne vážne zranenia.

     Cieľ začiatočníkov bol:  vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy,  oblúk z prívratu.

      Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol: - zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela v zjazdovom postoji, paralelný oblúk a vedieť oblúky s rôznym polomerom.

     Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na večerných nástupoch priebežne, formatívne pri ukončení LVVK s odovzdávaním vecných odmien. Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov v jazde zručnosti alebo boli ohodnotení nepretekovou formou ukážky lyžovania .V utorok a stredu večer sme využili ľadovú plochu na korčuľovanie a hokej a potom sme mali k dispozícií wellness. Vo štvrtok večer sme vyhodnotili LVVK a odovzdali žiakom na pamiatku diplom a vecné ceny . Počasie a podmienky na lyžovanie boli perfektné, každý deň sme lyžovali. Účelom LVVK bolo aj prehlbovať vzťah k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku , svojho správania a činov.

     Domov sme sa vrátili zdraví, múdrejší, zdatnejší a s novými skúsenosťami .

     O skvelých zážitkoch svedčia aj fotografie.

     Tím inštruktorov  ZŠ Hviezdoslavova 1

   • Okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách MO 5  a MO 9
    • Okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách MO 5  a MO 9

     12. 2. 2020

     Dňa 27.1.2020 sa reprezentanti  školy v matematike zúčastnili okresného kola matematickej olympiády v prvých dvoch kategóriách. V kategórii MO 5 bol úspešným riešiteľom s tretím miestom v okrese Samuel  Repeľ, tesne pod čiarou, ale s pekným výsledkom sa umiestnil Matej Brilla. V kategórii MO 9 sa obidvaja reprezentanti deviatakov v silnej konkurencii 16 súťažiacich stali úspešnými riešiteľmi, Lukáš Závada obsadil 5. miesto a Kristínka Štefčáková 6. miesto.

     Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

     Ing. Jana Straková

   • Školské kolo Pytagoriády
    • Školské kolo Pytagoriády

     12. 2. 2020

     V dňoch 10.-11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, matematickej súťaže pre žiakov 3.-8. ročníka. V niektorých kategóriách sme nemali úspešných riešiteľov, v iných sa ich nazbieralo hneď niekoľko. Na okresnom kole v marci nás budú reprezentovať:

     kategória  P3 : Soňa Tomčíková a Karolína Jurčenková,

     kategória  P4 : Emma Bujňačková a René Bacher,

     kategória P5 : Samuel Repeľ a Pavol Varchola,

     kategória P6 : Matej Valkučák a Matej Martoňák,

     kategória P7 : Miroslav Troščák a Ján Sabolík,

     kategória P8 : Jozef Kocúrek a Daniel Falat.

     Tešíme sa a zároveň sme zvedaví, ako sa im bude dariť na okresnom kole.

      

     Ing. Jana Straková

   • Výborné výsledky v jazykovej súťaži EleSparks
    • Výborné výsledky v jazykovej súťaži EleSparks

     10. 2. 2020

     Dňa 21.1. sa dvanásť žiakov našej školy zapojilo do 2. kola súťaže v anglickom jazyku EleSparks, ktorú organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Online testy žiaci vypĺňali v trojčlenných družstvách.  Siedmaci,  ôsmaci a deviataci prezentovali svoje vedomosti v úlohách zameraných na slovnú zásobu, gramatiku, prácu s textom i počúvanie s porozumením. Do súťaže sa tento rok zapojilo 37 družstiev z mnohých základných škôl. Napriek náročným úlohám sa podarilo našim žiakom uspieť.  Najlepšie si počínalo družstvo „Shorties“  - Z. Kocúreková 8.A, A. Filipová 8.A a D. Falat 8.B (získali z oboch testov spolu 88 bodov z plného počtu 90 bodov) a družstvo „Hot Hogs“ – S. Dirgová 7.A, M. Rabik 9.A a L. Závada 9.B  (získali z oboch testov spolu 87 bodov z plného počtu 90 bodov). Po dvoch on-line testoch postúpilo do školského kola, ktoré prebehne v priestoroch SPŠE vo februári 2020, sedem družstiev. Medzi nimi je aj družstvo našich ôsmakov. Gratulujeme a držíme palce na školskom kole v Prešove!

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Chrípkové prázdniny
    • Chrípkové prázdniny

     5. 2. 2020

     Riaditeľstvo školy na základe Metodického usmernenia č. 15/2005-R a po odporúčaní RÚVZ v Prešove rozhodlo, že v dňoch  06.02. - 07.02.2020 (štvrtok - piatok) sa vyučovanie prerušuje z dôvodu nárastu chrípkového ochorenia žiakov.

     V dňoch 06.02. - 07.02.2020 nebude výchovná činnosť v ŠKD. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, budú vyhlásení z obedu vedúcou ŠJ.

     Zároveň oznamujeme žiakom 1.stupňa, že karneval sa presúva na 14. 2. 2020.

    • Oznam

     4. 2. 2020

     Riaditeľstvo školy na základe Metodického usmernenia č. 15/2005-R a po odporúčaní RÚVZ v Prešove rozhodlo, že v dňa  05.02.2020 (streda) bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime (hodiny budú mať 35 minút) z dôvodu nárastu chrípkového ochorenia žiakov. Zrušené bude aj popoludňajšie vyučovanie a záujmová činnosť. ŠKD bude v riadnom režime.

    • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

     30. 1. 2020

     Žiaci deviateho ročníka reprezentovali našu školu v speve ruských piesní 23. januára 2020 v Prešove. V tomto roku sa na krajskom kole súťaže Ruské slovo zúčastnilo 120 súťažiacich. Pieseň Ťomnaja noč v podaní M. Klembarovej, L. Pigulovej, I. Sabolovej, K. Štefčákovej a J. Genčúra im priniesla druhé miesto v kategórii 8. - 9. ročníkov. Gratulujeme!

      

     PaedDr. E. Lipovská

   • Prvé a tretie miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka
    • Prvé a tretie miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka

     28. 1. 2020

     Vo štvrtok 23. januára sa v priestoroch našej školy zišlo 34 recitátorov, víťazov školských kôl Sabinovského okresu, aby súťažili v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského.

     Súťažilo sa v troch kategóriách, ktoré hodnotili trojčlenné poroty.

     V 1. kategórii (2. – 3. ročník) sa na 3. mieste umiestnila žiačka Alexandra Pariľáková z 3.A, v 2. kategórii (4. – 5. ročník) čestné uznanie získal Samuel Repeľ z 5.B a v 3. kategórii (6. – 7. ročník) sa na 1.mieste umiestnila Timea Adamečková.

     Recitátorom  srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Víťazke Timei

     želáme veľa úspechov v krajskom kole.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová

      

     Šaliansky Maťko – školské kolo

     16. januára sa konalo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského s nasledovným umiestnením recitátorov:

     I.kategória 2.-3.roč.

     1. Alexandra Pariľáková, 3.A

     2. Soňa Tomčíková, 3.A

      

     II. kategória 4.-5.roč.

     1. Samuel Repeľ, 5.B

     2. Matej Brilla, 5.A

     3. Michal Minár, 4.A

      

     III. kategória – 6.-7.roč.

     1. Timea Adamečková,7.A

     2. Mária Mizeráková, 6.A

     3. Nikola Molčanová, 6.A

      

   • Okresné kolo Technickej olympiády
    • Okresné kolo Technickej olympiády

     27. 1. 2020

     Dňa 28.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Technickej olympiády konanej na ZŠ Komenského 13 v Sabinove. Súťaž pozostávala z teoretickej časti – riešenie testov a praktickej časti - tvorba výrobku podľa výkresovej dokumentácie.

     V kategórii B sa úspešným riešiteľom  na 8. mieste stal žiak 6.B Matej Valkučák. V kategórii A dvojíc sa úspešnými riešiteľmi, taktiež na 8. mieste, stali žiaci z 8. B triedy Filip Jura a Jožko Kocúrek .

     Všetkým trom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy!

     Ing. Stanislav Reištetter

      

      

      

    • Druhé miesto na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

     22. 1. 2020

      

     Dňa 15. 1. 2020 sa v priestoroch ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojili žiaci dvanástich škôl sabinovského okresu. Našu školu reprezentovala v kategórii 1A Sarah Dirgová (7.A trieda) a v kategórii 1B Lukáš Závada (9.B trieda). Napriek náročným úlohám pre nás Lukáš dokázal vybojovať krásne 2. miesto. Lukáš, blahoželáme!

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Čarovné Vianoce
    • Čarovné Vianoce

     23. 12. 2019

     Vo štvrtok 19. decembra sa mestská hala premenila na krásnu zasneženú krajinu s vianočným stromčekom, pod ktorým čakali darčeky. Žiaci našej školy pod vedením svojich vyučujúcich si v tento deň pre svojich rodičov a známych pripravili  prekvapenie v podobe veršov, tancov, scénok, piesní, vianočných vinšov a kolied. Vianočný koncert s názvom Čarovné Vianoce sa niesol v duchu radosti z dávania, pretože dávať je krajšie ako brať. Dúfame, že sme v predvianočnom zhone vykúzlili na tvárach dospelých, ale aj detí radosť, potešenie a pocit spolupatričnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek miere pomohli pri uskutočnení koncertu. Prajeme vám pokojné  vianočné dni plné zázrakov, vďačnosti a lásky.

     Mgr. Alena Jarošová

   • Zimné vydanie Hviezdičky
    • Zimné vydanie Hviezdičky

     11. 12. 2019

     V týchto dňoch vychádza zimné vydanie školského časopisu Hviezdička. Nájdete v ňom novinky zo školy, vlastnú tvorbu žiakov, vianočnú anketu, recepty, pexeso, omaľovanky a mnoho iného. Informácie o predaji nájdete u členiek redakčnej rady časopisu ( dievčatá z 8.B). Prajeme vám príjemné čítanie.

     Mgr. Alena Jarošová a redakčná rada

      

   • Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek
    • Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek

     11. 12. 2019

     Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka, na Vianoce. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie. Svoje srdcia otvárame viac ako inokedy. Vianoce majú svoje čaro pre malých i veľkých. Prinášajú nám akési slávnostné tajuplné ovzdušie: stromček, jasličky, sviečky, darčeky, hračky, pozdravné karty, rodinné návštevy, koledy a najmä spoločnú večeru v rodinnom kruhu. Pri tom všetkom Vianoce v nás obnovujú určité vzrušenie a dojem čohosi tajomne krásneho, dobrého a veľkého. Každý z nás objaví v sebe dobrotu, cíti sa akoby povinným prejaviť milotu k iným; pocit hlbokej ľudskosti a štedrosti visí vo vzduchu, atmosféra je slávnostná, povznesená. V mestskej športovej hale sa 4.12.2019 zišlo dvadsať súťažiacich 5-členných družstiev detí zo školských klubov nášho regiónu. Všetci prítomní si prešli jednotlivé stanovištia, v ktorých si navzájom zmerali sily, športové výkony, tvorivosť, vynaliezavosť, vedomosti, ale aj vytrvalosť, či šťastie. Išlo o podujatie, ktoré si získalo srdcia nielen organizátorov, ale aj všetkých účastníkov. Usporiadali sme siedmy ročník podujatia Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek. Ako usporiadatelia projektu týmto chceme poďakovať deťom a ich rodičom, že nás podporili. Spoločne povyberali rôzne hračky, puzzle, detské karty, knižky a samozrejme nechýbali ani plyšové zvieratká. Veríme, že mnohé deti sa potešili hračkám, ktoré dostali druhú šancu a aj keď už neboli nové, splnia svoj účel v jednotlivých oddeleniach školských klubov. Naše poďakovanie patrí aj nadácii Modrá Torysa, ktorá prispela finančnou čiastkou a tak si deti do ŠKD okrem starších hračiek mohli odniesť aj úplne nové. Poďakovať sa chceme vedeniu mesta Lipany za pomoc pri zabezpečovaní propagačných predmetov o našom mestečku, ako aj jednotlivým starostom okolitých obcí, riaditeľom ZŠ, ktorí tiež podporili túto akciu. Tejto humanitnej akcie sa zúčastnili ŠKD: Brezovica, Ďačov, Dubovica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Hviezdoslavova 1 (I.-IV. oddelenie), Lipany, Komenského 113 (I.–IV. oddelenie, a VII. oddelenie), Pečovská Nová Ves, Poloma, Rožkovany a  Torysa, spolu 20 súťažiacich družstiev. Všetkým, ktorí nás podporili,  z úprimného srdca ďakujeme.

     Eva Lipovská, vychovávateľka ŠKD

      

    • Oznam

     11. 12. 2019

     Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom,

     že v dňoch

     od 16.12.2019 – 20. 12. 2019 nebude možné sa odhlásiť z obedov z dôvodu ukončenia ročnej uzávierky a zásob na sklade, ktoré majú krátku záručnú lehotu.

      

     Neodhlásená strava sa bude podávať do obedárov.

     Posledný termín odhlásenia stravy je piatok 13.12.2019  do 14:00 hod.

    • Botanická záhrada a vianočné trhy

     10. 12. 2019

     Návšteva botanickej záhrady je krásna dokonca aj počas chladných sivých dní, o čom sa v sobotu 7. decembra 2019 presvedčili členovia krúžku EKO-BIO a Historicko-poznávacieho krúžku.

     Navštívili sme Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, ktorá je druhou najstaršou botanickou záhradou na Slovensku a taktiež je jedinečná svojou rozlohou (30 hektárov) a pestrosťou rastlinných druhov. V obrovských skleníkoch sme mali možnosť pozrieť si rozsiahlu zbierku kaktusov, rôznych citrusov, rýchlo rastúcich bambusov a mnoho ďalších tropických a subtropických rastlín.

     Vonkajšie priestory botanickej záhrady boli síce pokryté snehovou pokrývkou, ale aj napriek tomu sme mohli obdivovať ihličnaté dreviny, ako napríklad borovice, jedle a rôzne odrody smreka obyčajného. Taktiež sme sa prešli sprístupneným včelárskym náučným chodníkom, z ktorého sme sa dozvedeli o živote včiel a o histórii včelárstva. Súčasťou exteriéru botanickej záhrady bola aj mini ZOO, kde sme našli ovce, kozy, sliepky, králiky a zajace. Niektoré zvieratá sme mohli aj nakŕmiť pripraveným chlebom.

     Po absolvovaní prehliadky botanickej záhrady boli našou druhou zastávkou vianočné trhy konané v centre Košíc, kde sme si mohli pochutnať na rôznych chutných jedlách, nakúpiť ručne robené darčeky pod stromček pre svojich blízkych, či povoziť sa na „košickom oku“, ktoré ponúkalo pohľad na vianočné historické centrum mesta Košice vrátane pohľadu na Dóm svätej Alžbety.

     Unavení, trochu uzimení, ale spokojní s novými poznatkami a zážitkami sme sa vo večerných hodinách vrátili domov.

      

     Mgr. Gabriela Tomášová

    • Mikuláš u nás

     9. 12. 2019

     V piatok 6. decembra ráno zavítal do našej školy svätý Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvého stupňa, ktorí Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho pekné pesničky a básničky. Nálada bola úžasná, Mikulášov kôš bol plný dobrôt, a tak sa balíček ušiel každému. 

     Mikuláš žiakom sľúbil, že o rok sa k nám vráti. A my sa, samozrejme, tešíme na jeho návštevu už teraz.

     Mgr. Monika Kandráčová 

   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku

     8. 12. 2019

     22.11. sa na „Hviezdičke“ konalo školské kolo Olympiády v ANJ. Napriek náročným úlohám sa žiakom podarilo uspieť a dosiahli pekné výsledky. V kategórii 1A 3. miesto získal Šimon Baňas (7.A), 2. miesto Martin Minár (7.A) a 1. miesto Sarah Dirgová (7.A). V kategórii 1B je na 3. mieste Daniel Falat (8.B), na 2. mieste Zuzka Kocúreková (8.A) a najviac bodov získal Lukáš Závada (9.B). Sarah a Lukáš, držíme palce v okresnom kole!

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Rozprestri krídla
    • Rozprestri krídla

     3. 12. 2019

     Preleteli by ste ponad Severné more, aby ste zachránili vymierajúci vtáčí druh? V rodinnom filme, inšpirovanom skutočnou udalosťou, sa o to chlapec Thomas pokúsil a my sme boli pri tom. Boli sme svedkami výpravy za záchranou vymierajúcich tvorov. 

     Vo štvrtok 21. novembra žiaci 7., 8. a 9. ročníka v sprievode  triednych učiteľov navštívili kino Cinemax Prešov a mali tak možnosť pozrieť si film, ktorý predstavil ekologické posolstvo. Okrem pútavého deja, motívu napätia a nebezpečenstva si nás film získal  aj krásnymi snímkami škandinávskej prírody. Režisér, spisovateľ a dobrodruh Nicolas Vanier hovorí, že chcel filmom zachytiť realitu doby, v ktorej žijeme a v ktorej sa mladá generácia, odrastená na digitálnych obrazovkách, začína zaujímať o ekologické problémy.

     „Dospelí o týchto problémoch vedia už roky, no vlastne sa nič nezmenilo. Mladé generácie si uvedomujú, že viac nebudú môcť rátať so svetom, ktorý sme vyťažili a využili na maximum. Búria sa, aby sa veci pohli. Podľa mňa je to veľmi dôležité, pretože nepotrvá dlho a ekologická bomba, ktorá nás ohrozuje, vybuchne,“ hovorí Vanier.

     Film bol pre nás poučný a pomohol nám pochopiť, že svet nie je len o mobilných telefónoch, facebooku a počítačových hrách... A človek ? Ten nie je vládcom prírody, ale jej súčasťou.

     Mgr. Zuzana Čekanová

    • Čitateľský maratón

     28. 11. 2019

     Dnes, t.j. 28. novembra sa v školskej knižnici  uskutočnila 1. časť Čitateľského maratónu. Prihlásení žiaci z jednotlivých tried tak mali možnosť prítomným odprezentovať prečítanú knihu za 1. štvrťrok školského roku 2019/2020. Vypočuli sme si čitateľov, dozvedeli sme sa o výbere knihy, ktorá ich zaujala svojim príbehom, osudom hlavnej postavy alebo rozprávačským umením autora. Krátky úryvok mohli prečítať aj svojim spolužiakom.

              Našich čitateľov zaujali nielen rozprávkové knihy, ale aj príbehy o zvieratkách, či veselé príbehy svojich rovesníkov. Čitateľskú gramotnosť sme doplnili aj vymenovaním autorov kníh, či ilustrátorov.

              Všetkým zúčastneným ďakujeme a zároveň pozývame na 2. časť Čitateľského maratónu, ktorá bude   už čoskoro v znamení počúvania vianočných rozprávok.   

      

                                                                                                                            Mgr. Lenka Vargová

   • O pohár 17. novembra
    • O pohár 17. novembra

     24. 11. 2019

     17.11.2019 sa uskutočnil medzinárodný šachový turnaj na Gymnáziu v Lipanoch, ktorý niesol názov O pohár 17. novembra. Šachu sa na našej škole venujeme zatiaľ krátko, a preto sa nesmierne tešíme, že v tomto školskom roku máme množstvo žiakov, ktorí navštevujú Šachový krúžok.

     Na tomto turnaji nás reprezentovali žiaci Matej Rabik, Jakub Genčur, Lukáš Slanina, Filip Jura, Kristián Kandráč a Samuel Orság.

     Výsledky nás milo prekvapili, pretože v konečnom poradí sa umiestnil na 2. mieste Jakub Genčur z IX.B triedy a na 3. mieste Matej Rabik z IX.A triedy. Cenné skúsenosti zbieral každý jeden hráč tímu.

     Mgr. Lukáš Visocký  

    • Výstup na Minčol

     24. 11. 2019

     Počasie prialo turistike aj 17. novembra. Členovia krúžku Hrady a povesti sa odhodlali vystúpiť na najvyšší vrch pohoria Čergov (1157m n. m.) Trasa viedla z obce Kamenica popod Sokoliu skalu cez Kalinov. Na predvrchole Minčola nás privítal obrovský drevený kríž postavený na počesť návštevy pápeža Jána Pavla II. Na vrchole Minčola stojí mohutný železobetónový pylón. Na jeho štyroch stranách sú umiestnené erby Bardejova, Starej Ľubovne, Prešova a Sabinova, o ktorých sú známe heraldické povesti. Neskôr sme sa zastavili pri útulni pod Minčolom, kde nechýbala opekačka. Po turistickej značke sme zišli do obce Lúčka, kde po nás prišli rodičia, za čo im patrí vďaka.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová a členovia záujmového útvaru

    • Potulky jesennou prírodou

     24. 11. 2019

     Nádherné počasie v októbri priam lákalo túlať sa jesennou prírodou. A tak žiaci záujmového útvaru Hrady a povesti absolvovali 16-kilometrovú túru z Pustého Poľa cez Demianku a Putnov do Lipian. Spoznali nové povesti viažuce sa k zaniknutej osade Putnov a k neďalekému vrchu Hrádok, na ktorom stál v minulosti drevený hrad.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová, vedúca záujmového útvaru

    • Oznam

     19. 11. 2019

     Upozorňujeme žiakov 6. - 9. ročníka, že 20. 11. 2019 sú z obedov automaticky odhlásení. Ak by niekto chcel obed, môže sa prihlásiť do 14. 00, ale obed si musí zaplatiť.

   • Keď veľké deti pomáhajú malým
    • Keď veľké deti pomáhajú malým

     18. 11. 2019

     Hodina deťom je celoročná  verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska. Výťažok zo zbierky je určený na podporu projektov, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Tento rok bola opäť príležitosť pomôcť slovenským deťom. 14. novembra 2019 v uliciach slovenských obcí a miest veľké deti pomáhali tým malým.  Do tohtoročnej pokladničkovej zbierky sa zapojila aj naša škola. Trom tímom  dobrovoľníčok z 9. B sa do troch žltých pokladničiek s motívom maskota zbierky - Huga podarilo v lipianskych školách a uliciach vyzbierať sumu 333,63 euro. Každý, kto prispel, podporil projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku. Aby každý darca videl, kde pomohol, aktivity podporených detí je možné sledovať na stránke Nadácie pre deti Slovenska, ktorá zbierku Hodina deťom zastrešuje (http://www.hodinadetom.sk/hodina-detompodpori-v-21-rocniku-41-projektov/).

     Sme radi, že ste 14. novembra 2019 nezabudli podporiť deti. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným darcom, ktorí sa rozhodli prispieť a našim dobrovoľníkom - žiačkam našej školy (Tamare Cenkerovej, Denise Gergelčíkovej, Miroslave Klembarovej, Viktórii Leškovskej, Kristíne Mekkovej, Dorote Petríkovej, Lívii Pigulovej, Lenke Sčislákovej a Kristíne Štefčákovej). Za všetky deti Slovenska ďakujeme.

     Mgr. Anton Klenotič, lokálny koordinátor zbierky

    • Ȏsmaci na exkurzii v Bratislave

     18. 11. 2019

     Už po tretíkrát sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Národnej rade SR. Exkurziu zorganizovala predmetová komisia humanitných predmetov. Dvojdňová exkurzia nielen do parlamentu bola tentokrát určená pre žiakov ôsmeho ročníka. Bola zameraná na učivo z občianskej náuky a dejepisu. Na jej príprave a bezproblémovom priebehu sa podieľali Mgr. Čamajová, Mgr. Klenotič, Mgr. Tomášová a Mgr. Andraščíková.

     Exkurzia v Národnej rade SR začala v priestoroch vestibulu (tzv. Hurbanovej siene). Parlamentom nás sprevádzali stážisti Kancelárie NR SR. Vo vestibule sme sa dozvedeli informácie o našich štátnych symboloch a o histórii slovenského parlamentarizmu. Zastavili sme sa aj pri bustách dvoch významných osobností našej histórie - J. M. Hurbana a M. R. Štefánika. Hurban bol predsedom historicky prvej Slovenskej národnej rady v r. 1848 - 1849. Štefánik sa zaslúžil o vznik Československej republiky, štátu, v ktorom Slováci prvýkrát v histórii boli štátotvorným národom. Z vestibulu sme pokračovali na balkón rokovacej sály. Na balkóne nám stážistka vysvetlila princíp deľby štátnej moci, ktorý je jedným zo základných pilierov parlamentnej demokracie.

     Národná rada SR nebola jediným cieľom našej exkurzie. Prešli sme veľkú časť historického centra Bratislavy. V severnej časti mesta sme si ukázali Grasalkovičov (prezidentský) palác, Letný arcibiskupský palác (Úrad vlády SR), budovy Slovenského rozhlasu a Národnej banky Slovenska.  Vo východnej časti centra nás zaujali nová budova Slovenského národného divadla, socha M. R. Štefánika, budova Univerzity Komenského, ale hlavne Modrý kostolík zasvätený sv. Alžbete Uhorskej.  Neobišli sme ani stredoveké mesto, ktorého jadrom je Hlavné námestie. Aj tu sme sa zastavili pri viacerých pamätihodnostiach, z ktorých viaceré sú dominantami nášho hlavného mesta. Našu pozornosť upútali Stará radnica, Primaciálny palác, Michalská brána, budova Academie Istropolitany, Palác Uhorskej kráľovskej komory, či Dóm sv. Martina. Na Hviezdoslavom námestí a v jeho okolí sme si všimli historickú budovu SND, Ganymedovu fontánu, budovu Reduty, sochy Hviezdoslava a Andersena, trojičný morový stĺp, Pomník štúrovcov a najnovšiu atrakciu - bronzový model Bratislavy z čias Márie Terézie. Krátku prestávku s vyhliadkou na Dunaj sme si spravili aj na Moste SNP. Cestou do parlamentu sme nezabudli ani na Bratislavský hrad a repliku barokovej záhrady v jeho areáli.  Našou poslednou zastávkou cestou z parlamentu bolo Župné námestie, na ktorom sa nachádzajú kostoly kapucínov a trinitárov zasvätené sv. Štefanovi, kráľovi a sv. Jánovi z Mathy, stĺp Immaculaty a Župný dom, v ktorom bola 1. septembra 1992 prijatá Ústava SR. Po dobrom obede viedli naši kroky na Hlavnú stanicu. Po niekoľkohodinovej ceste vlakom sme sa šťastne vrátili domov bohatší o množstvo nových zážitkov a informácií.

     Mgr. Anton Klenotič

                   

   • Hodina deťom 2019
    • Hodina deťom 2019

     12. 11. 2019

     Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa uskutoční 13. ročník pokladničkovej zbierky Hodina deťom, ktorú zastrešuje Nadácia pre deti Slovenska. Je to deň, keď veľké deti pomáhajú tým malým. Do zbierky sa zapojila aj naša škola. Vo štvrtok v dopoludňajších hodinách sa v uliciach nášho mesta môžete stretnúť s troma tímami dobrovoľníkov.  Prispieť na dobrú vec môžete do jednej z troch žltých pokladničiek s motívom maskota zbierky - Huga.  Výťažok zo zbierky poputuje na podporu detí a mladých ľudí na Slovensku (napr. zdravotne znevýhodnených detí, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, opustených detí, detí v zložitých životných situáciách, ale aj výnimočných a bežných detí). Veľké deti majú pomáhať tým menším a preto aj ty prispej na Hodinu deťom. Vopred ďakujeme všetkým darcom za dobrovoľný príspevok a ochotu pomôcť.

     Mgr. Anton Klenotič, lokálny koordinátor zbierky

   • Dochádzkový systém žiakov
    • Dochádzkový systém žiakov

     11. 11. 2019

     Vážení rodičia,

     Program aScAgenda umožnuje evidovať dochádzku žiakov:

     -          prítomnosť žiaka v škole

     -          ospravedlnené hodiny

     -          neospravedlnené hodiny

     -          neskoré príchody.

     Učiteľ iba kliknutím potvrdí údaje. Ak sa stane, že sa žiak z nejakého dôvodu "nepípne", v dochádzke triednej knihy bude evidovaný ako neprítomný, hoci bude v škole. Tento mesiac to budeme skúšať - učiteľ v triednej knihe opäť jedným kliknutím nastaví, že žiak je prítomný a žiak si dodatočne ide potvrdiť účasť v škole pípnutím. Povinnosť nosiť čip a evidovať príchody a odchody bude zakomponovaná aj do školského poriadku. Po uplynutí skúšobnej doby bude nezodpovedné čipovanie, alebo zabúdanie čipu považované za porušovanie školského poriadku.  Každý jeden čipový prívesok je priradený jednému žiakovi a pri jeho strate si žiak už musí zakúpiť nový (1€).

     Pre rodiča je možná Mobilná verzia: dochádzku dieťaťa vidí v mobile, elektronická triedna kniha v mobile vie, či je dieťa v škole. Žiak sa pri vchode do budovy "pípne" a rodič automaticky dostane notifikáciu na svoj mobilný telefón. Rovnako pri odchode zo školy. Viete, či dieťa prišlo bezpečne do školy a zo školy odchádza. Poprípade môžeme v zárodku vyriešiť potenciálny problém so záškoláctvom. Systém zaznamená všetky príchody a odchody žiaka, a rodič si všetko môže pekne v kľude doma skontrolovať.

     Je potrebné, aby sa žiaci naučili s čipmi zodpovedne zaobchádzať, nosiť ho každý deň do školy.

     Vážení rodičia, ďakujem preto za Vašu pomoc pri zavádzaní odsledovania dochádzky, za pomoc svojim deťom, aby si čipy zodpovedne odkladali a používali. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nastavenia pomoci pre Vás či dieťa kľudne navštívte školu, zatelefonujte, napíšte mail.

     zshviezdoslavova@gmail.com, 0907977475

    • Soľ nad zlato

     10. 11. 2019

      

     Činnosť Historicko-poznávacieho krúžku a krúžku Eko-Bio v tomto školskom roku začala v októbri 2019 celodenným výletom do Prešova a Slanských vrchov. Členovia krúžkov navštívili miesta spojené s ťažbou a varením soli. Naše kroky najprv viedli do obce Ruská Nová Ves, nad ktorou sa vypína zrúcanina hradu Soľnohrad, známeho aj pod názvom Zbojnícky hrad. Jeho úlohou bolo chrániť vzácne soľné pramene v jeho blízkosti. Patril rodu Šóšovcov.

     Našou ďalšou zastávkou bola národná kultúrna pamiatka Solivar v Prešove. Patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Areál pozostáva z viacerých objektov, ktoré sme postupne navštívili. K objektom, ktoré slúžili na ťažbu kamennej soli, čerpanie soľanky, varenie a skladovanie soli patrí šachta Leopold, zásobníky soľanky, tzv. četerne, varňa Františeksklad soli, tzv. komory. Nad šachtou Leopold bola postavená budova gápľa, jedného z najväčších v strednej Európe. Mechanizmus postavený z kokošovského duba a poháňaný štyrmi pármi koní slúžil na čerpanie soľanky. Cestou k budove gápľa sme prechádzali okolo kaplnky zasvätenej sv. Róchovi. Baníci ju postavili na pamiatku morovej epidémie. V areáli sa nachádza aj zvonica, tzv. turňa, ktorá  slúžila ako banská klopačka. Klopaním na dosku sa baníkom oznamoval začiatok pracovnej doby, ale aj mimoriadne udalosti, napr. požiar. Prehliadka areálu skončila tam, kde aj začala – v zrekonštruovanej budove skladu soli. Za jeden tu uskladnený drevený sud soli sa v minulosti dala kúpiť jedna celá dedina. Našu soľnú cestu sme zavŕšili v nákupnom centre s príznačným názvom Solivaria.

     Mgr. Anton Klenotič

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

     8. 11. 2019

     Riaditeľ ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 6. – 9. ročníka dňa 20. novembra 2019 (streda) riaditeľské voľno.

     Odôvodnenie: Dňa 20. novembra 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2019 (T5-2019) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo všetkých základných školách Slovenskej republiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 5. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke podľa záujmu. V riadnom vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa bude pokračovať 21. novembra 2019 (štvrtok).

   • Mikulášska burza
    • Mikulášska burza

     6. 11. 2019

     Vážení rodičia

     Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka, na Vianoce. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie. Svoje srdcia otvárame viac ako inokedy. Vianoce majú svoje čaro pre malých i veľkých. Prinášajú nám akési slávnostné tajuplné ovzdušie: stromček, jasličky, sviečky, darčeky, hračky, pozdravné karty, rodinné návštevy, koledy a najmä spoločnú večeru v rodinnom kruhu. Pri tom všetkom Vianoce v nás obnovujú určité vzrušenie a dojem čohosi tajomne krásneho, dobrého a veľkého. Každý z nás objaví v sebe dobrotu, cíti sa akoby povinným prejaviť milotu k iným; pocit hlbokej ľudskosti a štedrosti visí vo vzduchu, atmosféra je slávnostná, povznesená. Aj nás v škole, v ŠKD, v tomto školskom roku čaká podujatie, ktoré si získalo srdcia nielen organizátorov, ale aj všetkých účastníkov. Ide o siedmy ročník podujatia Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek. Každý rok sa tešíme na deň, keď sa opäť stretneme, zabavíme, zasúťažíme  a  aj obdarujeme. Podujatie je určené deťom školských klubov v našom regióne. Vážení rodičia, touto cestou Vás chcem poprosiť, aby ste opäť po roku spolu so svojimi deťmi pustili čerstvý vánok do izbičiek svojich ratolestí. Povyberajte spolu  hračky, skladačky, knižky, stavebnice a rôzne iné predmety, na ktoré u Vás doma už len sadá prach. Verte mi, Vášmu dieťaťu chýbať nebudú, no iným deťom v školskom klube vyčaria úsmev, potešia, zabavia, urobia radosť. Veď o to nám všetkým ide. Vedieť sa podeliť, obdarovať, mať radosť aj z toho, že som urobil radosť  inému. Čaro Vianoc si pestujme v sebe každý deň. Týmto skutkom dáme opozeraným hračkám druhú šancu.

     Všetkým, ktorí nás podporia,  z úprimného srdca ďakujem.

                                                                                                                            Mgr. Eva Lipovská

      

   • Babie leto
    • Babie leto

     29. 10. 2019

     Pestrofarebná jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia a ponúka nám veľa možností. 

     Preto sme v posledných októbrových dňoch využili všetko, čo jeseň ponúka, a vybrali sme sa spoločne s členmi krúžku Tretiačik mixáčik do prírody. Spolu sme tak strávili pekné slnečné popoludnie a nazbierali rôzne plody jesene.

     Mgr. Monika Kandráčová

    • Medzinárodný deň školských knižníc

     28. 10. 2019

     Štvrtý pondelok v mesiaci október je Medzinárodným dňom školských knižníc. Tento deň prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok. Cieľom tohto dňa aj na našej škole bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, k poznávaniu, k získaniu priaznivcov literatúry a taktiež ku školskej knižnici. Preto pre žiakov 2. stupňa týmto dňom sme odštartovali Čitateľský maratón, ktorý bude prebiehať vo viacerých etapách ako minulý školský rok. Dnes, t.j. 28. októbra sme pozvali do  školskej knižnice prváčikov, a tak sa stali jej členmi už aj najmladší žiaci našej školy.                             

      

                                                                                                                         Mgr. Lenka Vargová

    • Dopravné hry našich prvákov v materskej škole

     27. 10. 2019

     16. októbra naši družinári prváci v rámci dopravnej výchovy navštívili novozriadené dopravné ihrisko v Materskej škole na Námestí sv. Martina 80 v Lipanoch. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a osvojili si dopravné značky.  Následne využili svoje vedomosti a zručnosti  i prakticky. Vyskúšali  si jazdu na bicykli a kolobežke podľa dopravných pravidiel a správne správanie sa chodca na komunikácii.

   • Testovanie 5 - 2019
    • Testovanie 5 - 2019

     24. 10. 2019

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 – 2019) sa uskutoční  20. novembra 2019 (streda) papierovou formou. Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testované učivo svojou obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre primárne vzdelávanie (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ).

     Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na  nižší stredný vzdelávací stupeň (2. stupeň ZŠ). Žiaci budú testovaní z matematiky slovenského jazyka a literatúry. Počet testovaných úloh z každého predmetu je 30. Čistý čas, ktorý  budú mať žiaci na vypracovanie jedného testu, je 60 minút. Povolenými pomôckami sú pero, ktoré píše na modro a pomocný papier na matematiku. Zakázané sú kalkulačky, rysovacie pomôcky (pravítko), zošity, výpisky, učebnice a študijné materiály. Testovaní žiaci budú rozdelení do 3 skupín. Testovanie prebehne v pavilóne C na 1. poschodí v triedach 5.A, 8. A a  8.B.

     Bližšie informácie o testovaní sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5 alebo  https://www.svs.edu.sk/testovanie5.aspx. Na stránkach sa nachádzajú aj špecifikácie testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Na stránke NÚCEM-u v časti Testovanie 5 nájdete aj testy a kľúče správnych odpovedí z predchádzajúcich testovaní (Testovanie 5 - 2013 až Testovanie 5 - 2018) a odpoveďové hárky na nácvik a prípravu testovania.  Základné informácie o obsahu a priebehu  Testovania  5 -2019 a presný harmonogram testovania nájdete tu:     https://www.nucem.sk/dl/4515/Zakladne%20informacie_T5_2019_final.pdf                       

     Výsledky testovania v elektronickej forme  dostane škola v decembri 2019. Výsledkové listiny žiakov a škôl budú k dispozícii v januári 2020.

     Mgr. Anton Klenotič, koordinátor Testovania 5-2019

    • Deň otvorených dverí Ústavného súdu v Košiciach

     22. 10. 2019

     Posledný septembrový piatok 2019 sa už po štvrtýkrát otvorili brány Ústavného súdu v Košiciach.  Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde v Košiciach sa opäť (už tretíkrát) zúčastnili aj ôsmaci našej školy pod vedením vyučujúcich Mgr. Čamajovej, Mgr. Tomášovej a Mgr. Klenotiča. V rámci exkurzie z občianskej náuky žiaci navštívili priestory bývalej zbrojnice a kasární, v ktorých od roku 2006 sídli Ústavný súd SR.  Priestory sú pre verejnosť bežne neprístupné.

     Prehliadku sme začali v novej pojednávacej miestnosti. V nej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna ústavného súdu. Navštívili sme sa aj Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia pléna ústavného súdu a príležitostne aj konferencie a semináre. Vidieť sme mohli aj kanceláriu nového predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana.  Žiaci si mohli vyskúšať talár sudcu a nahliadnuť do kroniky ústavného súdu. Po prehliadke priestorov a areálu sme sa ešte zastavili pri informačnom kiosku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde boli pre žiakov pripravené zábavno-vzdelávacie aktivity a množstvo užitočných informácií o EÚ. Pre záujemcov boli k dispozícii viaceré zaujímavé publikácie o EÚ, napr.  Európa v 12 lekciách alebo EÚ a ja a ďalšie.

     Návšteva nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti v SR splnila svoj cieľ. Počas prehliadky priestorov a areálu sme sa dozvedeli niečo viac nielen o postavení ústavného súdu, ale aj o fungovaní Európskej únie.

      Mgr. Anton Klenotič

    • Hanigovský hrad

     5. 10. 2019

     Hrad sa nachádza nad obcou Hanigovce pri Sabinove. Je skrytý medzi malebnými kopcami pohoria Čergov. Je prístupný z obcí Hanigovce, Ľutina a Milpoš. V sobotu 21.9. si členovia krúžku Hrady a povesti zvolili výstupovú trasu z obce Milpoš. Prezreli si ruiny stredovekého hradu, z náučných tabúľ sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o hrade a  vypočuli si povesť o Hanigovskom hrade. Pri ohnisku pod hradom si urobili opekačku. Cestou tam a späť vyzbierali odpad, čo je pre náš krúžok už samozrejmosťou pri každej takejto akcii.

     Mgr.Ľudmila Dobrovičová, vedúca záujmového útvaru

   • Medzinárodná interaktívna výstava Krásna matematika
    • Medzinárodná interaktívna výstava Krásna matematika

     1. 10. 2019

      V piatok 27.9. sa 6.A trieda vybrala na zvláštnu exkurziu do Aha centra Miesta detských objavov v Prešove. Obsahom výstavy  pod názvom Krásna matematika je 25 interaktívnych stanovíšť, ktoré deťom  ponúkajú neuveriteľnú cestu do sveta logických hádaniek a skladačiek. Výstava  vytvára priestor pre predstavivosť, skladané tvary stavajú z tangramov, blokov, či loptičiek a deti sa tak mohli nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Utvrdiť sa v tom, že matematika nie je strašiak, ktorému rozumie len pár vyvolených, ale že ju nájdeme vo všetkých oblastiach života. Mnohé matematické zákony sa dajú krásne graficky znázorniť alebo rozpohybovať a takéto podanie je pre deti ľahšie pochopiteľné a atraktívnejšie. Okrem takéhoto nenápadného učenia sa však deti mohli naozaj vyhrať so skladačkami a stavebnicami, každý si určite našiel niečo, čo ho zaujalo. A naviac sme natrafili na štáb televízie Markíza s redaktorom Martinom Jedinákom a tak sme sa objavili v krátkom spravodajskom šote v večerných televíznych novinách. Decká sa na chvíľu zahrali na mediálne hviezdy a celkom im to šlo. Ak nás chcete vidieť, nájdete nás na https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/24649-televizne-noviny.

     Triedna učiteľka Jana Straková

    • Psychologicko-adaptačný kurz

     1. 10. 2019

     V dňoch 23. – 25. septembra  sa piataci našej školy pod vedením vyučujúcich Mgr. L. Vargovej a Mgr. A. Jarošovej zúčastnili na psychologicko - adaptačnom kurze v hoteli Javorná na Drienici. Cieľom kurzu  je lepšia adaptácia piatakov v novom kolektíve a prostredí. Hneď prvý deň po ubytovaní sme išli na plaváreň, absolvovali prechádzku v prírode a pochutnali si na spoločnej  opekačke.  

     V utorok dopoludnia aj popoludní viedli psychologický výcvik  pracovníčky z CPPPaP v Lipanoch.  Aktivity boli zamerané na lepšie spoznávanie  spolužiakov, prekonávanie prekážok, tolerantné správanie voči sebe a spolužiakom. Pre žiakov bol pripravený   program  a hry na rozvíjanie spolupráce a súdržnosti v školskom kolektíve.

     Večer sme si spestrili vychádzkou do prírody, loptovými hrami a diskotékou. Žiaci mali možnosť lepšie sa spoznať, zabaviť sa a dozvedieť sa o sebe niečo nové.

     Počasie nám veľmi prialo a všetky aktivity sme mohli zvládnuť podľa plánu.

     Mgr. Alena Jarošová

    • Činnosť krúžkov začína

     21. 9. 2019

     V sobotu 15. septembra záujmový útvar Hrady a povesti začal svoju činnosť turistickou vychádzkou do okolia Lipian. Počasie  nám prialo, a tak  sme mali nádherné výhľady na Kamenický a Hanigovský hrad. No najkrajšie výhľady na Lipany, okolitú prírodu či  Šarišský hrad sme zažili po 12-kilometrovej túre z novovybudovanej rozhľadne na Balažke.

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová, vedúca záujmového útvaru

    • Oznam pre rodičov

     17. 9. 2019

     Riaditeľ ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch oznamuje, že dňa 19.09.2019 (štvrtok) sa z organizačných dôvodov bude vyučovať skrátenými hodinami. 5. hodina nude končiť 11.15 a 6. hodina 11.55.

     Obedy  v ŠJ sa budú riadne vydávať. V tento deň bude obmedzená aj prevádzka v ŠKD.

    • Oznam

     11. 9. 2019

     Oznamujeme rodičom žiakov gréckokatolíckeho náboženstva, že náboženstvo pre:

     • 1. a 2. ročník bude v stredu na 5.hodine
     • 5. a 6. ročník bude v stredu na 6. hodine
     • 7. ročník bude v stredu na 7. hodine
     • 3. ročník v štvrtok na 6. hodine
    • Plenárne a triedne zasadnutia RZ

     9. 9. 2019

     Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 17.09.2019 /utorok/ o 16:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2019/2020. Vaša účasť je potrebná!

   • Slávnostné otvorenie školského roka
    • Slávnostné otvorenie školského roka

     31. 8. 2019

     Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 sa uskutoční dňa 02.09.2019 (pondelok) o 9:00 hod. v Mestskej hale. Po slávnostnom otvorení školského roka a oboznámení sa s triedami ukončíme prvý školský deň.

     Zápis prvákov do ŠKD sa uskutoční po slávnostnom otvorení.

      

   • Siedmaci sú výborní zdravotníci
    • Siedmaci sú výborní zdravotníci

     2. 7. 2019

     Vo štvrtok 30. mája sa naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Darákovej zúčastnili okresného kola súťaže Hliadok mladých zdravotníkov, ktorá sa koná pod záštitou Slovenského Červeného kríža. V silnej konkurencii 19 družstiev z celého Sabinovského okresu sa naša hliadka, ktorú tvoria žiaci zo 7.B triedy, umiestnila na peknom 3. mieste. Za reprezentáciu školy menovite ďakujeme Sofii Falatovej, Nikole Vojtekovej, Danielovi Falatovi, Jozefovi Kocúrekovi a Dominike Čarnockej. Je chvályhodné, že sa žiaci venujú takejto  zmysluplnej činnosti a učia seba aj ostatných, ako pomôcť ľuďom v núdzi.

      

   • Vyhodnotenie zberu papiera a SABI viečok
    • Vyhodnotenie zberu papiera a SABI viečok

     27. 6. 2019

     Zber papiera a zber hliníkových viečok z výrobkov SABI majú na našej škole už dlhú tradíciu. V aktuálnom školskom roku 2018/2019 sme spolu nazbierali 4558 kg papiera33 kg hliníkových viečok SABI.

     Za zber papiera získali najaktívnejší žiaci nákupné poukážky uplatniteľné v predajni Glóbus Lipany.

     V súťaži Recykluj a vyhraj spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. sa naša škola v zbere hliníkových viečok z výrobkov SABI umiestnila na 9. mieste v kategórii A3, čím získala pre najaktívnejších zberačov pekné ceny: tablet pre najusilovnejšieho žiaka, nákupné poukážky pre 5 najlepších zberačov, tričká s logom, kľúčenky s logom a ruksaky s logom MILK-AGRO.

     V tabuľkách je uvedené vyhodnotenie najlepších jednotlivcov. Pod tabuľkou je informácia o najlepšej triede v danej kategórii.

      

     Poradie

     Zber papiera 1. stupeň

     1. Samuel Repeľ 4.B          317 kg

     2. Marcus Opina 2.A         112 kg

     3. Soňa Tomčíková 2.A     93 kg

     Prvé miesto v súťaži tried 1. stupňa získala 4. B s 631,5 kg papiera.

      

     Poradie

     Zber papiera 2. stupeň

     1. Aneta Andraščíková 7.A   776,5 kg

     2. Kristína Kormošová 5.A   226 kg

     3. Karin Urdová 5.B             180 kg

      Prvé miesto v súťaži tried 2. stupňa získala 7. A s 939 kg papiera.

      

     Poradie

     Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI

     1. Dominik Andraščík 6.A     9881 ks

     2. René Bacher 3.A                7135 ks

     3. Samuel Molčan 7.B            4307 ks

     4. Patrik Kocúrko 6.B            3040 ks

     5. Peter Slanina 1.B               2090 ks

     Prvé miesto v súťaži tried získala 3. A s 11430 ks hliníkových viečok.

      

     Víťazom blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom srdečne ďakujeme!

      

     Mgr. Gabriela Tomášová

    • Zlatá horúčka v múzeu

     27. 6. 2019

     Dňa 25. júna sa šiestaci pod vedením vyučujúcich Reištettera a Klenotiča vybrali do Košíc, aby sa zúčastnili podujatia pod názvom Zlatá horúčka v múzeu. Obľúbené podujatie každoročne organizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach. Koná sa v otvorenej zóne na nádvorí  účelovej budovy spomínaného múzea. Ešte pred samotným ryžovaním zlata sme zišli do trezoru v podzemí múzea, aby sme si pozreli Košický zlatý poklad.

     Poklad nevyčísliteľnej hodnoty našli v Košiciach na Hlavnej ulici v roku 1935. Bol uložený v renesančnej medenej schránke v tvare bochníka. Pozostáva z 2920 zlatých mincí, 3 zlatých medailí a renesančnej zlatej reťaze. Mince pochádzajú z 80 európskych mincovní, vrátane kremnickej. Reťaz je dlhá viac ako 2 metre a váži viac ako pol kilogramu. Z troch medailí je najvzácnejšou  medaila  Ferdinanda I. z roku 1541. Je jedinou svojho druhu na svete. Pôvod pokladu nie je jasný. Pravdepodobne ho ukryl  jeho majiteľ zo strachu pred odcudzením pod podlahou pivnice domu č. 68 na Hlavnej ulici v Košiciach.

     Po prehliadke pokladu sme sa presunuli na nádvorie múzea, kde na nás čakali kade s vodou a taniere na ryžovanie zlata. Na chvíľu sa z nás stali prospektori, vyhľadávači zlata, zlatokopi. Ryžovanie zlata sme samozrejme všetci úspešne zvládli. Každý šiestak dostal prospektorské osvedčenie zlatokopa a vyryžovaný poklad si mohol odniesť domov.

     Mgr. Anton Klenotič

    • Siedmaci na dejepisnej exkurzii v Košiciach

     27. 6. 2019

     Dňa 13. júna sa siedmaci zúčastnili  dejepisnej exkurzie do metropoly východného Slovenska - Košíc. Sprevádzali ich vyučujúci Tomášová a Klenotič. Navštívili Rodošto a Miklušovu väznicu. Rodošto je replika tureckého  domu, v ktorom žil a v roku 1735 vo vyhnanstve zomrel František II. Rákoci. Zároveň je to najsevernejšia turecká stavba na svete. Expozícia nám priblížila osobu Rákociho, jeho život v tureckom exile a slávnostný pohreb v krypte Dómu sv. Alžbety v Košiciach v roku 1906. Najzaujímavejšou časťou expozície bola jedáleň, ktorej viaceré súčasti vyhotovil sám Rákoci.

     Po prehliadke kazematov, v ktorých sa nachádza expozícia palných zbraní, sme sa presunuli do priestorov, v ktorých kedysi býval košický kat, do Katovho bytu. Našou poslednou zastávkou bola Miklušova väznica. V nej sme si prezreli bývalé väzenské cely, samotky, miestnosť pre dozorcov väznice a väzenskú kuchyňu. V súčasnosti je v týchto priestoroch inštalovaná expozícia Košické storočia, ktorá návštevníkov oboznamuje s niekoľkostoročnou   históriou nášho druhého najväčšieho mesta. Nakoniec sme zostúpili do podzemia, do miest, v ktorých sa v minulosti nachádzala mučiareň, ktorej súčasťou bola aj hladomorňa. Domov sme sa vracali obohatení o množstvo nových zážitkov a informácií.

     Mgr. Anton Klenotič

    • Siedmaci v Steelparku

     27. 6. 2019

     Dňa 24. júna navštívili žiaci 7. A  a 7. B triedy pod vedením Mgr. G. Tomášovej a Mgr. A. Klenotiča Steelpark, čo je park vedy a zábavy nachádzajúci sa v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť si optické klamy v expozícii Klamárium, stať sa súdnymi znalcami, ktorí využívajú separačné metódy na objasňovanie trestných činov, vyskúšať si prácu s prenosným meracím rozhraním a na základe senzora polohy pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby. Žiaci siedmeho ročníka sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie z oblasti fyziky, chémie a biológie.

     Mgr. Gabriela Tomášová

   • Škola v prírode Tatranská Lesná
    • Škola v prírode Tatranská Lesná

     26. 6. 2019

     Prvý  júnový týždeň sme sa vybrali s našou pani učiteľkou Mgr. Smolkovou a pani vychovávateľkou Mgr. Bujňákovou do Školy v prírode v Tatranskej Lesnej. Odchádzali sme ráno o 8.00 spred budovy školy. Naložili sme nabalené kufre, zakývali rodičom, pánovi riaditeľovi a pobrali sa autobusom do Tatier.

      Naša cesta smerovala ho ubytovne Detský raj v Tatranskej Lomnici. Po vybalení a zoznámení sa s areálom sme si pochutnali na veľmi chutnom obede. Trošku sme si oddýchli, pripravili si ruksaky a vychádzkovým krokom sme došli do susednej Tatranskej Lomnice. Navštívili sme múzeum TANAPu, kde sme videli malé i veľké zvieratká, rastlinky a folklórne oblečenie. Ku koncu dňa sme došli ešte do Ski múzea. Videli sme tam sánky a lyže z rôznych období. Každý deň si pre nás pani učiteľky pripravili rôzne aktivity. Hneď  prvý deň sme si mali vybrať jednu rozprávku, zdramatizovať ju a ostatní spolužiaci ju mali uhádnuť. Najlepšie sa s touto úlohou popasovali chlapci Saško a Miško. Boli super!

     Na druhý deň sme po raňajkách išli na vláčiku do Starého Smokovca. Zo stanice sme zubačkovou lanovkou šli na Hrebienok, odtiaľto sme peši šľapali  až na Zamkovského chatu. Cestou sme obdivovali prekrásnu prírodu, prešli sme okolo dvoch vodopádov. Pri chate na detskom ihrisku sme sa trocha vyšantili, posilnili obedom a vrátili sme sa späť na ubytovňu. Večer sme vymýšľali  vtipné názvy pre naše izby.

     V stredu bola pre nás pripravená asi najnáročnejšia túra na Popradské pleso. Cestou sme videli aj horolezcov, ako liezli po skalách. Túra bola síce namáhavá, ale výsledok stál za to. Popradské pleso bolo krásne. Voda v ňom bola čistá a priezračná. Cestou späť nás prekvapil dážď. Našťastie sme boli pripravení na každé počasie, vytiahli pršiplášte a trošku premočení sme došli na ubytovňu. Večer sme sa nasmiali na aktivite Izba baví izbu.

     Vo štvrtok sme boli na Štrbskom plese, obdivovali sme tatranské štíty, oboznámili sme sa s rastlinami a rybami, ktoré tam súk Večer sme si zahrali futbal a čakala na nás senzačná opekačka a zábava pri ohníku.

     Posledný deň sme cestou navštívili Beliansku jaskyňu. Bola to prvá jaskyňa, v ktorej som bola, jej krásy som pozorovala miestami so zatajeným dychom. V koncertnej sieni sme si  zaspievali ľudové piesne, ktoré sa krásne ozývali.

     Domov sme cestovali autobusom, pred školou už na nás čakali rodičia. Celý pobyt bol SKVELÝ. Bolo SUPER! Ďakujeme všetkým, ktorí pre nás tento pobyt v čarokrásnej prírode pripravili a starali sa o nás.

      

     Anna Petríková a  Emma Bujňačková z  3.A

   • Finálový turnaj vo Floorball SK Liga
    • Finálový turnaj vo Floorball SK Liga

     25. 6. 2019

     V Košiciach vyvrcholili finále SR školského projektu Nadácie TV JOJ s názvom Floorball SK LIGA. Na finálovom turnaji sa predstavilo spolu 8 najlepších tímov chlapcov ZŠ z každého kraja. Projekt Floorball SK LIGA má záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, záštitu Ministerstva obrany SR a záštitu Slovenského zväzu florbalu, kde florbal na Slovensku hráva v školských telocvičniach, krúžkoch, či v kluboch už viac ako 100 000 žiakov základných škôl.
     Naši žiaci vyhrali okresné a krajské kolo a prebojovali sa do celoštátneho kola. V prvom zápase sme vyhrali nad ZŠ z Lučenca 5:3 a postúpili sme do semifinále. Po výhre 2:1 nad ZŠ zo Skalice sme sa prebojovali až do finále. Žiaľ, tam sme nestačili na ZŠ z Nitry, kde po skvelom výkone oboch šķôl skončil zápas nerozhodne 4:4 a po samostatných nájazdoch sme prehrali a obsadili fantasticke druhé miesto.
     Chlapci, ďakujem za vaše výkony. Som na vás neskutočne hrdý. ZŠ Hviezdoslavova Lipany - VICEMAJSTRI SLOVENSKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL VO FLORBALE.

      

     Mgr. Kamil Zagrapan

   • Letné vydanie Hviezdičky
    • Letné vydanie Hviezdičky

     25. 6. 2019

     Vychádza letné vydanie  časopisu Hviezdička, ktorým chceme potešiť všetkých našich priaznivcov. Z našich radov v tomto školskom roku odchádzajú členky redakčnej rady – deviatačky,  ktoré pomáhali pri tvorbe časopisu niekoľko rokov – Soňa Filipová, Viktória Vojteková, Vanesa Mekková, Monika Minárová. Ďakujeme vám, dievčatá, za vašu prácu a veríme, že sa vám bude dariť aj v štúdiu na stredných školách.

     Mgr. Alena Jarošová

   • Výborné výsledky v medzinárodnej súťaži
    • Výborné výsledky v medzinárodnej súťaži

     25. 6. 2019

     Žiaci 2.stupňa sa v máji  zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR. Napriek náročným úlohám sa žiakom darilo veľmi dobre.  Ôsmak  L. Závada dosiahol 100%-nú  úspešnosť.  V jednotlivých kategóriách nás vzorne reprezentovali i ďalší žiaci: Sophia Baranová  (5.B) 81%; Kristína Huňadyová  (5.B)  71%; Benjamín Riznár (5.A) 79%; Alexander Tall (5.A) 85%; Antónia Filipová (7.A) 79%; Jozef Kocúrek (7.B) 88%;  Zuzana Kocúreková (7.A) 93%; Kristína Štefčáková (8.B) 87% a Matej Rabik (8.A) 92%. Všetci úspešní riešitelia dostali diplom a postupujú do žrebovania o vecné ceny.

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Oznam pre rodičov
    • Oznam pre rodičov

     24. 6. 2019

     Riaditeľstvo ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch oznamuje, že v dňoch 20.06.2019 (štvrtok) až 27.06.2019 (štvrtok) bude organizácia vyučovania prebiehať nasledovne:

     • 1. stupeň končí vyučovanie 4. vyuč. hodinou                                                                                    
     • 2. stupeň končí vyučovanie 5. vyuč. hodinou

     20.06.2019 (štvrtok): teoretické účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa ZŠ

     21.06.2019 (piatok): uskutočnia sa didaktické hry pre 1. stupeň a praktické účelové cvičenie pre 2. stupeň.

     24.06.2019 (pondelok) až 27.06.2019 (štvrtok): odovzdávanie učebníc, úprava tried, triednické práce.

     V dňoch 20.06.2019 až 27.06.2019 činnosť ŠJ a ŠKD bude zabezpečená.

     28.06.2019 (piatok): 9,00 hod. - slávnostné ukončenie školského roka. Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení žiaci odchádzajú domov.

     V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 10.00. Prevádzka v ŠKD nebude.

     Posledný termín na vyhlásenie sa z obeda v týždni od 24. 06 – 28.06.2019  je 24.06.2019 (pondelok) do 07:30 hod.

   • Oznam
    • Oznam

     13. 6. 2019

     Riaditeľstvo ZŠ v Lipanoch, Hviezdoslavova 1 na základe konzultácie s RÚVZ oznamuje rodičom skrátenie vyučovacích hodín na 35 minút z dôvodu vysokých teplôt (nad 27 stupňov) na deň 14. 06. 2019 (piatok).

   • Čítanie pod lipami
    • Čítanie pod lipami

     12. 6. 2019

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa dňa 31. mája prihlásení žiaci z jednotliých tried zúčastnili  aktivity Čítanie pod lipami pod vedením Mestskej knižnice v Lipanoch. Pre nepriaznivé počasie sme si  päť  slovenských povestí  prečítali v mestskej knižnici. Po ich prečítaní  sme následne odpovedali na pridelené otázky súvisiace s textom a za správne odpovede sme boli sladko a vecne odmenení.          

      

     Mgr. Lenka Vargová

    • Výlet na Spišskom hrade

     6. 6. 2019

     Dňa 4. júna 2019 sa konal školský výlet pre všetky deti 1.A, 1.B a 2.A triedy, ktoré chceli spoznať najväčší hrad v strednej Európe - Spišský hrad, ktorý je zaradený na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

     Pre žiakov boli na hrade pripravené dobrodružstvá a pútavé hry. Každá skupinka, ktorá sa zapojila do hier a nazbierala plný počet bodov, bola odmenená certifikátom a sladkosťami. Prekvapením pre žiakov bolo divadielko s názvom Pyšná princezná.  

     Výlet sa žiakom veľmi páčil a žiaci  odchádzali  domov plní nadšenia a zážitkov. 

      

     Mgr. Monika Kandráčová 

    • Exkurzia v Krakove

     3. 6. 2019

     Je pekným zvykom, že deviataci na konci školského roka absolvujú exkurziu v zahraničí. Žiaci 9.A triedy sa spolu s vyučujúcimi rozhodli navštíviť   27. mája Krakov. Mesto so svojimi 800 000 obyvateľmi je po Varšave  druhé najväčšie mesto Poľska.  Po vystúpení z autobusu  sme prešli  nábrežím Visly po „chodníku slávnych“, kde majú svoju hviezdu M. Jackson, C. Dion alebo režisér R. Polanski. Po pár metroch sme sa zastavili  pri  bronzovej soche draka, ktorá sa nachádza pri vstupe do jaskyne s príznačným názvom Dračia jama. K soche, ktorá sem-tam z tlamy vychrlí oheň, sa viaže legenda o drakovi a kráľovičovi Krakovi a symbol draka sa dá vidieť v každom stánku so suvenírmi.

     Pokračovali sme na hrad Wawel, ktorý stojí na  vápencovom návrší a je symbolom Poľska a srdcom poľskej histórie. Poľskí králi v ňom sídlili celé stáročia a aj po tom, ako sa hlavným mestom stala Varšava, sa korunovačné slávnosti konali tu. Rovnako  králi boli pochovávaní v tunajšej katedrále, ktorá je považovaná za najvýznamnejší poľský chrám. Tu sa dozvedáme mnohé zaujímavé informácie z histórie Poľska  a stavby katedrály. Rozhodli sme sa vystúpiť na Žigmundovu vežu a dotknúť sa najväčšieho poľského zvona, ktorý váži 12 ton a zvoní len pri výnimočných celonárodných udalostiach. Okrem toho sme si na chvíľu vychutnali panorámu mesta z výšky.

     Po prehliadke  sme prešli  krakovskými ulicami   na hlavné námestie - Rynek Główny, ktoré patrí svojimi rozmermi (200 x 200 m) k najväčším v Poľsku i  v  Európe.  Založené bolo v roku 1257 a aj keď bolo mnoho budov prestavaných, zachovalo si svoju historickú tvár. Vydali sme sa k budove tržnice Sukiennice, kde sme mali čas na  nákupy, občerstvenie a  osobné voľno. Po oddychu sme sa vybrali kráľovskou cestou k Mariánskemu kostolu a k budove  starej univerzity. Mariánsky kostol je po Wawelskej katedrále druhým najvýznamnejším kostolom Krakova. Počas tatárskych nájazdov bol zničený a dnešná stavba pochádza z 15. storočia.  Jagelovská univerzita založená v roku 1364  je druhá najstaršia univerzita v strednej Európe a študoval  tu napr. Mikuláš Koperník.

     Neskôr prechádzame okolo barbakanu a Divadla Júliusa Slowackiego. Krakovský barbakán je brána mestského opevnenia a jedna z mála zachovaných častí zložitých mestských opevnení Krakova.  Slúži ako turistická atrakcia a miesto mnohých multidisciplinárnych výstav.

     Exkurzia po Krakove bola obsiahla,  vďaka našej sprievodkyni sme mali možnosť vidieť a zažiť za pár hodín  naozaj veľa.  Ďakujeme za možnosť nahliadnuť do histórie i súčasnosti Poľska  a jeho krásneho kráľovského mesta.

      

     Mgr. Alena Jarošová

      

   • Detský duatlon
    • Detský duatlon

     2. 6. 2019

     Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Detí (31.05.2019) sa na Hradisku v Lipanoch uskutočnil Detský duatlon, ktorého sa zúčastnilo okolo 50 žiakov ZŠ a Gymnázia. Duatlon pozostával z dvoch disciplín: beh a cyklistika. Žiaci našej školy súťažili v prvej kategórii, ktorú tvoril beh 400 m a cyklistika 0,5 km. V kategórii dievčat sa na 4. mieste umiestnila Lea Antónia Palčová zo 4.A. V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Dávid Mário Palčo zo 6.B. 

     Prajeme veľa ďalších športových úspechov!

    • MDD na 1. stupni

     2. 6. 2019

     „Každý stupeň vzdelania sa začína detstvom."

     Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa každoročne oslavuje 1. júna. Keďže tento rok vychádza najkrajší sviatok detí v sobotu, my sme ho spoločne oslávili už dnes. Dňa 31.5.2019 sme si pre žiakov prvého stupňa pripravili množstvo športových aktivít. Úlohou každej triedy bolo zvládnuť všetky pripravené disciplíny. Za každú splnenú úlohu dostala trieda jedno písmeno. Po zvládnutí všetkých úloh žiaci spoločne poskladali z písmen slovo. Snaha každého žiaka bola ocenená sladkým prekvapením. Žiaci boli veľmi šikovní a všetko hravo zvládli. Mgr. Miriama Mindeková

    • Atletický štvorboj

     28. 5. 2019

     Dňa 27.05.2019 sa na Atletickom štadióne ZŠ Komenského 13 v Sabinove uskutočnil Atletický štvorboj družstiev mladších žiakov a žiačok. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Žiaci súťažili v štyroch disciplínach: beh 50m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, beh 500m. Vďaka svojej snahe, šikovnosti a rýchlosti si žiaci našej školy vybojovali 5. miesto. Žiakom prajem do budúcna veľa ďalších športových úspechov. Mgr. Miriama Mindeková

   • Slávici z lavice
    • Slávici z lavice

     23. 5. 2019

     Dňa 16.4.2019 a uskutočnil 18. ročník okresnej speváckej súťaže moderných piesní  žiakov s názvom Slávici z lavice. Súťaž v speve populárnej piesne každoročne vyhlasuje sabinovské Centrum voľného času Radosť.

     V kultúrnom centre Na korze v Sabinove sa v utorok dopoludnia  ozývalo populárnymi piesňami domácich aj zahraničných autorov. Mladé speváčky a speváci sa v štyroch  vekových kategóriách zhostili svojej roly na vysokej úrovni.

     Kvalitu spevu  súťažiacich posudzovala trojčlenná porota, ktorej predsedala  riaditeľka CVČ  PhDr. Zuzana Rolíková.

     Našu školu vzorne reprezentovali traja žiaci: René Bacher a  Alexander Dancák z III.A, Katarína Prevužňáková zo VII.A triedy. Dvaja z nich získali aj krásne umiestnenie:

     v I. kategórii     Alexander Dancák – 3. miesto, 

     v III. kategórii   Katarína Prevužňáková – 3. miesto.

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.

     Mgr. Janka Smolková

    • Slávik Slovenska

     23. 5. 2019

     Dňa 10. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v interpretácii ľudových piesní Slávik Slovenska 2019. Do školského kola sa zapojilo 39 talentovaných spevuchtivých žiakov. Ich spevácke výkony ohodnotila odborná porota nasledovne:

     I. kategória ( 1. – 3. ročník)

     1. René Bacher 3.A

     2. Alexander Dancák 3.A

     3. Mária Petríková 1.B, Alexandra Pariľáková 2.A

     II. kategória (4.- 6. ročník )

     1. Emanuel Kandráč 6.B

     2. Alexandra Saxová 5.A

     3. Matej Martoňák 6.B, Jurko Adamko 6.A, Ján Oslovič 4.A

      III. kategória (7.- 9.ročník)

     1. Katarína Prevužňáková 7.A

     2. Samuel Molčan 7.B

     3. Daniela Stariňáková 9.A

     Víťazi v každej kategórií  získali diplomy a pekné praktické darčeky, ostatní účastníci  sladké odmeny. V ich očkách zažiaril úsmev, radosť a zo súťaže odišli plní nadšenia z kultúrneho zážitku. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty, aby uspeli aj v okresnej súťaži.

     Mgr. Smolková Janka

    • Noc múzeí a galérií 2019

     23. 5. 2019

     V sobotu 18. mája 2019 sa uskutočnilo každoročné kultúrne podujatie známe pod názvom Noc múzeí a galérií. Tretia májová nedeľa je s týmto podujatím spätá už od roku 2005. Nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Cestu do múzeí a galérií si našli aj členovia Historicko-poznávacieho krúžku a krúžku Eko Bio pod vedením Mgr. Antona Klenotiča a Mgr. Gabriely Tomášovej. Navštívili zaujímavé muzeálne expozície, výstavy a sprievodný program, ktorý si špeciálne pre túto príležitosť pripravili zúčastnené inštitúcie.

     Tohtoročnú Noc múzeí a galérií sme zažili v Košiciach. Naše prvé kroky viedli do budovy Východoslovenského múzea, kde sme absolvovali prehliadku niekoľkých výstav – Doba ľadová, Košice 1918 – 1938, Francúzske filmové hviezdy a ďalšie. Na dvore múzea bol sprístupnený drevený kostolík z Kožuchoviec. Okrem kostolíka sme si pozreli aj zvonicu a zvonkohru.  V budove Divízie na nás čakali dve stále expozície Východoslovenského múzea – Príroda Karpát a Storočia v umení. Našou ďalšou zastávkou bola budova Slovenského technického múzea. Časť z nás navštívila krátky program Hviezdy zimnej oblohy, ktorý sa uskutočnil v planetáriu nachádzajúcom sa v múzeu.  Ostatní si zatiaľ pozreli stále expozície múzea, vrátane novootvorenej unikátnej expozície zubnej techniky Pravdivo o nepravých zuboch. Zaujali nás aj dočasné výstavy Wolfgang von Kempelen a 90 rokov slovenského hokeja. Na nádvorí Katovej bašty nás po prehliadke Rodoštakazematov čakala ohňová show.  Navštívili sme aj Dom remesiel, kde sme si pozreli výstavu mäsiarskych cechov pod názvom Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša. Poslednou zastávkou bola Východoslovenská galéria a prehliadka výstav Na prelome – umenie rokov 1890 – 1918 a Jesus, Maria, Hoří!. Domov sme sa vrátili tesne pred polnocou.

     Mgr. Anton Klenotič

   • Botanikiáda
    • Botanikiáda

     21. 5. 2019

     Žiaci 5. ročníka sa zapojili do projektu Botanikiáda, ktorý tento školský rok niesol podtitul „Vyrobené z rastlín“. Projekt zorganizovala Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach už po desiatykrát.

     Botanikiáda prebiehala v dvoch kolách (školské a regionálne). Školské kolo sa uskutočnilo v apríli. Prihlásení piataci vyplnili on-line test a následne ho odoslali na vyhodnotenie.

     Dvaja najúspešnejší Zdenka BujňákováMatej Martoňák reprezentovali našu školu v regionálnom kole, ktoré sa konalo v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach v mesiaci máj. Úlohou žiakov bolo plniť problémové úlohy na šiestich rôznych stanovištiach. Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti.

     Žiaci odchádzali z tohto podujatia s množstvom zážitkov, nových poznatkov aj kamarátstiev. Každý žiak dostal ako bonus rastlinu, ktorú si sám presadil v rámci aktivít regionálneho kola Botanikiády.

     Mgr. Gabriela Tomášová

   • Vybíjaná dievčat
    • Vybíjaná dievčat

     21. 5. 2019

     Super vybíjaná ...

     Vybíjaná je veľmi obľúbená športová hra u žiakov na základných školách. Hravou formou rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Je to ideálna a najľahšia športová hra pre túto vekovú kategóriu. Je nenáročná  na priestor a materiálne vybavenie. Na telesnej výchove sú zapojení do hry všetky žiaci. Trénovať sa dá v exteriéri, interiéri, na vyučovaní, v družine, pred panelákom. Objaviť čaro a pochopiť podstatu tejto kolektívnej športovej hry je jednoduché, lebo spočíva v základných ľudských činnostiach – behať, hádzať, chytať, skákať a pod.

     3. mája 2019 sa na Základnej škole Komenského 113 v Lipanoch uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej dievčat.  Súťaže, ktorá je určená pre mladšie žiačky II. stupňa sa zúčastnili dievčatá 6 škôl nášho okresu. Naše dievčatá zvíťazili v základnej skupine, v semifinále a postúpili do finále, ktoré bolo napínavé a vyrovnané. V závere druhého polčasu svojou disciplinovanosťou vyhrali nad družstvom zo  ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi a vybojovali si postup na krajské majstrovstvá. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za pekný úspech a reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Elena Čamajová

      

   • Puškinov pamätník
    • Puškinov pamätník

     17. 5. 2019

     Svoj talent v umeleckom prednese prózy v ruskom jazyku predviedla žiačka 8. ročníka Ivanka Sabolová, ktorá reprezentovala našu školu a okres v celoslovenskej súťaži Puškinov pamätník. Súťaž sa konala pod záštitou gubernátora mesta Petrohrad a ministra cestovného ruchu Ruskej federácie v Lučenci 14.5.2019. Želáme Ti ďalšie úspechy, Ivanka, a ďakujeme za krásny prednes!

     PaedDr. Emília Lipovská

   • Titul laureát a štyri ocenenia v SARMe
    • Titul laureát a štyri ocenenia v SARMe

     15. 5. 2019

     15. mája sa uskutočnil 36. ročník recitátorskej a autorskej súťaže Sabinovský autorský a recitátorský máj (SARM), ktorý organizuje Kultúrne a spoločenské stredisko v Sabinove  v spolupráci s mestom Sabinov.  Už tradične v ňom mala zastúpenie i naša škola, ktorú naši žiaci reprezentovali v prednese poézie a prózy a vo vlastnej autorskej tvorbe.

     Keďže v tejto súťaži odborná porota neudeľuje jednotlivé miesta, ale oceňuje najlepšie výkony, je potešujúce, že sme sa vrátili so štyrmi oceneniami a dokonca sme získali aj titul laureát, ktorý sa udeľuje úplne najlepším účastníkom.

     Ocenenia získali:

     Nikola Hrabčáková zo 4.B za prednes prózy (pripravovala Mgr. Ľudmila Dobrovičová),

     Michal Minár z 3.A za prednes poézie (pripravovala Mgr. Janka Smolková),

     Timea Adamečková zo 6.A za prednes prózy (pripravovala Mgr. Ľudmila Dobrovičová),

     Félix Hudák z 3.A za vlastnú tvorbu v poézii (pripravovala Mgr. Janka Smolková),

     Titul laureát za prednes poézie získala Timea Adamečková zo 6.A (pripravovala Mgr. Ľudmila Dobrovičová).

      

     Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

    • Doba ľadová v múzeu

     15. 5. 2019

     Činnosť Historicko-poznávacieho krúžku pokračuje aj v druhom polroku. Jeho členovia navštívili účelovú budovu Východoslovenského múzea v Košiciach, aby si pozreli novootvorenú výstavu Doba ľadová. Cestou na Námestie Maratónu mieru, na ktorom sa nachádza múzeum, sme si ukázali Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý stojí na mieste umučenia troch jezuitov, ktorí sú známi ako košickí mučeníci. 400. výročie ich smrti si pripomíname tento rok.

     Výstava Doba ľadová nás zaviedla do čias poslednej doby ľadovej, ktorá skončila pred 12 000 rokmi. Na výstave, ktorá vznikla v spolupráci s budapeštianskym Maďarským prírodovedným múzeum, sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých exponátov.  Okrem kostrových pozostatkov a fosílií zvierat žijúcich v dobe ľadovej nás zaujali verné rekonštrukcie pravekých zvierat v životnej veľkosti, napríklad šabľozubého tigra, jaskynnej hyeny, pásavca, pižmoňa, jeleňa či mamutieho mláďaťa. Vidieť sme mohli aj travertínový odliatok mozgu neandertálca z Gánoviec pri Poprade.

     Na výstave sme sa dozvedeli množstvo nových informácií o klimatických zmenách, o striedaní dôb ľadových s dobami medziľadovými, o faune a flóre typickej pre poslednú dobu ľadovú. Cestou z múzea sme ešte navštívili Kostol sv. Antona Paduánskeho.

     Mgr. Anton Klenotič a členovia Historicko-poznávacieho krúžku

    • Návšteva Spiaceho mnícha

     15. 5. 2019

     Skalný útvar  Spiaci mních je súčasťou bradlového pásma a po tisícročia dodnes dominuje našej nádhernej krajine. Nachádza sa nad obcou Kamenica. V minulosti tu mali centrum benediktínski mnísi. V celej svojej kráse je už z diaľky viditeľný z hlavnej  cesty do Starej Ľubovne.

     Členovia záujmového útvaru Hrady a povesti mali z jeho prístupných najvyšších častí  nádherný kruhový panoramatický výhľad na široké okolie. Je to čarovné miesto, opradené povesťami a legendami, a návšteva v prírode bola pre žiakov veľkým  zážitkom v nedeľu 12. mája. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na Farme v Kamenici, prešli okolo Kamenického hradu a cez Špárovú dolinu sme sa vrátili do Lipian.

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová

   • Deň Zeme trocha inak
    • Deň Zeme trocha inak

     15. 5. 2019

     Piataci sa tento rok rozhodli uctiť si Zem a jej sviatok inak ako po minulé roky. Každý doniesol aspoň jeden kilogram papiera do zberu, čím sme prírode vrátili aspoň trocha z toho, čo nám dáva a v septembri si možno práve z tohto papiera kúpime recyklovaný zošit. Naším hlavným zámerom ale bolo urobiť v areáli školy pri školskom altánku malý záhon s kríkmi a kvetmi. Deti priniesli rastliny a vyzbrojili sa motykami, rýľmi, hrabľami a dokonca krompáčom. Zo školy sme si požičali vedrá a fúriky. Nepracovalo sa ľahko, lebo noc predtým pršalo, zem bola kamenistá, premočená a  lepila  sa nám na topánky. V prvej fáze sme si pripravili pôdu, tu sa vyznamenali Šimon Bujňaček, Nikolas Príhoda, Matej Martoňák a Alexander Tall.

     V druhej fáze pracovali viac dievčatá, lebo poukladali rastlinky na správne miesta, vykopali pre nich jamy, rastliny zasadili, pohnojili a poliali. Najusilovnejšie pracovali tri Kristínky: Molčanová, Kormošová, Huňadyová. Ale zapojili sa aj všetci ostatní, pleli a vyvážali burinu, vyzbierali kamene, vyzametali chodníky, povzbudzovali sa navzájom. Urobili sme kus užitočnej práce a keďže je dosť zrážok, rastlinky sa ujali a dúfame, že ak sa o nich budeme ďalej starať, budú robiť radosť nám aj všetkým žiakom a návštevníkom školy, ale hlavne budú vyrábať kyslík, najdôležitejší prvok pre život na Zemi.

     Ing. Jana Straková

   • ENGLISH STAR
    • ENGLISH STAR

     13. 5. 2019

     V piatok 10. mája sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku. Testy vypĺňali desiati žiaci druhého stupňa. Hlavným poslaním súťaže ENGLISH STAR je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Výsledky budú zverejnené v polovici júna.

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Pietny akt kladenia vencov
    • Pietny akt kladenia vencov

     13. 5. 2019

     V utorok 7. mája sa žiaci 8. a 9. ročníkov našej školy zúčastnili na spomienkovom akte kladenia vencov k pomníku v parku na Námestí sv. Martina. Pietny akt  sa konal pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny  s predstaviteľmi mesta, členmi ZO SZPB, žiakmi  a študentmi lipianskych škôl a hostí.

     Mgr. Alena Jarošová

   • Talentové skúšky
    • Talentové skúšky

     10. 5. 2019

     Talentové testy žiakov prihlásených do športovej triedy sa uskutočnia dňa 29. mája 2019 o 13.30 vo veľkej telocvični školy. So sebou je potrebné doniesť si športový úbor a obuv.

    • Deň Zeme na Hviezdičke

     6. 5. 2019

     Tohtoročný Deň Zeme sa na našej škole niesol v znamení zábavného dopoludnia. Žiaci počas dňa realizovali množstvo aktivít, skrášlili okolie školy a vyzbierali spoločne niekoľko vriec odpadu. 

     Takto strávený deň mal žiakom pripomenúť, že naša planéta Zem bude ako rozkvitnutá lúka len vtedy, ak sa o ňu budeme spoločne starať.  

     Mgr. Monika Kandráčová 

   • Druhé miesto v kraji na Hviezdoslavovom Kubíne
    • Druhé miesto v kraji na Hviezdoslavovom Kubíne

     3. 5. 2019

     Dňa 2. mája 2019 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konala krajská súťažná prehliadka v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – 65. ročník.

     Našu školu a okres Sabinov reprezentovala v 2. kategórii v poézii žiačka zo 6.A Timea Adamečková, ktorú na súťaž pripravovala Mgr. Ľudmila Dobrovičová.

     Timea v silnej konkurencii, 13 recitátorov z jednotlivých okresov Prešovského kraja, získala 2. miesto.

     Timei k výraznému úspechu srdečne gratulujeme a ďakujeme!

   • Mestská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe
    • Mestská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe

     3. 5. 2019

     V toto školskom roku sa uskutočnil 20. ročník mestskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe, ktorú organizuje koordinátor Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Súťaž sa pre našu školu skončila s týmito výsledkami:

     I. kategória (1. – 4. ročník ZŠ)

     poézia:

     3. miesto: Sebastián Rakaš, pripravovala Mgr. Ľudmila Dobrovičová

     próza:

     1. miesto: Emma Bujňačková, pripravovala Mgr. Janka Smolková

     2. miesto: Anna Petríková, pripravovala Mgr. Janka Smolková

      

     Autorom textov  srdečne blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu školy.

   • Rozprávanie spod košatej lipy
    • Rozprávanie spod košatej lipy

     3. 5. 2019

     Dňa 30.4.2019  sa konal jubilejný 20. ročník mestskej recitátorskej súťaže v prednese prózy  Rozprávanie spod košatej lipy v Mestskej galérii v Lipanoch, na ktorom sa stretlo 28  najlepších recitátorov základných a stredných škôl mesta. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Žiaci našej školy sa umiestnili na týchto miestach:

     V 1. kategórii: 1. miesto  Nikola Hrabčáková 4.B, pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

                              2.miesto Alexandra Pariľáková 2.A, pripravovala Mgr. M. Kandráčová

     V 2.kategórii: 1.miesto Timea Adamečková 6.A , pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

                             3.miesto Mária Mizeráková 5.A, pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

                             3..miesto Kristína Molčanová 5.B, pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

     Čestné uznanie získali: Eliška Bujňáková 2.A, Samuel Repeľ 4.B a Daniel Falat 7.B.

     Recitátorom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu  reprezentáciu školy.

   • Siedmaci v Úpravni vody v Brezovici
    • Siedmaci v Úpravni vody v Brezovici

     29. 4. 2019

     Žiaci siedmeho ročníka sa v rámci aktivít Dňa Zeme zúčastnili exkurzie na prevádzke Úpravne vody v Brezovici, kde im bol predstavený celý technologický postup úpravy vody. Počas prehliadky priestorov mali možnosť nahliadnuť aj do laboratória, v ktorom sa sledujú chemické, fyzikálne a mikrobiologické vlastnosti vody. Veríme, že žiaci 7. A a 7. B triedy majú lepšiu predstavu o tom, ako sa povrchová voda Torysy upravuje na pitnú vodu, majú novú skúsenosť a informáciu z regiónu, kde žijú a že exkurzia bola pre nich prínosom.

     Mgr. Gabriela Tomášová

   • Enviro Lipany 2019
    • Enviro Lipany 2019

     29. 4. 2019

     Aj tento školský rok naša škola prijala pozvanie na podujatie s názvom Enviro Lipany 2019 ktoré organizuje ZŠ Lipany, Komenského 113 pri príležitosti Dňa Zeme. Akcie sa zúčastnilo osem žiakov z 8. B triedy (D. Gergelčíková, K. Mekková, D. Petríková, L. Pigulová, L. Sčisláková, K. Štefčáková, M. Terifajová, B. Tománek). Ich úlohou bolo formou skupinovej spolupráce s rovesníkmi lipianskych škôl (ZŠ Lipany, Komenského 113 a osemročného gymnázia) monitorovať životné prostredie mesta Lipany. Spomínaným žiakom ďakujeme za disciplinovanú a vzornú reprezentáciu školy na tomto podujatí a veríme, že si odniesli nové vedomosti, skúsenosti i milé zážitky. ZŠ Lipany, Komenského 113 ďakujeme za pozvanie na už tradičné a pekné environmentálne podujatie.

     Mgr. Gabriela Tomášová

      

      

    • Druháci hrali bábkové divadlo

     9. 4. 2019

     Dňa 5. apríla 2019 sme spoločne so žiakmi 2.A triedy zavŕšili tému bábkového divadla. Na hodine čítania si žiaci v dvoch skupinách zahrali bábkové divadlo s názvom O maľovanom vajíčku a spoločne tak prežívali dobrodružstvo s postavami z rozprávky. 

     Žiaci preukázali nadanie nielen v oblasti divadla, dramatického umenia, ale taktiež pri zhotovení bábky.

     Mgr. Monika Kandráčová  

   • Okresné kolo Pytagoriády
    • Okresné kolo Pytagoriády

     3. 4. 2019

     V dňoch 26. 03. – 27. 03. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 40. ročníka  Pytagoriády  na ZŠ Komenského 113 v Lipanoch. Dosiahli  veľmi pekné výsledky, z ktorých sa tešia súťažiaci i učiteľky matematiky.

      

     Kategória P3   

     5. miesto - Anna Petríková, III.A

      

     Kategória P4

     2. miesto - Samuel Repeľ, IV.B

      

     Kategória P6 

     5. miesto – Miroslav Troščák, VI.A

      

     Kategória P7 

     2. miesto – Laura Bacherová, VII.A

     3. miesto – Karin Hétháršiová, VII.A

      

     Kategória P8  

     2. miesto – Kristína Štefčáková, VIII.B

     5. miesto – Lukáš Závada, VIII.B

      

     Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      

     Mgr. Helena Troščáková

                                                                                                   

   • Úspechy štvrtákov v okresných súťažiach
    • Úspechy štvrtákov v okresných súťažiach

     3. 4. 2019

     Dňa 26. marca sa v okrese Sabinov konali okresné kolá v matematickej súťaži Pytagoriáda (4)

     a v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     Žiaci zo 4.B triedy získali na týchto súťažiach popredné umiestnenia: Samuel Repeľ v matematickej súťaži (P4) sa umiestnil na 2. mieste v okrese, v okresnej súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2. miesto za prednes prózy v 1. kategórii získala Nikola Hrabčáková3. miesto za prednes poézie v 1. kategórii obsadila Kristína Slaninová.

     Samko, Nikolka a Kristínka srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a triedy 4.B.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová, triedna učiteľka

   • Športovo-zábavné dopoludnie pre deti MŠ
    • Športovo-zábavné dopoludnie pre deti MŠ

     3. 4. 2019

     Smiech, hudba, tanec, športové výkony, zábava. Toto všetko vystihuje dopoludnie, ktoré sme prežívali v spoločnosti detí, ktoré navštívili našu školu. Išlo o podujatie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. a 27. marca 2019 v mestskej hale.

     Žiaci prípravných ročníkov zo všetkých MŠ v našom meste, v doprovode svojich učiteliek prijali pozvanie, ktoré už tradične pripravujú vychovávateľky ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1. Predškoláci prekonávali prekážky, strieľali na florbalovú bránu, skákali do diaľky... Učili sa jednoduché tanečné kroky od žiačok, ktoré navštevujú ŠKD, pozreli si krátky program.  V závere každý žiak MŠ dostal medailu a maličkú sladkosť.

     Veľké poďakovanie podľa slov učiteliek MŠ patrí naším vychovávateľkám ŠKD, ako aj tetám kuchárkam, ktoré uvarili deťom chutný čajík. Už dnes sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie detí MŠ a ŠKD.  

      

     Mgr. Beáta Bujňáková

      

   • Testovanie T9
    • Testovanie T9

     31. 3. 2019

     Riaditeľ ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch oznamuje, že dňa 03.04.2019 (streda) udeľuje žiakom 5.-8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.

     V tento deň bude prevádzka v ŠJ zabezpečená. Všetci stravníci - žiaci 5.-8. ročníka sa môžu u vedúcej ŠJ vyhlásiť.

   • Informácie o testovaní T9 - 2019
    • Informácie o testovaní T9 - 2019

     30. 3. 2019

     Testovanie 9 – 2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda). Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Cieľom testovania je získať objektívne informácie pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2). Žiaci budú testovaní z predmetov MatematikaSlovenský jazyk a literatúra. Počet testovaných úloh  je 30 z matematiky a 30 zo slovenského jazyka. Čistý čas, ktorý  budú mať žiaci na vypracovanie jedného testu, je 90 minút (matematika) resp. 70 minút (slovenský jazyk a literatúra). Povolené sú, okrem pera, ktoré píše namodro, aj kalkulačky a rysovacie pomôcky. Zakázané sú mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli zúčastniť riadneho testovania, je 16. apríl 2019 (utorok) v Prešove.

     Výsledky Testovania 9 -2019 budú zaslané na školy  elektronickou formou do 30. apríla 2019, výsledkové listiny žiakov a škôl do 13. mája 2019.

     Bližšie informácie o testovaní sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9 . Na stránke sa nachádzajú aj vzorové inovované testy z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry, odpoveďové hárky a kľúče správnych odpovedí. V pokynoch pre školských koordinátorov (príloha) je zverejnený presný harmonogram Testovania 9 – 2019.

                                                                                                    Mgr. Anton Klenotič, koordinátor T9-2019

   • Dve tretie miesta v okresnom kole Dejepisnej olympiády
    • Dve tretie miesta v okresnom kole Dejepisnej olympiády

     30. 3. 2019

     Dňa 14. februára 2019 sa na ZŠ  Šmeralova v Prešove uskutočnil  11. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. V troch zo štyroch súťažných kategórií (C, D, E, F) mala zastúpenie aj naša škola. Okrem úloh z učiva príslušného ročníka a regionálnych dejín boli súčasťou  vedomostného testu aj úlohy z vybraného monotematického celku. Tento rok to  boli Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu  pre kategórie E, F (7. a 6. ročník)  a Československo v rokoch 1968 až 1989 pre kategórie C, D (9. a 8. ročník). Medzi úspešných riešiteľov sa dostali aj naši žiaci.  Žiak Lukáš Závada  sa umiestnil na 3. mieste v kategórii D (8. ročník). Úspešne nás reprezentoval aj Daniel Falat zo 7. B , ktorý skončil na 3. mieste v kategórii E. Na olympiáde nás reprezentovali aj Kristína Štefčáková (kategória D) a Miroslav Troščák (kategória F).  Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Mgr. Anton Klenotič

   • Kniha - priateľ človeka
    • Kniha - priateľ človeka

     26. 3. 2019

         Mesiac  marec spájame s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí medzi spoločníkov všetkých.                                                                                                                                                     

             Pri tejto príležitosti  sa  dňa 26. marca 2019  v našej škole uskutočnilo 3. kolo Čitateľského  maratónu. Zúčastnili sa ho prihlásení žiaci 2. stupňa. Mali možnosť odprezentovať svoju obľúbenú prečítanú knihu, naučiť sa formulovať svoje názory a podávať ich ďalej. Vzájomne sa podelili s tým, čo čítajú, čo ich zaujíma a čo im kniha dala do života. Všetkým čitateľom ďakujeme.

      

     Mgr. Lenka Vargová

    • Na hrade Plaveč

     26. 3. 2019

     Zrúcanina hradu Plaveč z 13. storočia sa vypína nad širokou dolinou rieky Poprad na severovýchodnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa.

     Členovia krúžku Hrady a povesti vystúpili na jeho hradný vrch 24. marca 2019, odkiaľ mali nádherný výhľad na široké okolie. Aj tentokrát bola turistika spojená so zberom odpadkov. K najaktívnejším zberačom patrila Chiara Borsuková a Adrián Čarnocký. Ďakujeme za pomoc prírode.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová

   • Naj dievča – Naj chlapec 2019
    • Naj dievča – Naj chlapec 2019

     26. 3. 2019

     Súťaž Naj dievča – Naj chlapec má už svoju tradíciu medzi podujatiami školských klubov detí nášho regiónu. Cieľom súťaže je podporiť talenty predovšetkým u detí, ktoré nenavštevujú ZUŠ a rozvíjať ich zručnosti, tvorivosť, kreativitu a istotu k upevneniu sebadôvery. Organizátorom je ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany. V tomto školskom roku sa podujatie konalo 22. marca v galérii mesta.

     Pozvanie prijalo šesť školských klubov – Komenského 113, Lipany, Šarišské Michaľany, Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Krásna Lúka, Poloma. Naj dievča – Naj chlapec je súťaž jednotlivcov. Dievčatá a chlapci súťažia v samostatných kategóriách a podľa veku sú rozdelení do kategórie 1.- 2. ročník a 3.- 4. ročník. Celkom sa zapojilo 38 detí. Dievčatá a chlapci súťažili v dvoch disciplínach. Prvá – módna prehliadka v rozprávkových kostýmoch, počas ktorej sme sa preniesli do ríše rozprávok, kde víťazí dobro nad zlom a na móle v sprievode hudby  súťažiaci predviedli svoje pohybové kreácie.  Druhá - voľná disciplína, na základe talentu a zručností súťažiacich sme si pozreli krátke ukážky tanca, spevu, recitácie, ľudového rozprávania, hru na hudobnom nástroji  či ukážky športov. Nad uchádzačmi o titul Naj dievča – Naj chlapec 2019 dozerala trojčlenná porota, ktorej členkami boli pani učiteľky zo ZUŠ – p. Lipovská, p. Bujňáková, p. Ščecinová. Porota počas hodnotenia to nemala ľahké a o celkovom poradí rozhodla nasledovne:

     Dievčatá 1.- 2. ročník: 1. miesto – Mária Petríková, ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

                                        2. miesto – Jessica Šuňavcová, ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

                                        3. miesto – Emma Kicková, ŠKD pri ZŠ Rožkovany

     Dievčatá 3.- 4. ročník: 1. miesto – Viktória Hrickaninová, ŠKD Lipany, Komenského 113

                                         2. miesto – Kornélia Randlová, ŠKD pri ZŠ Rožkovany

                                         3. miesto – Sofia Bujňáková, ŠKD pri ZŠ Krásna Lúka

                                         3. miesto – Lívia Ivanková, ŠKD Lipany, Komenského 113

     Chlapci 1.- 2. ročník:   1. miesto – René Rusnák, ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

                                         2. miesto – Jozef Kožuško, ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

                                         3. miesto- Matej Ďurica, ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

     Chlapci 3. - 4. ročník:  1. miesto – Tadeáš Ščerba, , ŠKD pri ZŠ Rožkovany

                                          2. miesto- René Bacher, ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

                                          3. miesto – Rastislav Compeľ, ŠKD pri ZŠ Pečovská Nová Ves

     Všetci ocenení boli odmenení peknými vecnými cenami, na ich zakúpenie prispela Komunitná nadácia Modrá Torysa. V závere sa chcem poďakovať všetkým vychovávateľkám, ktoré si popri svojej náročnej výchovno- vzdelávacej práci našli čas na prípravu detí.

      

     Mária Župová

   • DSF Hviezdička zlatý v okrese
    • DSF Hviezdička zlatý v okrese

     26. 3. 2019

     Vo štvrtok 14. marca 2019 sa v Mestskej hale v Lipanoch uskutočnila okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Kreácie detského folklóru 2019. Súťažilo v nej deväť DFS nášho okresu:

     •  DFS Hviezdička - ZŠ Hviezdoslavova1, Lipany
     •  DFS Briezka - ZŠ s MŠ Brezovica
     •  DFS  Sabiník - MsKS Sabinov
     •  DFS Jazierko –ZŠ s MŠ Rožkovany
     •  DFS Slniečko - Lipany
     •  DFS Lipka - ZŠ Komenského113,  Lipany
     •  DFS Jablučko – OÚ P.N.Ves
     •  DFS Dubovičanček - ZŠ Dubovica
     •  DFS Havrančatá - OZ Havrančatá,  Ľutina

     39 detí z nášho detského folklórneho súboru Hviezdička  opäť ponúklo divákom i odbornej  porote - PhDr. J. Pitková, J. Piroh, Mgr. art. Alena Paulusová  duchovný zážitok v podobe ľudového pásma „Chodzeňe s Betlehemom.“

     Náš detský folklórny súbor Hviezdička dosiahol mimoriadny úspech. Na tejto okresnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov sa naši folkloristi umiestnili vo veľmi veľkej konkurencii  v zlatom pásme s priamym postupom do krajského kola, ktoré sa uskutoční 5. mája 2019 v Raslaviciach. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, ďakujeme za podané presvedčivé výkony a za reprezentáciu školy a mesta. Želáme mnoho úspechov v krajskom kole.

     Viac ako dosiahnutý úspech nás mimoriadne teší mimoriadny záujem detí o činnosť v DFS, ich zmysluplné využívanie voľného času, upevňovanie kamarátskych vzťahov a najmä zachovávanie ľudovej slovesnosti v našom meste.

      

     Mgr. Janka Smolková, vedúca DFS Hviezdička

      

      

    • Literárna beseda

     18. 3. 2019

     V dnešnom modernom svete plnom počítačov, mobilov a tabletov často zabúdame na knihu. Marec je mesiacom knihy  a práve  pri tejto príležitosti  dňa 15. marca k nám zavítala  mladá spisovateľka Natália Skladaná. Literárnej besedy  sa zúčastnili žiaci 5. až 9. ročníka.  Pri spoločnom stretnutí  nám autorka predstavila svoj knižný debut  Totálny úlet  a prečítala z neho niekoľko úryvkov. Počas diskusie  spisovateľka žiakom pohotovo odpovedala  na  otázky, a tak mali možnosť  stretnúť a  naživo spoznať  niekoho, koho poznajú prostredníctvom knihy.  Mladej začínajúcej  spisovateľke ďakujeme za prijatie pozvania a za to, že obohatila naše hodiny slovenského jazyka a literatúry.       

     Mgr. Lenka Vargová

   • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     14. 3. 2019

      

     V dňoch 11. – 12.3. sa konalo školské kolo celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Výsledky v troch kategóriách sú takéto:

     I. kategória (2. – 4. ročník)

     Poézia

     1. Kristína Slaninová, 4.B
     2. Michal Minár, 3.A
     3. Alexandra Molčanová, 4.A

     Próza

     1. Nikola Hrabčáková, 4.B
     2. Samuel Repeľ, 4.B
     3. Nina Štvartáková, 4.A

     II. kategória (5. – 6. ročník)

     Poézia

     1. Šimon Baňas, 6.A
     2. Benjamín Riznár, 5.A
     3. Martin Minár, 6.A

     Próza

     1. Mizeráková Mária, 5.A

      

     III. kategória (7. – 9. ročník)

     Poézia

     1. Ivana Sabolová, 8.B
     2. Sebastián Mona, 8.A
     3. Simona Stachová, 7.B

     Próza

     1. Daniel Falat, 7.B
     2. Antónia Filipová, 7.A
     3. Soňa Filipová, 9.A

     Víťazom školského kola blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať v Sabinove 26.3.2019.

   • Oznam ŠKD
    • Oznam ŠKD

     13. 3. 2019

     ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany aj v tomto školskom roku organizuje podujatie pre deti prípravných ročníkov MŠ v našom meste. Zábavné športové dopoludnie sa uskutoční v dňoch 26. a 27. marca 2019, v Mestskej hale pri ZŠ . Našou snahou je prezentovať ZŠ a ŠKD ako inštitúciu, ktorá pracuje podľa vzdelávacieho programu, ktorá prezentuje výchovu a vzdelávanie v kľudnej, takmer rodinnej atmosfére so zameraním sa na komplexný rozvoj dieťaťa mladšieho a staršieho školského veku. Deti MŠ sa zabavia a budú mať možnosť spoznať aktivity, ktoré spestrujú pobyt detí v ŠKD a súčasne rozvíjajú ich nadanie. Tešíme sa na spoločné dopoludnie plné hier, športu a dobrej nálady.

     Mgr. Eva Lipovská

   • Kurz korčuľovania
    • Kurz korčuľovania

     12. 3. 2019

     V dňoch 5. – 8.2.2019 naša škola zorganizovala kurz korčuľovania. Korčuľovanie je nielen základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – ľadový hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jedným z elementárnych pohybov, ktoré by deti mali zvládnuť v školskom veku. Korčuľovanie je vhodný šport na  podporu imunitného systému, stimuluje dýchací aparát, priaznivo pôsobí pri respiračných problémoch a alergiách a zároveň podporuje správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily a pohyblivosť. Pri samotnom kurze korčuľovania sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každého tréningu. Úplní začiatočníci sa hravou formou naučili padať a vstávať, šmýkať sa po ľade, bežať a kĺzať a tiež jazdiť na oboch nohách. Pokročilí korčuliari sa venovali zdokonaľovaniu nadobudnutých prvkov, ako aj zložitejšej korčuliarskej technike.

     Po skončení kurzu sme všetkých pochválili za ich úsilie naučiť sa korčuľovať a ich odmenou bola nielen radosť z korčuľovania, ale ja diplom za úspešné zvládnutie korčuliarskeho kurzu.

     Mgr. Kamil Zagrapan

   • Talent základných škôl regiónu Šariš
    • Talent základných škôl regiónu Šariš

     25. 2. 2019

     Dňa 13.2.2019 prebehlo v našej škole školské kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš, ktorého sa zúčastnilo 29 žiakov druhého stupňa. Ako sa im darilo:

     1. miesto -   Kristína Štefčáková 8.B - 16 bodov,
     2. miesto -   Matej Rabík 8.A -  15 bodov,
     3. miesto -   Jozef Kocúrek 7.B - 15 bodov,
     4. miesto  -  Katarína Prevužňáková 7.A - 15 bodov.

     Keďže mali traja súťažiaci rovnaký počet bodov, čaká ich ešte po prázdninách rozstrel. Prví traja budú reprezentovať našu školu vo finálovom kole, ktoré sa uskutoční 6. marca 2019. Budeme im držať palce.

     Ing. Jana Straková

   • SK-Liga
    • SK-Liga

     12. 3. 2019

            V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do florbalovej SK-Ligy. Tento projekt je realizovaný pod záštitou Nadácie TV JOJ, Slovenského florbalového zväzu a Ministerstva školstva.  Zapojilo sa do neho viac ako 100 000 hráčov. Po lokálnych kolách sme v skupine chlapcov aj dievčat postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Hádzanárskej hale v Prešove. Družstvo dievčat v svojom úvodnom predstavení s DSA Mukačevská prehralo zápas 2:1. Nakoľko sa hrá systémom KO, bol to aj posledný zápas našich dievčat, no napriek tomu si užili príjemný športový deň, posilnili sa ovocím a dobrým obedom.

            Nasledujúci deň sa do bojov o postup zapojili naši chlapci. Svoje sily si zmerali s družstvom ZŠ B. Krpelca Bardejov. V tomto súboji sme vyhrali 9:0 a postúpili na piatkové finálové boje. V piatok nás čakal prvý zápas so ZŠ Komenského Sabinov. Zápas bol spočiatku vyrovnaný, ale potom sa ukázali skúsenosti našich hráčov a zápas sme vyhrali 8:3, čo nás posunulo do štvrťfinále krajského kola. Ďalším súperom bola ZŠ Veľký Šariš. Prvý polčas bol napínavý a na góly chudobný, no v druhom polčase si naši chlapci našli hernú pohodu a zápas skončil 13:2. Tento výsledok nás posunul do finále celého turnaja, kde sme sa stretli so ZŠ Šarišské Dravce, s ktorou sme už mali odohraných niekoľko zápasov. Derby začalo vzájomným rešpektom oboch súperov, no herná pohoda z predchádzajúcich zápasov ostala na hokejkách našich chlapcov, čo spôsobilo, že sme tento zápas vyhrali s krásnym výsledkom 16:2.

            Po záverečnej siréne nasledovala veľká radosť chlapcov z postupu na celoslovenské kolo. Chlapci boli ocenení a domov odchádzali plní emócií s pohárom víťazov. Želáme veľa šťastia v celoslovenskom kole!

   • Projekt - bábková hra
    • Projekt - bábková hra

     11. 3. 2019

     Žiaci 5.A a 5.B si v projektovom vyučovaní pripravili a prezentovali výsledné produkty tvorivosti v podobe  bábkových rozprávok 7. marca 2019 pred spolužiakmi a tak zužitkovali, čo sa naučili o bábkovej hre na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Na chvíľu sa z nich stali dramaturgovia, scenáristi, režiséri, výtvarní kostyméri, kulisári či bábkoherci.

     Z pohľadu pedagóga žiaci boli aktívne zapojení do procesu vyučovania, nadobudli kľúčové kompetencie prepojením učiva s praxou, získavali  nové  skúsenosti, čo ich motivovalo k hľadaniu vlastných riešení. Samotný proces projektového vyučovania formoval  myslenie žiakov, videli výsledky individuálnej i kooperatívnej skupinovej práce, ktoré ich motivovali  k novým kreatívnym nápadom. Do projektu sa úspešne zapojili všetci žiaci piateho ročníka.

     Som rada, že naša škola má veľa takýchto šikovných žiakov, patrí im pochvala.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová, vyučujúca SJL

    • Návšteva divadla 

     7. 3. 2019

     Určite je jednoduchšie pustiť deťom rozprávku v televízii, no návšteva divadla má svoje čaro a význam. 
     Aj preto sme dňa 4. marca 2019 spoločne so žiakmi I. stupňa našej školy navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde mali žiaci možnosť vidieť divadelné predstavenie s názvom Červená Čiapočka na motívy bratov Grimmovcov. Predstavenie bolo pre žiakov veľmi podnetné, zaujímavé, plné krásnej hudby, spevov a veselých výstupov hercov. 

     Žiaci v hľadisku počas celého predstavenia spoločne prežívali pozitívne emócie a na záver odmenili hercov veľkým potleskom. 

      

     Mgr. Monika Kandráčová (na fotografii: trieda 2.A)

   • Cena poroty v krajskom kole v prednese povestí
    • Cena poroty v krajskom kole v prednese povestí

     7. 3. 2019

     Krajské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa konalo 27. februára v Prešove. Našu žiačku, víťazku okresného kola, Timeu Adamečkovú zo 6.A  odborná porota ocenila zvláštnou cenou v podobe diplomu za výborný prednes a dramaturgiu a precízne využitie rekvizity pri prednese.

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a okresu.

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová

    • Veselé fašiangové obdobie

     25. 2. 2019

     Fašiangové obdobie sa začína na Troch kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je to vlastne obdobie prechodu od zimy do jari. Na obdobie Fašiangov, ktoré je plné zábavy a smiechu, sme nezabudli ani v našej škole. Toto obdobie sme si spoločne s druhákmi spestrili výrobou fašiangových postavičiek - šašov. 

     Mgr.  Monika Kandráčová

   • Kam po základnej škole?
    • Kam po základnej škole?

     11. 2. 2019

     Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšenie ich uplatniteľnosti na trhu práce. 7.2.2019 sa ôsmaci našej školy zúčastnili prezentácie zameranej na propagáciu tohto typu vzdelávania. Zamestnávatelia podporujúci duálne vzdelávanie a stredné školy, ktoré toto vzdelávanie ponúkajú svojim študentom, ich privítali v priestoroch telocvične Spojenej školy Ľ.  Podjavorinskej v Prešove. Súčasťou prezentácie bola aj prehliadka školy. Naši žiaci získané poznatky o systéme duálneho vzdelávania veľmi ocenili.

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Matematická olympiáda
    • Matematická olympiáda

     7. 2. 2019

     Máme za sebou prvé okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom tentokrát súťažili piataci. Po školskom kole, konanom 10.1.2019,  postúpili do okresného kola traja najlepší matematici spomedzi piatakov:

     Kristínka Kormošová, Zdenka Bujňáková a Matej Valkučák. Medzi 26 súťažiacimi, ktorí sa v Sabinove 30.1. zúčastnili súťaže, sa najviac darilo Matejovi, ktorý získal s plným počtom bodov 1. miesto.

     Objavili sme talent? Tak Matej, nech sa Ti darí aj naďalej, čakajú Ťa ďalšie matematické a logické súťaže.

     Ing. Jana Straková

   • Školské kolo Pytagoriády
    • Školské kolo Pytagoriády

     7. 2. 2019

     V dňoch 13.12. a 14.12.2018 sa uskutočnili školské kolá Pytagoriády pre žiakov 3. až 8. ročníka. Tento rok sa do súťaženia prihlásil veľký počet detí a mnohé z nich boli aj úspešné. Dvaja najlepší súťažiaci z jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v marcovom okresnom kole. Úspešnými riešiteľmi v jednotlivých kategóriách boli:

     P3    Anna Petríková

             Emma Bujňáčková

     P4    Samuel Repeľ

     P5    Matej Valkučák

             Kristína Huňadyová

             Zdenka Bujňáková

             Klaudia Šulíková

             Alexandra Červeňáková

             Rebeka Gunárová

     P6    Miroslav Troščák

             Salome Štroncerová

     P7    Karin Hetháršiová

             Laura Becherová

             Antónia Filipová

             Jozef Kocúrek

     Teší nás, že o matematické súťaže je zo strany žiakov stále záujem a že každoročne objavíme vo výsledkových listinách niekoľko nových mien, o vlastníkoch ktorých môžeme povedať, že im to páli.

     Tak do spytagoriadovania, matematickí priatelia!

     Ing. Jana Straková

   • Výsledky celoslovenského Testovania 5
    • Výsledky celoslovenského Testovania 5

     7. 2. 2019

     V týchto dňoch piataci dostali do rúk svoje oficiálne výsledky z celoslovenského TESTOVANIA 5. Tohtoroční piataci sú šikovní  a majú chuť sa učiť, čo dokázali aj tým, že v obidvoch testovaných predmetoch získali lepší výsledok ako je celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku  bol priemer našej školy 61,5 %, národný priemer bol 58,4 %,  teda sme boli lepší o 3,1 %. V matematike sme dosiahli priemer 67,4 %, čo je o 8,1 % lepší výsledok ako je priemer všetkých testovaných na Slovensku, ktorý bol 59,3 %. Aj keď nie všetkým žiakom  sa darilo rovnako, veríme,  že snaha a  chuť do učenia vydrží piatakom až do deviatky.  Ich poďakovanie za prípravu by malo byť nasmerované k vyučujúcim, ktoré im na prvom stupni pomáhali pri každodennom získavaní  a upevňovaní vedomostí.

     Ing. Jana Straková

   • SK-Liga
    • SK-Liga

     7. 2. 2019

     Príďte podporiť svojich spolužiakov, pripravili sme pre hostí v obecenstve aj zaujímavé sprievodné akcie, pitný režim a netradičné občerstvenie vo fresh stánku nášho partnera Lidl Slovensko.

     Jednou z nich je súťaž s našim partnerom Hyundai Slovensko, v ktorej majú aj Vaši žiaci možnosť vyhrať fantastické ceny! Pravidlá sú jednoduché, stačí odfotiť alebo natočiť zaujímavý moment zo zápasu (gólová oslava, výnimočná situácia, technická parádička), označiť ho hashtagom #HyundaiGól na Facebooku alebo Instagrame a ste v hre o tašku plnú florbalovej výstroje v hodnote 100 € od Hyundai Slovensko! Žrebuje sa každý mesiac od februára do júna 2019. Všetky informácie nájdete tu: https://www.hyundai.sk/floorball.

     Turnaj sa organizuje Nadácia TV JOJ v Hale na Baštovej ulici v Prešove v dňoch 12. – 15. 02. 2019.

     Rozpis zápasov

   • Oznam pre rodičov
    • Oznam pre rodičov

     30. 1. 2019

     Riaditeľ ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch oznamuje, že dňa 31.01.2019 (štvrtok) sa z organizačných dôvodov vyučovanie pre žiakov 1. stupňa  končí  4. vyučovacou hodinou a pre žiakov 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou.

                 Obedy  v ŠJ sa budú vydávať žiakom po skončení vyučovania.

     V tento deň bude prevádzka v ŠKD zabezpečená.

   • Prvé a druhé miesto a postup do krajského kola v recitovaní povestí
    • Prvé a druhé miesto a postup do krajského kola v recitovaní povestí

     28. 1. 2019

     Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko sa konalo 24. januára v priestoroch našej školy. Súťažilo tu až 33 víťazov školských kôl z celého  okresu Sabinov.  Našu školu v troch kategóriách reprezentovali – Félix  Hudák z 3. A, Nikola Hrabčáková zo 4.B a Timea Adamečková zo 6.A triedy. Félix za svoj prednes povesti získal čestné uznanie, Nikolka 2. miesto a Timea  obsadila 1. miesto a postup do krajského kolav ktorom bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj Sabinovský okres.

     Všetkým blahoželáme a víťazke  želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  27. februára  v Prešove.  

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová, koordinátorka súťaže

   • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko
    • Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

     28. 1. 2019

     V dňoch 14. a 17. januára sa konalo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského s nasledovným umiestnením recitátorov:

      

     I.kategória     2.-3.roč.

     1. Félix Hudák 3.A
     2. Eliška Bujňáková 2.A
     3. Anna Petríková 3.A


     II. kategória 4.-5.roč.

     1. Nikola Hrabčáková 4.B
     2. Mária Mizeráková 5.A
     3. Patrik Elsner 5.B

     III. kategória – 6.-7.roč.

     1. Timea Adamečková 6.A
     2. Antónia  Filipová 7.A
     3. Tímea Borsuková 7.B

     Recitátorom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová, koordinátorka súťaže

   • Tretie miesto na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
    • Tretie miesto na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

     20. 1. 2019

      

     V stredu 16. 1. 2019 sa v ZŠ na Ul. 17. novembra  v  Sabinove konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu „Hviezdičku“ reprezentoval v kategórii 1B Lukáš Závada (8.B) a v kategórii 1A Zuzana Kocúreková (7.A).  Napriek náročným úlohám a silnej konkurencii pre nás Zuzka dokázala vybojovať krásne 3. miesto. Zuzka, blahoželáme!

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Vážení rodičia, milí žiaci
    • Vážení rodičia, milí žiaci

     7. 1. 2019

     Na Vianoce a v novom roku, lásku, šťastie na každom kroku, úspechov a zdravia veľa, z úprimného srdca želá vedenie ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch.

     Školské vyučovanie po prázdninách sa začne v utorok 8. januára 2019.

   • Rozprávkové Vianoce
    • Rozprávkové Vianoce

     18. 12. 2018

     Tradičný vianočný koncert pod názvom Rozprávkové Vianoce sa tento rok trošku vzdialil od   slovenského ľudového motívu. Rozprávkový príbeh sa inšpiroval animovanou rozprávkou o zelenom zlobrovi Shrekovi, ktorý prvýkrát v živote oslavoval so svojou rodinou a priateľmi Vianoce. Trochu sme mali obavy, či sa naše publikum  s touto témou stotožní, ale rodičia, starí rodičia,  všetci diváci  nás od začiatku svojím potleskom presviedčali o tom, že aj so Shrekom môžu byť Vianoce pekné. Tento mohutný  obor má  veľkú silu, ale má aj  veľké srdce. Deti  našej školy pripravili v tomto adventnom čase pre svojich blízkych príbeh o tom, že v živote vôbec nezáleží na bohatstve, sláve, kráse, ale na dobrom srdci a láske k ľuďom. Shrekov  príbeh bol poprepletaný tanečnými choreografiami,  zostavenými amatérskymi choreografkami - pani učiteľkami našej školy, vytvorenými a na stokrát precvičenými s láskou a trpezlivosťou v krásnych kostýmoch, ktoré každoročne pripravuje pani učiteľka  Molnárová. Striedalo ich  sviatočné hovorené slovo,  pesničky a vinše, adventné a vianočné  ľudové zvyky. Veríme, že sme všetkých prítomných  naladili na pohodovú vianočnú atmosféru a v čase ubehaných a stresujúcich predvianočných dní donútili na chvíľku zastať a zamyslieť sa nad tým, o čom sú Vianoce. Tak teda nech sú aj tie Vaše šťastné a veselé!

     Ing. Jana Straková

   • Zimné vydanie časopisu Hviezdička
    • Zimné vydanie časopisu Hviezdička

     17. 12. 2018

     V týchto dňoch vychádza zimné vydanie školského časopisu Hviezdička. Nájdete v ňom novinky zo školy, vlastnú tvorbu žiakov, vianočnú anketu, rébusy, pexeso, omaľovanky a mnoho iného. Informácie o predaji nájdete u členov redakčnej rady časopisu (Vanesa Mekková, Soňa Filipová, 9.A). Prajeme vám príjemné čítanie.

      

     Mgr. Alena Jarošová a redakčná rada

   • Druhé kolo Čitateľského maratónu
    • Druhé kolo Čitateľského maratónu

     11. 12. 2018

     Dňa 14.12.2018 sa v školskej knižnici  uskutoční 2. kolo Čitateľského maratónu. Opäť sa ho zúčastnia vybraní žiaci 2. stupňa z jednotlivých tried. Témou je vianočná rozhlasová rozprávka. V priebehu posluchu  bude úlohou žiakov vypísať neznáme výrazy, nájsť čarodejné veci  a charakterizovať kladné i záporné postavy. Takto si žiaci dokážu osvojiť príbeh slovenskej ľudovej slovesnosti a tiež sa presvedčiť,  či aktívne porozumeli rozhlasovému textu. Držíme palce.

      

     Mgr. Lenka Vargová, Čitateľský krúžok

   • Okresné kolo Technickej olympiády
    • Okresné kolo Technickej olympiády

     11. 12. 2018

     Dňa 29.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Technickej olympiády konanej na ZŠ Komenského 13 v Sabinove. Súťaž pozostávala z teoretickej časti – riešenie testov a praktickej časti - tvorba výrobku podľa výkresovej dokumentácie.

     V kategórii B sa úspešným riešiteľom stal žiak 7.B Filip Jura. V kategórii A dvojíc sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci z 9.A  Adam Sontag  a Ľubomír Bodnár.

     Všetkým trom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

                                                                                            

     Ing. Stanislav Reištetter

   • Olympiáda zo slovenčiny
    • Olympiáda zo slovenčiny

     11. 12. 2018

     V stredu 28. novembra  sa v ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove  konalo okresné kolo  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu  reprezentovala Soňa Filipová, žiačka 9.A triedy. Súťaž je pomerne náročná, pozostáva totiž  z troch častí: vedomostný test, transformácia textu a prednes pripraveného textu. Soňa podala pekný výkon a  našu školu nezahanbila  -  bola úspešná. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Mgr. Alena Jarošová

    • Floorball SK LIGA

     5. 12. 2018

     Populárna televízna Nadácia TV JOJ a o.z. LPF pripravili pre široké masy žiakov základných škôl a osemročných gymnázií najväčšiu celonárodnú športovú výzvu, aká tu kedy bola! Oficiálny názov celonárodnej športovej súťaže, organizovanej v šk. roku 2018/2019 je „floorball SK LIGA“. Organizátormi súťažných zápasov v kvalifikačných skupinách sú základné školy, stredné školy a gymnáziá, regionálne centrá voľného času a slovenské florbalové kluby, registrované Slovenským zväzom florbalu. Organizátormi krajských turnajov sú slovenské florbalové kluby, registrované Slovenským zväzom florbalu. Organizátorom celonárodného finále je florbalový klub, registrovaný Slovenský zväzom florbalu. Oficiálnu záštitu nad projektom „floorball SK LIGA“ prevzalo Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR, predsedovia všetkých 8 samosprávnych krajov SR, primátori miest, starostovia obcí a mestských častí na území SR.

     Súťaž pozostáva z troch fáz: prvá fáza – zápasy v kvalifikačných skupinách o postup na krajský turnaj, druhá fáza – krajské turnaje o postup na celonárodný finálový turnaj a tretia fáza – celonárodný finálový turnaj víťazov jednotlivých krajských turnajov. Kvalifikačnú skupinu tvoria ideálne 4, minimálne však 3 školské tímy chlapcov alebo dievčat buď z toho istého mesta alebo blízkych miest a obcí tak, aby mohli školy reálne odohrať kvalifikačné zápasy.

     Naša škola už odohrala kvalifikačné zápasy chlapcov a dievčat, kde naši žiaci zo šiestich  zápasov neprehrali ani jeden a postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Prešove. Naše žiačky obsadili pekné druhé miesto. Všetkým sa chcem poďakovať za výborné výkony, ktoré predvádzali v zápasoch a žiakom prajem veľa šťastia na krajskom kole a postup na celoštátne kolo.

     Mgr. Kamil Zagrapan

      

   • Súťaž o najkrajší projekt z ruštiny
    • Súťaž o najkrajší projekt z ruštiny

     30. 11. 2018

     Žiaci siedmeho ročníka sa učia ruský jazyk už druhý rok. V minulom školskom roku sa zapojili do súťaže Мы дружимся с Россией, za ktorú dostali ocenenie od veľvyslanca Ruskej federácie pána Fedotova. Minulý týždeň si zmerali sily v súťaži o najkrajší projekt z ruštiny na tému Môj deň. Na obrázku sú úspešní súťažiaci triedneho kola K. Hétháršiová, A. Filipová, S. Falatová, N. Vojteková, T. Borsuková, E. Petríková, D. Čarnocká, S. Ševčík, F. Jura a J. Kocúrek.

      

     PaedDr. E. Lipovská, vyučujúca RJ

   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku

     22. 11. 2018

      

     19. novembra  sa na „Hviezdičke“ konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Napriek náročným úlohám sa žiakom podarilo uspieť a dosiahli pekné výsledky. V kategórii 1A (5., 6., 7. ročník) 3. miesto získal Daniel Falat (7.B), 2. miesto Jozef Kocúrek (7.B) a 1. miesto Zuzana Kocúreková (7.A). V kategórii 1B (8., 9. ročník) je na 3. mieste Kristína Štefčáková (8.B), na 2. mieste Matej Rabik (8.A) a najviac bodov získal Lukáš Závada (8.B). Zuzka a Lukáš, držíme palce v okresnom kole!

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Kam na strednú školu?
    • Kam na strednú školu?

     20. 11. 2018

     Našich deviatakov už tento rok čaká dôležité rozhodnutie v otázke ich budúcej profesijnej orientácie. V snahe uľahčiť  proces rozhodovania pri voľbe ich ďalšieho smerovania dostali v októbri budúcoroční stredoškoláci možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie zamerané na profesijnú orientáciu.  Voľbu budúceho povolania im uľahčili aj Burza práce a informácií v Prešove a pravidelné prezentácie vybraných stredných škôl na pôde našej školy.

     Burza práce a informácií sa konala 8. novembra 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy Ľ. Podjavorinskej 22  v  Prešove.  Burzu zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci  s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a Prešovským samosprávnym krajom.  Na burze sa prezentovali nielen zamestnávatelia z regiónu, ale aj stredné školy. Po vstupe do budovy školy bolo deviatakom poskytnuté kariérne poradenstvo. Prítomní boli zástupcovia  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, krajského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje systém duálneho vzdelávania. Po absolvovaní poradenstva žiaci navštívili školské dielne. Tu sa dozvedeli viac o možnostiach štúdia na SOŠ Ľ. Podjavorinskej  22 v Prešove a jednotlivých odboroch, ktoré sa tu dajú študovať. Po prehliadke školy sme sa presunuli do priestorov telocvične, kde prebiehala samotná Burza informácií.

     Dňa 13. novembra sa na pôde našej školy prezentovala SOŠ dopravná z Prešova. Žiaci sa dozvedeli o učebných a študijných odboroch, ktoré sú v ponuke spomínanej školy na školský rok 2019/2020. Medzi siedmakov, ôsmakov a deviatakov prišli aj zástupcovia firmy Motor-Car Prešov (http://www.motorcarpresov.sk/), ktorá má  so Strednou odbornou školou dopravnou v Prešove podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

     Duálny systém vzdelávania je moderný spôsob vyučovania, v ktorom žiak premieňa teoretické vedomosti  získané v škole na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.  Zamestnávateľ, s ktorým má žiak uzavretú učebnú zmluvu, poskytuje žiakovi podnikové štipendium, adekvátnu odmenu za vykonanú prácu a ďalšie benefity , napr. cestovné náhrady, príspevok na stravu, či ubytovanie. Viac o systéme duálneho vzdelávania sa dozviete na stránkach http://potrebyovp.sk/ a http://dualnysystem.sk/. Na stránkach nájdete aj zoznam škôl a zamestnávateľov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania. Kompletný zoznam škôl zapojených do projektu sa nachádza aj na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania: http://siov.sk/Vzdelavanie/DualneVzdelavanie.aspx .

     Databáza stredných škôl a podrobný zoznam odborov sa dajú nájsť na viacerých webových stránkach. Najznámejšie sú: https://www.stredneskoly.sk/, mapa škôl  http://mapaskol.iedu.sk/ alebo register škôl Školského výpočtového strediska https://www.svs.edu.sk/register.aspx .Po registrácii na stránkach internetového sprievodcu trhom práce https://www.istp.sk/pracovny-kompas je možné sa otestovať a nechať si poradiť s výberom školy alebo odboru.

     Mgr. Anton Klenotič, výchovný poradca

   • Oznam
    • Oznam

     20. 11. 2018

     Vedúca ŠJ oznamuje žiakom, že v dňa 21.11.2018 (streda), aj napriek riaditeľskému voľnu, sa obedy budú podávať.

     Kto v daný deň nepríde na obed, nech sa príde odhlásiť (s lístkom) k vedúcej ŠJ najneskôr  do utorka  20.11.2018 do 14:00 hod.   

     Obedy do obedárov sa podávať nebudú!

     Učitelia externého dozoru, ktorí neprídu na obed nech sa tiež odhlásia.

      

     Obed sa bude podávať od 11:30 do 13:30 hod.

   • Vybíjaná mladších žiakov
    • Vybíjaná mladších žiakov

     12. 11. 2018

     „Šport neutvára charakter, ale odkrýva ho.“

     Dňa 9.11.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola vo Vybíjanej pre mladších žiakov, ktorú organizovala Základná škola Lipany, Komenského 113. Žiaci v zložení Branislav Krajčovič,  Norbert Popiel, Kristína Slaninová, Antónia Palčová,  Sandra Mekková, Sofia Rusnáková, Alexandra Molčanová, Kristián Slanina, Ján Oslovič, Adam Petruš, Martin Jura, Michal Šramko získali 3. miesto. Žiakom chcem poďakovať za ich bojovnosť, snaživosť a do budúcna im popriať veľa úspechov a pekných zážitkov. 

     Mgr. Miriama Mindeková

   • Vyhodnotenie prvého kola Čitateľského maratónu
    • Vyhodnotenie prvého kola Čitateľského maratónu

     9. 11. 2018

     Dňa 7. novembra  sa v školskej knižnici uskutočnil Čitateľský maratón. Žiaci 5. až 9. ročníka si prečítali literárnu ukážku, a tak dostali  možnosť spojiť informácie z textu s vedomosťami z iných zdrojov, spracovať tieto informácie a následne ich využiť pri písomných odpovediach na otázky vyplývajúce z prečítaného textu. Každá trieda mala svojich troch reprezentantov a tí získali takýto počet bodov: 5.A  - 3 body, 5.B - 1 bod, 6.A - 4 body, 6.B - 3 body, 7.A -  1 bod, 7.B -  4 body, 8.A - 6 bodov, 8.B - 6 bodov, 9.A - 1. skupina - 6 bodov, 9.A - 2. skupina - 6 bodov. Všetkým ďakujeme za účasť a držíme palce v ďalšom kole Čitateľského maratónu.              

     Mgr. Lenka Vargová

   • Testovanie 5 - 2018
    • Testovanie 5 - 2018

     5. 11. 2018

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 – 2018) sa uskutoční  21. novembra 2018 (streda) papierovou formou. Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testované učivo svojou obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ).

     Cieľom testovania je získať objektívne informácie pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 (2. stupeň ZŠ). Žiaci budú testovaní z matematiky slovenského jazyka a literatúry. Počet testovaných úloh z každého predmetu je 30. Čistý čas, ktorý  budú mať žiaci na vypracovanie jedného testu, je 60 minút. Jedinou povolenou pomôckou je pero, ktoré píše na modro. Zakázané sú kalkulačky, rysovacie pomôcky (pravítko), zošity, výpisky, učebnice a študijné materiály. Testovaní žiaci budú rozdelení do 3 skupín. Testovanie prebehne v pavilóne C na 1. poschodí v triedach 9.A, 7.A a  7.B.

     Bližšie informácie o testovaní sú zverejnené na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 alebo  https://www.svs.edu.sk/testovanie5.aspx. Na stránkach sa nachádzajú aj špecifikácie testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Na stránke NÚCEM-u v časti Testovanie 5 nájdete aj testy a kľúče správnych odpovedí z predchádzajúcich testovaní (Testovanie 5 - 2013 až Testovanie 5 - 2017).  Základné informácie o  Testovaní  5 -2018 a presný harmonogram testovania nájdete tu:  http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf                               

     Výsledky testovania v elektronickej forme  dostane škola v decembri 2018. Výsledkové listiny žiakov a škôl budú k dispozícii v januári 2019.

     Mgr. Anton Klenotič, koordinátor Testovania 5-2018

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

     5. 11. 2018

     Dňa 25. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili  predstavenia v Mestskej galérii v Lipanoch pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov. Študenti gymnázia nám priblížili tradície a zvyky niektorých krajín v anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom, ale aj  v slovenskom jazyku. Okrem zdokonalenia sa v cudzích jazykoch sme mali možnosť zapojiť sa do kvízov, súťaží a pozrieť si zaujímavé tanečné a spevácke vystúpenia.

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Čitateľský maratón
    • Čitateľský maratón

     26. 10. 2018

     V stredu 7. novembra  sa v školskej knižnici uskutoční  1. časť  literárnej súťaže s názvom Čitateľský maratón Zúčastnia sa jej prihlásení žiaci 5. až 9. ročníka. Ich úlohou bude prečítať časť vybranej literárnej ukážky a následne odpovedať na 5 otázok súvisiacich s daným textom. Žiaci sa pritom uistia, či porozumeli textu, objavia v ňom nové veci a rozanalyzujú dané odpovede. Súťažiť budú žiaci v jednom ročníku, trieda A proti triede B. Všetkým držíme palce.    

      

     Mgr. Lenka Vargová, vedúca záujmového útvaru Čitateľský krúžok

    • Na Hanigovskom hrade

     24. 10. 2018

     Hlboko v Čergovskom pohorí, neďaleko obcí Hanigovce a Milpoš, v romantickom prírodnom prostredí obklopenom rozľahlými lesmi a lúkami stojí malebná ruina stredovekého Hanigovského hradu.

     S jeho históriou a povesťou sa oboznámili členovia krúžku Hrady a povesti priamo v jeho zrúcaninách v nedeľu 14. októbra.

     Vedúca záujmového útvaru Mgr. Ľudmila Dobrovičová

   • Organizácia vyučovania v čase od 29.10.2018 - 02.11.2018
    • Organizácia vyučovania v čase od 29.10.2018 - 02.11.2018

     23. 10. 2018

     Vážení rodičia,

     riaditeľ ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch oznamuje, že dňa 29.10.2018 (pondelok) udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok a v čase od 31.10.2018 do 02.11.2018 majú žiaci jesenné prázdniny.

     V tieto dni nebude prevádzka v ŠJ ani výchovná činnosť ŠKD. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, budú vyhlásení z obedu vedúcou ŠJ.

     Vyučovanie začína 05.11.2018 (pondelok).

   • Deň jablka
    • Deň jablka

     23. 10. 2018

     Jedna ľudová múdrosť hovorí ..každý deň jablko, od lekára ďaleko... 

     Aj tento rok sme si už tradične v našej škole pripomenuli DEŇ JABLKA, a to v piatok 19. októbra spolu s našimi kamarátmi. Prišli nás navštíviť škôlkari z MŠ Centrum na Nám. sv. Martina. Celý tento deň sa niesol v duchu jabĺčka. Žiaci sa aktívne zapájali do rôznych aktivít. Samozrejme nám nechýbala ani ochutnávka rôznych odrôd jabĺk a jablkový koláč. 

     Na záver tohto krásneho dopoludnia symbolicky vytvorili žiaci prvého stupňa vo vestibule školy jedno veľké jablko. 

     Žiaci tak domov odchádzali nadšení s úsmevom na tvári.

     Mgr. Monika Kandráčová 

   • Návšteva interaktívnej výstavy Leonardium v centre Aha
    • Návšteva interaktívnej výstavy Leonardium v centre Aha

     22. 10. 2018

     Členovia krúžku PIATACKÉ VŠELIČO si za  prvú akciu zo „všeličoho“ zvolili návštevu netradičnej interaktívnej výstavy vynálezov Leonarda da Vinciho v detskom centre Aha - mieste detských objavov v Prešove. Jedinečná zážitková výstava Leonardium, inšpiratívna pre deti aj dospelých, dala deťom  príležitosť zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou, hravou a pútavou formou. Renesančný génius Leonardo da Vinci okrem obrovského počtu vynálezov učaroval svetu svojimi obrazmi, ale deti sa dozvedeli aj o tom, že bol dyslektik a dysgrafik  a všetky svoje písomné záznamy písal zrkadlovým písmom. Podieľal sa na pitvách a vytvoril množstvo veľmi podrobných anatomických kresieb. Prišiel na spôsob, ako pitvať oko, ktorý sa používal až do 19. storočia. Okolo roku 1490 vytvoril do svojho náčrtníka štúdiu ideálnych proporcií mužského tela. Štúdia nazývaná  Vitruviánsky muž je jednou z Leonardových najznámejších prác. Dokázal v nej, že ľudské telo môže byť symetrické, vpísané do kruhu aj štvorca. Deťom učarovala aj možnosť prerobiť   da Vinciho Monu Lízu na nepoznanie pomocou počítačových trikov, či možnosť poskladať ľudskú kostru alebo vyskúšať si jeho klobúk a plášť.

     Ing. Jana Straková

      

      

    • Babie leto na Šarišskom hrade

     17. 10. 2018

     Spolupráca členov Historicko - poznávacieho krúžku a krúžku Eko - Bio, ktorá odštartovala spoločnou účasťou na Noci výskumníkov v Košiciach, pokračovala aj v sobotu 13. októbra 2018 ďalším vydareným podujatím. Príjemné babie leto sme využili na výlet, počas ktorého sme navštívili zrúcaninu Šarišského hradu, ktorý patril k najrozsiahlejším stredovekým hradom na území dnešného Slovenska. Výletom nás sprevádzali vedúci krúžkov Mgr. G. Tomášová a Mgr. A. Klenotič.

     Z Lipian sme sa vlakom  presunuli do Veľkého Šariša. Zo železničnej stanice sme pešo pokračovali cez celé mesto až k podhradiu, kde sme si urobili krátku prestávku. Pred sebou sme mali prechádzku národnou prírodnou rezerváciou Šarišský hradný vrch. Prechádzkou nás sprevádzal náučný chodník. Na jednotlivých zastávkach sme spoznali vzácne poklady šarišskej prírody, faunu aj flóru,  ale aj zaujímavosti z histórie hradu Šariš. Po necelých 3 km sme dorazili do cieľa našej cesty a hradnou bránou sme vstúpili do areálu Šarišského hradu.

     Hrad, ktorý je od výbuchu pušného v prachu v 17. storočí zrúcaninou, bol nielen kráľovským, ale aj župným hradom. Nie náhodou sa na novej vstupnej bráne do hradu nachádza okrem erbu Veľkého Šariša aj erb Šarišskej župy.  Najznámejšími  majiteľmi hradu boli Rákociovci. Miesto, na ktorom sa nachádzal ich dnes už neexistujúci kaštieľ, sme si ukázali cestou na hrad. Dominantou hradu je v súčasnosti hranolová veža, nazývaná tiež donjon alebo nebojsa. V stredoveku bola obytnou vežou a posledným útočiskom pred dobyvateľmi hradu. Prešla rekonštrukciou a dnes  slúži ako vyhliadka. Aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu sme z nej obdivovali veľkú časť Šariša, Levočské a Slanské vrchy, ale aj Čergov. Z vyhliadky sme mohli vidieť aj Stráže, ktoré sú spolu so Šarišským hradným kopcom najsevernejšie položenými sopečnými telesami slovenských Karpát. Dobre viditeľné boli aj ďalšie dve hradné zrúcaniny Šariša - Kapušiansky a Kamenický hrad.

     Po absolvovaní vyhliadky sme si v areáli našli ohnisko, založili oheň a opekali sme. Pred odchodom sme ešte obišli celý hradný areál a počítali bašty, ktorých sme narátali celkom štrnásť. Spoločný výlet členov dvoch krúžkov dopadol výborne. Obohatil nás o množstvo nových informácií z biológie, ekológie, histórie a geografie a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

     Mgr. Anton Klenotič

    • Deň otvorených dverí na Ústavnom súde v Košiciach

     11. 10. 2018

     Vo štvrtok 27. septembra 2018 opäť otvoril svoje brány  pre širokú verejnosť Ústavný súd  Slovenskej republiky v Košiciach. V poradí už tretieho Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde v Košiciach sa zúčastnili aj ôsmaci našej školy pod vedením vyučujúcich Mgr. Čamajovej, Mgr. Čekanovej a Mgr. Klenotiča. V rámci exkurzie z občianskej náuky sme navštívili priestory Ústavného súdu SR, ktoré sú pre verejnosť bežne neprístupné. Objekt ústavného súdu sa nachádza na Hlavnej ulici,  na mieste bývalej mestskej zbrojnice a Jiskrových kasární. V bývalých kasárenských priestoroch, ktoré sa po rekonštrukcii premenili na reprezentatívny areál,  sídli ústavný súd od roku 2006.

     Naša prehliadka priestorov súdu začala v novej pojednávacej miestnosti. V nej sa konajú verejné zasadnutia senátov a pléna ústavného súdu. Dostali sme sa aj do Siene nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia pléna ústavného súdu. Nahliadli sme do kroniky a oboznámili sa s dielami známych umelcov najmä z východného Slovenska, ktoré sú na ústavnom súde umiestnené. Vidieť sme mohli aj kanceláriu predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej. Pre záujemcov bola k dispozícii  Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie a ďalšie publikácie.

     Exkurzia splnila svoj cieľ. Počas prehliadky priestorov sme sa dozvedeli niečo viac o postavení a právomociach tohto nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.

     Mgr. Anton Klenotič

   • Európska noc výskumníkov 2018
    • Európska noc výskumníkov 2018

     11. 10. 2018

     V rámci Historicko-poznávacieho krúžkuKrúžku Eko-Bio sa 36 žiakov druhého stupňa zúčastnilo Európskej noci výskumníkov v obchodom centre Atrium Optima v Košiciach, ktorá sa tradične konala posledný septembrový piatok. Aj 12. ročník festivalu vedy bol veľmi dobre pripravený, takže nás opäť nesklamal. Žiaci mali možnosť vidieť stánky s ukážkami vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov z rôznych slovenských univerzít. Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť záujem žiakov o štúdium prírodných vied a technických smerov na slovenských školách a taktiež presvedčiť ich, že veda nie je v žiadnom prípade nudná či príliš komplikovaná oblasť. Aj keď si na jednej strane vyžaduje veľkú trpezlivosť, odhodlanosť a disciplínu, na druhej strane nám ponúka dobrodružstvá, nečakané zážitky a neustále rozvíja našu myseľ.

     Mgr. Gabriela Tomášová

    • Noc v zajatí kata

     11. 10. 2018

     Činnosť Historicko – poznávacieho krúžku sme tento školský rok zahájili účasťou na zábavno- náučnom podujatí pod názvom Noc v zajatí kata. Organizátorom tejto akcie bolo Východoslovenské múzeum v Košiciach. Zábavno – náučná noc sa uskutočnila v areáli Katovej bašty a v Miklušovej väznici na Hrnčiarskej ulici v Košiciach.  Podujatie bolo určené pre deti od 8 do 13 rokov. Na návrat  katov a starých čias sa členovia krúžku dobre pripravili a vyzbrojili sa baterkami, odvahou a hlavne dobrou náladou. Noc v zajatí kata preverila tímového ducha, statočnosť, vynaliezavosť, ale aj vedomosti mladých odvážlivcov.  

     Po absolvovaní pohybových aktivít a zábavno - náučných hier v areáli Katovej bašty a malom občerstvení sme sa presunuli do Miklušovej väznice, kde nás čakala skúška odvahy. Ešte predtým sme si vypočuli zaujímavé rozprávanie o histórii starých Košíc, hrdelnom práve, tortúre, o spôsoboch mučenia v minulosti,  miestach vykonávania popráv a o katoch. Najobávanejším z košických katov bol krutý kat Mikluš.  V mučiarni Miklušovej väznice sme nakoniec zažili niekoľko nečakaných prekvapení a stretnutie so strašidlami. Skúšku odvahy s baterkou v podzemných priestoroch väznice sme všetci úspešne absolvovali. Neminula nás sladká odmena a diplom za odvahu priamo z rúk kata Mikluša. V božom súde omilostení a na slobodu prepustení  sme sa v neskorých večerných hodinách šťastne vrátili domov.

     Mgr. Anton Klenotič a členovia Historicko - poznávacieho krúžku

    • Unikátna výstava exotických plazov v našej škole

     10. 10. 2018

     V stredu 3. októbra sa v našej škole uskutočnila výstava exotických plazov. Na tejto výstave mali žiaci možnosť vidieť viac ako 40 plazov a pavúkov. Tí odvážnejší mali možnosť sa ich aj dotknúť či zobrať  do ruky a odfotiť sa s nimi. 

     Potvrdilo sa, že plazy a hady človeka fascinujú, ale vzbudzujú v ňom zároveň strach a rešpekt. 

      

     Mgr. Monika Kandráčová

    • Pomáhame prírode

     10. 10. 2018

     K činnosti záujmového útvaru Hrady a povesti patrí nielen poznávanie hradov a povestí, ale aj blízkeho okolia Lipian, okolitej prírody a jej ochrany.

     V nedeľu 7. októbra naším cieľom bolo vyzbierať odpad, ktorý zanechali takzvaní „turisti“. Príroda sa nám za to odmenila nádherným slnečným počasím s krásnymi výhľadmi na Kamenický a Hanigovský hrad a aj na Spiaceho mnícha. Poslednou zastávkou bol vrchol Balažky, odkiaľ sme pozorovali naše malebné mestečko Lipany ako na dlani.

      

     Členovia záujmového útvaru Hrady a povesti nášho regiónu

   • Plenárne a triedne zasadnutia RZ
    • Plenárne a triedne zasadnutia RZ

     10. 9. 2018

     Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 13.09.2018 /štvrtok/ o 16:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2018/2019. Vaša účasť je potrebná !

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2018 - 2019
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018 - 2019

     29. 8. 2018

     Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2018 - 2019 sa uskutoční vo veľkej telocvični školy (bočný vchod) dňa 3.septembra 2018 o 9:00 hod.

     Prosíme žiakov, aby sa zhromažďovali pri svojom triednom učiteľovi. Žiakov 1. ročníka budú očakávať triedne učiteľky pri vchode, kde im dajú inštrukcie.

      

     V Lipanoch 29. 8. 2018                            

                                                                                                                                            Mgr. Pavol Palenčár

                                                                                                                                                  riaditeľ školy 


      

    • Experimentovanie po nemecky

     9. 9. 2018

     Experimentovanie po nemecky  je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goetheho Inštitútu. Aj naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do jeho realizácie.

     Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. S finančnou podporou Nadácie vznikli vôbec prvé pracovné listy v nemčine pre metodiku CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá integruje cudzí jazyk do odborného predmetu, napr. prírodovedy. V rámci Európy ide o prvý komplexnejšie vypracovaný materiál v nemčine takéhoto praktického typu pre základné školy. Pracovné listy na témy – voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto, látky či rastliny sú rozdelené do 15 modulov. Tie sú rozpracované na krátke experimenty, ktoré je možné realizovať aj na iných hodinách.  

     Na hodinách nemeckého jazyka naši žiaci postupne realizovali rôzne experimenty a na základe obrázkov a poskytnutých pomôcok si  rozširovali slovnú zásobu. Úlohy boli zamerané na rozvoj komunikačných kompetencií (jazyková podpora pri rozprávaní, čítaní a písaní). Cieľom aktivít a hier bolo upevňovanie a používanie naučeného.

     Čo presne sme robili? Pomocou krátkych experimentov deviataci (po nemecky) zisťovali, či predmety vo vode plávajú alebo klesajú, či je vzduch ľahší ako voda, či je predmet magnetický  alebo aké vlastnosti majú rôzne materiály.

     Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutie pomôcok, pracovných listov a rôznych materiálov, ktorými sme mohli skvalitniť vyučovanie cudzieho jazyka v našej škole.

     Mgr. Alena Jarošová

      


   • Šiestaci na výstave pavúkov a škorpiónov
    • Šiestaci na výstave pavúkov a škorpiónov

     30. 6. 2018

     Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s poľskou spoločnosťou ARANEUS pripravili netradičnú výstavu s názvom „Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov“, ktorej sa zúčastnili naši šiestaci pod vedením triednych učiteľov v rámci záverečného školského výletu. Žiaci mali možnosť vidieť živé pavúky a škorpióny z rôznych tropických krajín. Medzi 40 exponátmi nechýbali veľké tarantuly, vtáčkare, škorpión obrovský, najväčšia mnohonôžka sveta či snovačka jedovatá (čierna vdova). Všetky zvieratá boli bezpečné uzavreté v sklenených teráriách, ktoré boli doplnené stručnými popismi o jednotlivých druhoch. Veríme, že táto výstava šiestakom pomohla doplniť si informácie o pavúkoch a taktiež u niektorých žiakov prekonať strach z pavúkov.

     Mgr. Gabriela Hnatová

   • Piataci a šiestaci v kine
    • Piataci a šiestaci v kine

     30. 6. 2018

     Predposledný deň školského roka žiaci piateho a šiesteho ročníka strávili v kine Cinemax Prešov, kde sa im premietol film Jurský svet: Zánik ríše. Za vybavenie celej akcie ďakujeme pánovi učiteľovi Klenotičovi.

   • Zlato z Kubína patrí recitátorke z Hviezdoslavovej
    • Zlato z Kubína patrí recitátorke z Hviezdoslavovej

     27. 6. 2018

     V dňoch 19. – 23. júna  v Dolnom Kubíne sa konala celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pod záštitou Národného osvetového centra z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      

     Hviezdoslavov Kubín si drží titul najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Hlavná organizátorka pani Jaroslava Čajková, vo svojom príhovore povedala: „Celoštátne vyvrcholenie HK je špicom hory či priam horského masívu rozsiahlej postupnosti súťažných kôl.“ Pre nás, ktorí sa venujeme umeleckému prednesu, je veľkou odmenou a  zadosťučinením, že práve naša žiačka zo Základnej školy  Hviezdoslavova 1 v Lipanoch Timea  Adamečková  (2.kategória - poézia) zažiarila ako hviezda medzi najlepšími recitátormi z jednotlivých krajov tohtoročného HK aj na celoštátnom kole.

      

     Odborný tím lektorského zboru pre detský umelecký prednes ju zaradil na  prvé miesto v zlatom pásme. V hodnotiacej diskusii o detských recitátoroch Timeu začlenili  ku kvalitnej špičke, pretože podala taký výkon, ktorý bol pre divákov a porotu nezabudnuteľným umeleckým zážitkom.

     Blahoželáme a ďakujeme Timei za výbornú reprezentáciu školy, mesta, okresu a kraja. Prajeme, aby zažila ešte mnoho podobných úspechov.

      

     Ľudmila Dobrovičová, učiteľka, ZŠ, Hviezdoslavova1

   • Vynikajúce výsledky v medzinárodnej súťaži
    • Vynikajúce výsledky v medzinárodnej súťaži

     27. 6. 2018

     Žiaci 2.stupňa sa v máji  zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR. Úlohy v testoch zvládli na výbornú!  Šiestačka Zuzana Kocúreková dosiahla 100%-nú  úspešnosť.  V jednotlivých kategóriách nás najúspešnejšie reprezentovali títo žiaci: D. Falat (6.B) 97%,  Š. Baňas (5.A) 94%, J. Kocúrek (6.B) 96% , L. Závada (7.B) 96%, T. Hucko (9.B) 90% a K. Štefčáková (7.B) 93%. Zúčastnení žiaci  dostanú diplom a postupujú do žrebovania o vecné ceny!

      

     Mgr. Zuzana Čekanová

   • Víťazi zberových aktivít
    • Víťazi zberových aktivít

     27. 6. 2018

     Poznáme víťazov zberových aktivít za školský rok 2017/2018.

     Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI:

     1. miesto: Nováková Kristína 2. A (5937ks)
     2. miesto: Kandráč Štefan 8. A (5500ks)
     3. miesto: Pribula Nikolas 4. B (5400ks)

     Spolu žiaci vyzbierali 44,5 kg viečok. Škola sa umiestnila na 8. mieste v A3 kategórii.

     Najaktívnejší kolektív – 4. A (14 000 ks).

     Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI:

     1. miesto: Mekková Vanesa 8.A (1018ks)
     2. miesto: Brilla Matej 3. A (870ks)
     3. miesto: Nováková Kristína 2. A (300 ks)

     Spolu žiaci vyzbierali 130 kg tetrapakov. Škola sa umiestnila na 12. mieste v B3 kategórii.

     Najaktívnejší kolektív – 3. A (1047 ks)

     Zber papiera 1. stupeň:

     1. miesto: Kormošová Kristína 4. A (270 kg)
     2. miesto: Goliašová Nella A (202 kg)
     3. miesto: Rabiková Karin 4. B (197kg)

     Zber papiera 2. stupeň:

     1. miesto: Andraščík Dominik 5. A (500kg)
     2. miesto: Jusko Filip František 7. A (141 kg)
     3. miesto: Bacherová Laura 6. A (138kg)

      

     Spolu žiaci vyzbierali 4250 kg papiera.

     Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme.

      

     Mgr. Gabriela Hnatová, koordinátorka ENV

      

   • Black and White párty
    • Black and White párty

     19. 6. 2018

     Žiaci 9. ročníka pozývajú všetkých žiakov a učiteľov 2. stupňa na rozlúčkovú Black and White párty, ktorá sa uskutoční dňa 22.6.2018 (piatok) so začiatkom o 8:00. Na párty je potrebné prísť oblečení tematicky, doniesť si dobrú náladu a pripraviť sa na rôzne súťaže, aktivity a tomboly, ktorej súčasťou sú vecné ceny. 

     Tešíme sa na Vás.

     Kolektív deviateho ročníka

   • Siedmaci v Miklušovej väznici a Rodošte
    • Siedmaci v Miklušovej väznici a Rodošte

     18. 6. 2018

     Dňa 6. júna 2018 žiaci 7. A  absolvovali dejepisnú exkurziu v Košiciach. Pod vedením Mgr. Čekanovej  a Mgr. Klenotiča navštívili Miklušovu väznicu a areál Katovej bašty. Miklušovu väznicu tvoria dve pôvodne gotické domy,  ktoré  v minulosti  slúžili ako mestská väznica. V súčasnosti sa tu nachádza expozícia Košické storočia. V bývalých väzenských celách sú vystavené  rôzne zaujímavé exponáty z dejín mesta. V Katovom byte sme si mohli prezrieť originálne popravné meče košických katov. Po zostúpení do suterénu sme sa ocitli v hladomorni a  mučiarni. V stredoveku sa tu vykonávalo útrpné právo, tzv. tortúra. Najviac nás zaujal dereš, koleso na lámanie kosti a voskové figuríny kata Mikluša s jeho pomocníkom a ich obeťou.

     V blízkosti Miklušovej väznice sa nachádza areál Katovej bašty, ktorú sme tiež navštívili. Bašta je jedinou zachovanou baštou bývalého mestského opevnenia. V jej blízkosti sa nachádza aj kalvínsky kostol, ktorý stojí na mieste Maľovanej brány, jednej z piatich brán, ktorými sa vchádzalo do Košíc. V kazematoch bašty sme si prezreli palné zbrane, napr. mažiare,  hákovnice, delo, ale aj muníciu - kamenné a kovové delové gule.  

     Poslednou zastávkou našej exkurzie bolo Rodošto, replika  domu, v ktorom žil v tureckom exile František II. Rákoczi. Tento šarišský župan a sedmohradský vojvodca stál na čele  posledného a najväčšieho protihabsburského povstania. V Rodošte nám premietli film z roku 1906 zachytávajúci uloženie Rákocziho telesných pozostatkov v krypte v podzemí  Dómu sv. Alžbety.  Ide o jeden z prvých filmov natočených na našom území. Z Turecka okrem Rákocziho pozostatkov prišlo aj 29 debien, v ktorých sa nachádzalo zariadenie jedálne z jeho tureckého domu. Táto orientálna jedáleň bola asi najkrajšou časťou expozície o Rákoczim.

     Mgr. Anton Klenotič

   • Plavecký výcvik - Drienica
    • Plavecký výcvik - Drienica

     18. 6. 2018

     V tomto školskom roku sme zorganizovali plavecký kurz pre 29 žiakov štvrtých ročníkov v príjemnom prostredí rekreačnej oblasti Drienica - Lysá. Sme radi ,že rodičia majú záujem o tento druh športu, pretože plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja. V priebehu kurzu sa deti naučili adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja, manipuláciu s plaveckými pomôckami a niektoré základné plavecké lokomócie vo vodnom prostredí. Pokročilí plavci sa venovali zdokonaľovaniu plaveckej techniky. Počas piatich dní sme získali kopec nových vedomostí uprostred krásnej prírody. Absolvovali sme množstvo telovýchovných aktivít, jazdu na koni, turistickú vychádzku na Lysú, pohybové a športové hry na multifunkčných ihriskách. Stmelili kolektív v rámci spoločenských večerov a pri táboráku. Deti sa domov vrátili s novými zážitkami a s úsmevom .

   • Prváci a druháci na školskom výlete
    • Prváci a druháci na školskom výlete

     6. 6. 2018

     V pondelok 4. júna 2018 sa žiaci 1. a 2.  ročníka spoločne s triednymi učiteľkami zúčastnili výletu v Košiciach. Krásne slnečné počasie sme využili na návštevu Detskej železnice v Košiciach, kde sa žiakom veľmi páčilo. Výlet sa niesol v duchu dobrej nálady, smiechu a spevu žiakov, čo sa odrážalo na tvárach detí. Unavení, ale šťastní a plní nezabudnuteľných zážitkov z jazdy historickým vláčikom a krásneho prostredia sme sa šťastlivo vrátili domov. 

     Na ďalší pekný výlet sa tešíme opäť o rok! 

     Mgr. Monika Kandráčová 

   • Exkurzia Prešov
    • Exkurzia Prešov

     5. 6. 2018

     Dňa 31. 5. 2018 sa žiaci  deviateho ročníka pod vedením p. uč. Klenotiča a p. uč. Strakovej zúčastnili na jednej  z posledných exkurzií. Táto exkurzia patrila k najzaujímavejším a najatraktívnejším, vzhľadom k tomu, že každý žiak si pripravil krátku prednášku o kultúrnej či historickej pamiatke Prešova, ako napríklad Evanjelické kolégium, fontány, kostoly v centre mesta a iné pamiatky.

     Našou najdôležitejšou zastávkou bola Židovská synagóga, postavená v 19. storočí, ktorá dodnes slúži ako pamiatka obetiam holokaustu a ľuďom, ktorí za svoju vieru a presvedčenie položili život. Pred synagógou sa nachádza pamätník, ktorý svojou symbolikou vzbudzuje dojatie. Pri vstupe sme si hneď všimli krásnu umeleckú výzdobu a vôňu dreva, ktoré pochádza zo starých lavíc, v ktorých židia prednášali svoje modlitby otočení smerom na Izrael, kde bol za čias kráľa Šalamúna vybudovaný honosný chrám. Dozvedeli sme sa o ich zvykoch, o spôsobe stravovania, počas významných sviatkov, kde boli ich pravidlá veľmi prísne. Na poschodí, kde sa zväčša zdržiavali ženy sme si pozreli výstavu artefaktov ako  tóru, ktorá je pre židov posvätná, či rôzne pomôcky, ktoré používali vo všedné či sväté dni. Okrem toho, že sme sa dozvedeli nové poznatky o Prešove, odniesli  sme si silný odkaz o ich krásnych  tradíciách i trpkom osude.

     Touto cestou by som sa chcel v mene celého deviateho ročníka poďakovať p. uč. Klenotičovi, ktorý nás vzdelával nielen formou učenia, ale i formou, ktorá nás všetkých bavila a naučila mnoho vecí. V priebehu dvoch rokov Historického - poznávacieho krúžku, ale i počas celého II. stupňa sme navštívili  desiatky miest, pamiatok a výstav. Veľmi si vážime vašu ochotu i obetavosť, ktorú ste kládli do nášho historického vzdelávania. Patrí Vám veľké ďakujeme.

     Kolektív  deviateho ročníka

   • Košická noc múzeí a galérií
    • Košická noc múzeí a galérií

     5. 6. 2018

     Predposlednú májovú sobotu sa žiaci Historicko - poznávacieho krúžku zúčastnili  Noci múzeí a galérií v Košiciach. Košické múzeá a galérie si pre návštevníkov pripravili bohatý program. Prehliadky boli tento rok zamerané na významné výročie - 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky.

     V historickej účelovej budove Východoslovenského múzea sme si prezreli viacero zaujímavých výstav, napr. Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov, výstavu maďarskej ľudovej kultúry Hungarikum - ľudové umenie matyó  alebo Vysoko na krídlach, výstavu o orlovi krikľavom. Na dvore múzea bol  sprístupnený drevený kostolík z Kožuchoviec. V múzeu si žiaci mohli vyrobiť prvorepublikové bankovky, či spraviť si selfie s T. G. Masarykom, prvým prezidentom Československej republiky.

     S dovolením Košického samosprávneho kraja sme mohli nahliadnuť do reprezentačnej generálskej sály, ktorá sa nachádza v budove Divízie. V období prvej republiky tu sídlilo Zemské vojenské veliteľstvo a 11. divízia. V sále sa odohrávali všetky významné slávnostné udalosti spojené so životom armády v medzivojnových Košiciach. V súčasnosti budova Divízie slúži nielen Košickému samosprávnemu kraju, ale aj Východoslovenskému múzeu v Košiciach, ktoré tu prezentuje dve stále expozície - Príroda Karpát a Storočia v umení.  

     Ukážku varenia soli v dobovej peci sme si mohli pozrieť na nádvorí Slovenského technického múzea. V Miklušovej väznici nám košický kat predviedol spôsob stínania hláv odsúdených zločincov. V areáli Katovej bašty sme navštívili kazematy a Rodošto, pamätný dom Františka II. Rákocziho. Do 20. rokov sme sa vrátili počas módnej prehliadky na nádvorí Východoslovenskej galérie. Atmosféru Prvej republiky evokovala nielen kolekcia zostavená z originálnych prvorepublikových klobúkov, ale aj swingová hudba, ktorá dopĺňala zaujímavú módnu prehliadku. Domov sme sa vrátili až po polnoci bohatší o množstvo nových zážitkov a informácií.

     Mgr. Anton Klenotič a žiaci Historicko - poznávacieho krúžku

   • Majstrovstvá Slovenska v kategórii mladší žiaci
    • Majstrovstvá Slovenska v kategórii mladší žiaci

     3. 6. 2018

     Posledným veľkým mládežníckym podujatím, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne – Zamarovciach, bol Turnaj o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu v kategórii mladších žiakov. V Trenčíne sa pred týždňom zišlo 24 družstiev z celého Slovenska.

     Naši žiaci obsadili celkovo ôsme miesto na celom Slovensku a stali sa druhým najlepším tímom východného Slovenska. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným za super atmosféru, bojovnosť a popriať im veľa ďalších úspechov.

     Mgr. Kamil Zagrapan

      

     Konečné poradie kategórie mladších žiakov v roku 2018:

      

     1. FBC Florbal Trenčín
     2. FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina - bieli
     3. Florbalový klub AS Trenčín
     4. Snipers Bratislava - black
     5. ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín
     6. Snipers Bratislava - orange
     7. Žltý Sneh Košice
     8. ŠŠK Stars Lipany
     9. FBC Mikuláš Prešov
     10. FK Florko Košice
     11. FBC Predator Sabinov
     12. ŠK Victory Stars Nová Dubnica
     13. Eastern Wings Michalovce
     14. FaBK ATU Košice
     15. FBC BlueBerries Modra
     16. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves
     17. FbO Florpédo ŠKS Bratislava
     18. Hurikán Inspiro
     19. Tsunami Bratislava
     20. FBC Mladosť Trebišov
     21. FBK BCF Dukla Banská Bystrica
     22. 1. SC Malacky
     23. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
     24. FbK Turany
    • Majstrovstvá Slovenska v kategórii staršia prípravka

     3. 6. 2018

     Počas predchádzajúceho víkendu sa už po druhý raz za sebou stretli v Trenčíne – Zamarovciach florbaloví mládežníci. Na Turnaji o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu v kategórii staršia prípravka prišlo pod hrad Matúša Čáka až 24 družstiev z celého Slovenska.

      

     Naši žiaci sa umiestnili na jedenástom miesto. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným za super atmosféru, bojovnosť a popriať im veľa ďalších úspechov.

     Mgr. Kamil Zagrapan

      

     Konečné poradie vekovej kategórie staršia prípravka:

     1. Florbalová akadémia Martin
     2. FK Florko Košice "A"
     3. Snipers Bratislava
     4. FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina - oranžoví
     5. Galaktikos Bratislava
     6. FaBK ATU Košice
     7. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves
     8. 1.FBC Florbal Trenčín
     9. Tsunami Záhorská Bystrica
     10. Florbalový klub AS Trenčín - čierni
     11. ŠŠK Stars Lipany
     12. FBK Harvard Partizánske
     13. ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín
     14. FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina - bieli
     15. FBC Mladosť Trebišov
     16. Hurikán Inspiro
     17. Trnavohorské Svište 1. FBC Zvolen
     18. FBC Predator Sabinov
     19. Florbalový klub AS Trenčín - bieli
     20. ŠK Lido Prírodovedec
     21. ŠK Gama Košice
     22. FBC Lions Bratislava
     23. FbO Florpédo ŠKS Bratislava
     24. FBC Mikuláš Prešov
    • Majstrovstvá Slovenska v kategórii mladšia prípravka

     3. 6. 2018

     Celoštátne súťaže na úrovni mládežníckych kategórii odštartovali počas predchádzajúceho víkendu Turnajom o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu v kategórii mladšia prípravka. V Trenčíne – Zamarovciach sa zišlo 16 družstiev z celého Slovenska. Deti si počas dvoch dní do sýtosti zahrali florbal a rodičia si prišli taktiež na svoje. Vytvorili búrlivú atmosféru, ktorú nám môžu závidieť aj iné kolektívne športy.

     Naši žiaci obsadili celkovo šieste miesto na celom Slovensku a stali sa majstrami východného Slovenska. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným za super atmosféru, bojovnosť a popriať im veľa ďalších úspechov.

      

     Konečné poradie družstiev v kategórii mladšia prípravka:

     1. FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina
     2. FBC Skalica
     3. FBK AS Trenčín – čierni
     4. FBC BlueBerries Modra
     5. Galaktikos Bratislava
     6. ŠŠK Stars Lipany
     7. Hurikán Inspiro
     8. FbC Young Arrows Spišská N. Ves
     9. FBC Lions Bratislava
     10. FaBK ATU Košice
     11. NTS FK – ZŠ Nemšová
     12. Eastern Wings Michalovce
     13. Žltý Sneh Košice
     14. ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín
     15. FK Florko Košice
     16. FBK AS Trenčín – bieli                                                      Mgr. Kamil Zagrapan
   • Laureátka v Sabinovskom autorskom a recitátorskom máji
    • Laureátka v Sabinovskom autorskom a recitátorskom máji

     30. 5. 2018

     Každoročne v máji  sa v Sabinove  koná súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe a v prednese poézie a prózy základných škôl Sabinovského okresu pod názvom Sabinovský autorský a recitátorský máj.

     V recitácii poézie naša žiačka z 5. A  Timea Adamečková získala najvyššie ocenenie a stala sa laureátkou vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová

   • English Star
    • English Star

     24. 5. 2018

     V pondelok 21. mája sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku. Testy vypĺňali desiati žiaci druhého stupňa. Hlavným poslaním súťaže ENGLISH STAR je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Výsledky budú zverejnené v polovici júna.

                                                                                                             

      Mgr. Zuzana Čekanová

   • Botanikiáda 2018
    • Botanikiáda 2018

     21. 5. 2018

     Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach zorganizovala tento školský rok už deviaty ročník projektu BOTANIKIÁDA. Tento rok niesol podtitul „Botanika na tanieri“. Projekt je určený žiakom piateho ročníka základných škôl v Prešovskom a Košickom kraji a našu školu na regionálnom kole reprezentovali dvaja najúspešnejší riešitelia online školského kola, a to Salome Štroncerová z 5.BMiroslav Troščák z 5.A. Na žiakov čakalo šesť stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Účasťou v tomto projekte sme získali 50%- nú zľavu na vstupnom do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach pre žiakov našej školy do konca kalendárneho roka 2018.

      

     Mgr. Gabriela Hnatová, vyučujúca biológie

   • Letný tábor Potulky s Hviezdičkou
    • Letný tábor Potulky s Hviezdičkou

     17. 5. 2018

     ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1 oznamuje rodičom nášho mesta a blízkych obcí, že má pripravenú ponuku na zmysluplné vyplnenie voľného času Vašich detí v čase letných prázdnin 2018. Ide o denný letný tábor 

      

     Potulky s Hviezdičkou od 9.7. do 13.7.2018

      

     Nástup do denného letného tábora je 9.7.2018. Denne od 9.00 hod. do 15.00 hod. Hlavným cieľom denného tábora je všestranný rozvoj detskej osobnosti prostredníctvom zložiek výchovy v jednotlivých záujmových činnostiach a upevňovanie základných princípov zdravého životného štýlu.

      

     Program denného  LT  Potulky  s  Hviezdičkou:

      

     9.7. – miesto  - ZŠ a okolie – hry na zoznamovanie, eko-hry v prírode, športové súťaže,

     10.7. – návšteva a pobyt v Soľnej jaskyni v Prešove,

     11.7. - návšteva ZOO Spišská Nová Ves,

     12.7. -  návšteva hradu a skanzenu v Starej Ľubovni,

     13.7. – miesto  - ZŠ a okolie – podľa počasia Hry s vodou.

     .

      

     CENA: náklady spojené s pobytom a činnosťou v tábore - 35 eur (v prípade, že je členom CVČ pri ZŠ Hviezdoslavova 1), alebo vo výške 45 eur (v prípade, že nie je členom CVČ pri ZŠ Hviezdoslavova 1).

      

     Vybavuje Mgr. Eva Lipovská

      

     Poznámka:  Počet detí je obmedzený z dôvodu počtu miest v autobuse.

      

     Uzávierka: 25.5.2018 

   • Priniesli sme si dva diplomy zo Slávika Slovenska
    • Priniesli sme si dva diplomy zo Slávika Slovenska

     17. 5. 2018

     V utorok  15. mája 2018 sa konalo okresné kolo už 30. ročníka  súťaže v speve ľudových piesní

     Slávik Slovenska 2018.

     Súťaž prebieha pod záštitou nadácie známeho operného speváka Petra Dvorského. 

     V tomto roku súťaž prebiehala v priestoroch ZUŠ v Lipanoch. Súťažili víťazi školských kôl okresu Sabinov. Počet súťažiacich tohto ročníka bol obzvlášť vysoký, napriek tomu sa našim žiakom podarilo získať dve ocenenia aj pre našu školu. 

     V I. kategórii sa podarilo Renému Bacherovi získať  2. miesto a

     v II. kategórii Kataríne Prevužňákovej 3. miesto.

     Našim slávikom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      

     Mgr. Janka Smolková

   • Slávik Slovenska - školské kolo
    • Slávik Slovenska - školské kolo

     17. 5. 2018

     Vo štvrtok 26. apríla 2018 sme zorganizovali  školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018.

     Súťaže sa zúčastnilo 20 spevuchtivých žiakov, ktorí sa na súťaž pripravili veľmi svedomito. Vypočuli sme si mnoho krásnych ľudových piesní nielen z repertoáru DFS Hviezdička, ale niektorí súťažiaci zaujali práve výberom piesne z "babičkinej truhlice".

     Odborná porota sa rozhodla udeliť tieto miesta:

      

     I. kategória:

     1. miesto – René Bacher, II.A

     2. miesto – Alexander Dancák, II.A

     3. miesto – Alexandra Pariľáková, I.B

                        Kosturková Emma Mária, III.A

      

      II. kategória:

     1. miesto – Katarína Prevužňáková, VI.A

     2. miesto – Emanuel Kandráč, V.B

     3. miesto – Olívia Tállová, V.B

      

     III. kategória:

     1. miesto – Daniela Stariňáková, VIII.A

      

     Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme  veľa úspechov v okresnom kole.

      

     Mgr. Smolková Janka

   • Futbalové úspechy našej školy
    • Futbalové úspechy našej školy

     16. 5. 2018

     Mesiac máj tradične patrí futbalovým súťažiam. Aj tento rok naši žiaci na okresných turnajoch dosiahli výborné výsledky.

     Žiaci prvého stupňa na súťaží Mc Donald´s Cup obsadili  2. miesto. Mladšie žiačky na školskom pohári SFZ obsadili 2. miesto a chlapci v tej istej kategórii skončili šiesty. Vyvrcholením boli turnaje Futbal Cup starších žiakov a žiačok. Chlapci obsadili  siedme miesto a dievčatá veľmi pekné 2. miesto.

     Celkovo môžeme považovať tohoročné  účinkovanie našich futbalových výberov  za veľmi úspešné,  kde  potvrdili, že patria medzi špičku okresu.

     Zároveň chcem všetkým žiakom poďakovať za vzornú  a úspešnú reprezentáciu našej školy.

     Ing. Stanislav Reištetter

   • Súťaž školských časopisov Perohryz
    • Súťaž školských časopisov Perohryz

     16. 5. 2018

     V tomto školskom roku sme sa s naším školským časopisom Hviezdička  zapojili do súťaže školských časopisov Košického a Prešovského kraja.  Súťaž  Perohryz  pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií mala slávnostné vyhodnotenie 11. 5. 2018 v Košiciach.   Tretí rok ju organizuje občianske združenie Úlet. Cieľom je zvyšovať mediálnu gramotnosť študentov. Jana Beerová z občianskeho združenia uviedla, že v tomto roku sa do súťaže zapojilo až 34 časopisov.  

     Na prvom mieste  sa umiestnili dva časopisy z Košíc, Prestávka zo ZŠ Ľudovíta Fullu a Čordáčik zo ZŠ sv. košických mučeníkov.

     Náš časopis Hviezdička sa v silnej konkurencii  časopisov Košického a Prešovského kraja  nenechal zahanbiť a zo súťaže sme si odniesli čestné uznanie.

     Súčasťou odbornej poroty bola aj redaktorka KOŠICE:DNES Michaela Luxová, ďalej časopisy hodnotili aj vysokoškolskí pedagógovia Lenka Regrutová, ktorá sa zaoberá výskumom mediálnych obsahov určených pre detského percipienta, a Jozef Mergeš, ktorý sa venuje športovému jazyku v médiách a pedagogicky vedie študentský internetový časopis.

     Po vyhlásení výsledkov sa mohli redakčné tímy porozprávať s porotou. Aj naša redakčná rada v zložení žiačok S. Filipová, V. Vojteková, V. Mekková a M. Minárová z 8. A triedy a vyučujúcej  A. Jarošovej tak zistila , čo porotu pri čítaní časopisov zaujalo, aj to, v čom by sa mohli zlepšiť.  Na žiakov čakali aj rôzne  kreatívne workshopy.

     Teší nás, že sme mali možnosť prezentovať našu prácu a pritom sa aj naučiť niečo nové, zaujímavé. Najdôležitejšie však je, že nás novinárska práca (aj keď je niekedy náročná) baví a robíme ju radi.

      

     Redakčná rada Hviezdičky

   • Óda na žiaka
    • Óda na žiaka

     13. 5. 2018

     Možno Vás prekvapil názov tohto článku, no mne prišiel vhodný k téme, o ktorej chcem napísať. Pôvodne to mala byť len stručná informácia o výsledku našej žiačky na krajskom kole chemickej olympiády, ale pri písaní ma napadlo, že kedy pochváliť nadanú, šikovnú, skromnú a všestrannú žiačku, ak nie po jej poslednej reprezentácii školy na sklonku deviateho ročníka.

     Ivanu Skladanú sledujem od piateho ročníka ako jej triedna učiteľka. Z malej, zvedavej , rýchlo chápajúcej, pohotovej piatačky vyrástla zodpovedná, tvorivá a pedantná deviatačka. Dosť bolo superlatívov, ideme na dôkazy. Ivanka každý rok reprezentovala školu a stala sa najlepšou v okrese  a v niektorých súťažiach aj postup na krajské  kolá predmetových olympiád zo slovenčiny, matematiky, dejepisu, tento rok aj z chémie, kde v krajskom kole s 92,5 % úspešnosťou skončila na 9. mieste. Absolvovala recitačné a športové súťaže, každoročne vystupovala na školských akadémiách v tanečných choreografiách,  bola mojou pravou rukou ako šéfka triedy, pomáhala spolužiakom zvládať školu a  bola každý deň pripravená na každý predmet.

     Ako jediná z našich tohtoročných deviatakov dosiahla z obidvoch testovaných predmetov viac ako 90 %  a je prijatá na strednú školu bez prijímacieho konania. Prečo o nej píšem? Lebo si myslím, že je  príkladom pre všetkých našich žiakov a dôkazom toho, že ak sa spojí talent s pracovitosťou, dá sa v živote dosiahnuť  veľa.

     Ing. Jana Straková

   • Slávici z lavice - okresné kolo
    • Slávici z lavice - okresné kolo

     13. 5. 2018

     25. apríla 2018 sa v priestoroch Centra voľného času v Sabinove uskutočnil 17. ročník okresnej speváckej súťaže v speve populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v IV. kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6.roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy).

     Kvalitu spevu  súťažiacich posudzovala trojčlenná porota, ktorej predsedala  riaditeľka CVČ  PhDr. Zuzana Rolíková.

     Našu školu vzorne reprezentovali v I. kategórii traja žiaci – René Bacher z II.A, Alexander Dancák z II.A a Vanesa Jurová zo IV.A triedy, v II. kategórii  Katarína Prevužňáková zo VI.A triedy.

     Veľmi nás teší, že vo veľkej konkurencii 38 talentovaných spevákov získali naši žiaci krásne umiestnenia.

     V I.kategórii René Bacher – 3. miesto,  v II. kategórii Katarína Prevužňáková – 3. miesto.

     Srdečne blahoželáme!

     Mgr. Janka Smolková

    • Literárna exkurzia Kežmarok

     21. 5. 2018

     V utorok 9. mája sa naši siedmaci  aj žiaci z iných ročníkov zúčastnili celodennej literárnej exkurzie. Naša prvá zastávka bola pri soche Ľudovíta Štúra v Levoči.  Roku 1844 sem protestne prišli študenti z bratislavského lýcea po tom, čo ich profesora a učiteľa zosadili z profesúry.

     Ďalšou zastávkou bol drevený artikulárny kostol v Kežmarku, ktorý je jedným zo skupiny ôsmich drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka a je zapísaný do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Režisér Juraj Jakubisko si ho vybral na natáčanie niektorých scén do rozprávky Perinbaba. O pár metrov ďalej stojí aj nový evanjelický kostol, ktorý bol postavený koncom 19. storočia a patrí medzi  slovenské národné kultúrne pamiatky.

     Neskôr sme sa presunuli do lyceálnej knižnice. Je najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe a obsahuje 150 000 zväzkov kníh v latinčine, nemčine, maďarčine a iných jazykoch. Sídli v budove bývalého kežmarského lýcea, v ktorom študovali Ján Chalupka, Janko Kráľ, Janko Jesenský, Martin Rázus, Jonáš Záborský a mnohí ďalší významní slovenskí spisovatelia a básnici.

     Po hodinke osobného voľne sme pokračovali prehliadkou Kežmarského hradu, jediného úplne zachovaného  hradu na Spiši. Započúvali sme sa do histórie, príbehov a legiend mnohých panovníkov a majiteľov hradu. Prehliadka bola spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

     Žiaci mali prostredníctvom exkurzie možnosť vypočuť si mnoho historických faktov, príbehov a legiend z minulosti a prakticky sa dotknúť našich národných dejín.

     Mgr. Alena Jarošová

   • Prvé miesto v kraji a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku
    • Prvé miesto v kraji a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku

     4. 5. 2018

     V stredu 2. mája 2018 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konala krajská súťažná prehliadka v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – 64. ročník.

     Prednesy poézie v 2. kategórii hodnotila odborná porota v zložení:  

     PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD., pedagogička, režisérka víťazných predstavení na celoštátnych divadelných súťažiach, Mgr. Nina Kollárová, PhD., laureátka slovenských i medzinárodných súťaží, recitátorka, herečka a

     PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička z DJZ – Útvar osvetovej činnosti v Prešove.

     Našu školu, po víťazstve v okresnom kole, reprezentovala v 2. kategórii v poézii žiačka z 5. A Timea Adamečková, ktorú pripravovala pedagogička Mgr. Ľudmila Dobrovičová.

     Timea v silnej konkurencii 13 recitátorov z jednotlivých okresov Prešovského kraja získala 1. miesto a priamy postup na celoštátnu súťažnú prehliadku v Dolnom Kubíne.

     Timei k výraznému úspechu srdečne gratulujeme! Prajeme pekný júnový pobyt v rodisku P. O. Hviezdoslava a úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Ďakujeme.

      

     Mgr. Alena Jarošová

   • Rozprávanie spod košatej lipy
    • Rozprávanie spod košatej lipy

     1. 5. 2018

     Dňa 27.4.2018 sa konal 19. ročník recitátorskej súťaže v prednese prózy  Rozprávanie spod košatej lipy, na ktorom sa stretlo 30 najlepších recitátorov základných a stredných škôl mesta. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Víťazi aj všetci účastníci si prevzali diplomy, čestné uznania a upomienkové darčeky.

     Žiaci našej školy sa umiestnili na týchto miestach:

     V 1. kategórii:  3. miesto  Nikola Hrabčáková 3. B, pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

     V 2. kategórii:  1. miesto Timea Adamečková 5. A, pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

                             2. miesto Šimon Baňas 5. A, pripravovala Mgr. Ľ. Dobrovičová

     V 3. kategórii:  3. miesto Soňa Filipová 8. A, pripravovala Mgr. A. Jarošová

      

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Ľudmila Dobrovičová

   • Postup na krajské kolo žiakov a druhé miesto žiačok
    • Postup na krajské kolo žiakov a druhé miesto žiačok

     23. 4. 2018

     Florbal si v našej škole  našiel už svoje stabilné miesto a o tom, že je o tento  šport čoraz väčší záujem, svedčí aj fakt, že dňa 17.4.2018 sa konalo okresné  kolo žiakov základných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčastnili žiaci z 11 základných škôl v okrese Sabinov.

     Naši žiaci v zložení  Spál, Kandráč R., Kandráč Š., Maček, Šandala, Petrík, Bohovecký, Gunár, Hurajt, Petruška, Ludvik, Feltovič  nenašli premožiteľa, vyhrali celý turnaj a tým si zaistili postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája  v Prešove.

     Dňa 19.4.2018 sa konalo okresné kolo aj pre naše žiačky. O malý krok im ušiel postup na krajské kolo a umiestnili sa na peknom druhom mieste. Chcel by som sa poďakovať žiačkam za ich výkony, bojovnosť a žiakom popriať veľa šťastia, úspechov a zážitkov v krajskom kole v Prešove.

     Mgr. Kamil Zagrapan, učiteľ TSV

   • Školská burza kníh
    • Školská burza kníh

     17. 4. 2018

     Žiaci čitateľského a novinárskeho krúžku pri príležitosti marca - mesiaca knihy dňa 10. apríla pripravili v školskej knižnici školskú burzu kníh. Zapojili sa žiaci 2. stupňa počas vyučovacích hodín literatúry. Mali možnosť za symbolickú cenu predať svoju už prečítanú knihu alebo si od svojich spolužiakov knihu zakúpiť. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a spoluprácu.

     Mgr. Lenka Vargová

   • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej žiakov
    • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej žiakov

     12. 4. 2018

     Veľkonočný turnaj vo vybíjanej žiakov 3.- 4. ročníka sa uskutočnil 5.4.2018 v športovej hale našej školy. Turnaj sa stal už tradíciou,  v poradí 13. ročníka sa zúčastnilo  6  družstiev z regiónu. Vďaka projektu a finančnej podpore z nadácie Modrá Torysa a vedeniu našej školy žiaci strávili pekný športový deň. Súťažili o medaily,  pekné ceny a sladkú odmenu. Súťaž prebiehala podľa platných pravidiel a pod odborným dohľadom rozhodcov. Vyhodnotenie:

     Putovný pohár a 1.miesto -  ZŠ - Komenského 113,

                                    2.miesto – ZŠ s MŠ– Brezovica,

                                      3.miesto – ZŠ – Hviezdoslavova „B“,

                                      4.miesto – ZŠ – Hviezdoslavova “A“,

                                      5.miesto – ZŠ s MŠ– Kamenica,

                                      6.miesto -  ZŠ s MŠ – Miľpoš.

     Po ukončení turnaja a vyhlásení výsledkov sa všetci rozišli s pokojným vedomím skvele stráveného športového dňa. Ďakujem pani učiteľke Dei Semanovej a pani Julke Andraščíkovej za pomoc pri realizácii turnaja a  žiakom 3.- 4. ročníka za peknú reprezentáciu našej školy.

     Mgr. Mária Turlíková

    • Talent základných škôl 2018

     10. 4. 2018

     Prešovská radnica privítala 8. marca na svojej pôde nadané a talentované deti. Uskutočnilo sa tam finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Záštitu nad súťažou Talentov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

     Päťdesiatka talentovaných žiakov základných škôl vzišla spomedzi viac ako tisícky žiakov Šariša. Do súťaže sa zapojili deti z Prešova, Šarišských Michalian, Sabinova, Lipian, Bardejova, Širokého, Raslavíc, Svidníka.

     Prešovské finále prebehlo v dvoch testovacích kolách. V prvom kole to boli rôzne úlohy, v ktorých išlo o číselný rad, slovné prešmyčky, zašifrované heslo, rozdeľovanie geometrických útvarov, či počítanie chýbajúcich kociek. Obsahom druhého testovacieho kola bola matematika, hry so slovami a ďalšie logické úlohy.

     V náročnom testovaní sa celkom slušne podarilo obstáť aj našim reprezentantom -  Ivana Skladaná obsadila 12. miesto a René Kandráč  skončil na 21. priečke. Blahoželáme.

     Ing. Jana Straková

   • Okresné kolo Chemickej olympiády
    • Okresné kolo Chemickej olympiády

     10. 4. 2018

     Keďže mesiac marec je už za nami,  máme za sebou aj okresné kolo 54. ročníka chemickej olympiády kategórie D. Jej organizátorom v okrese Sabinov je už 14 rokov naša škola. V tomto ročníku sa jej zúčastnilo 14 deviatakov zo siedmich škôl. V tejto konkurencii obstala vynikajúco reprezentantka  Hviezdičky Ivana Skladaná , ktorá si vybojovala 1. miesto a účasť na krajskom kole. Dve druhé miesta s rovnakým počtom bodov v teoretickej  aj praktickej časti obsadila  Aneta Semančíková zo ZŠ 17. novembra v Sabinove a raritou bola účasť a 2. miesto pätnásteho súťažiaceho  siedmaka  Samuela Vargovčíka z CZŠ v Sabinove, ktorý prekvapil porotu svojimi nadštandardnými vedomosťami a zručnosťou.

     Za našu školu ešte súťažili Klaudia Feltovičová, ktorá obsadila 5. priečku a Patrik Kormoš sa umiestnil na 11. mieste. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a Ivanke držíme prsty v krajskom kole 26. apríla.

     Ing. Jana Straková

   • Kreácie detského folklóru 2018
    • Kreácie detského folklóru 2018

     10. 4. 2018

     49. ročník okresnej súťažnej  prehliadky detského hudobného folklóru pod názvom Kreácie detského folklóru pre súbory pôsobiace v okrese Sabinov  sa uskutočnil 15. marca 2018 v priestoroch Mestského úradu v Lipanoch. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.

     Okres Sabinov reprezentovalo 170 účinkujúcich  z 9 detských folklórnych súborov. Našu školu v kategórii spevácke skupiny reprezentovala programovým číslom „Moja frajirečka“  chlapčenská spevácka skupina, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme.

     Účinkujúci René Bacher, Alexander Dancák, Ondrej Rabatin, Michal Minár, Dávid Antol z 2.A, Alexander Tall, Nikolas Pribula z 4.B, Šimon Baňas, Adrián Semaník z 5.A, Lukáš Slanina, Vladimír Lipovský z 6.A,  Samuel Molčan z 6.B znova potvrdili, že ich teší spev, tanec a zmysluplné využívanie voľného času.

     V kategórii sólisti speváci strieborné pásmo získal René Bacher, Katarína Prevužňáková, Daniela Stariňáková.

     Bronzové pásmo si vyspieval Samuel Molčan.

     Výkony súťažiacich kolektívov a jednotlivcov hodnotila odborná komisia v zložení: PaedDr. Ľubomír Šimčík - predseda,  Jozef Piroh a PhDr. Jana Pitková.

     Súťažná prehliadka bola opäť dôkazom, že hudobný folklór tejto oblasti je vďaka zanieteným vedúcim a pedagógom a nadšeným deťom v dobrých rukách.

      

      Mgr. Smolková Janka, vedúca DFS Hviezdička

      

   • Prvé miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • Prvé miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

     9. 4. 2018

      

     V utorok 27. marca sa v ZŠ na Komenského ulici v  Sabinove konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali žiaci: Félix Hudák, Timea Adamečková, Soňa Filipová, Daniel Falat.

     Veľký úspech dosiahla žiačka Timea Adamečková, ktorá vo svojej kategórii získala prvé miesto. Tretie miesto v I. kategórii získal žiak  Félix Hudák.  Obidvom úspešným recitátorom blahoželáme a Timei držíme palce v krajskom kole.

     Mgr. Alena Jarošová

   • Mestská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe
    • Mestská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe

     4. 4. 2018

     V tomto školskom roku sa uskutočnil 19. ročník mestskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod vedením Mgr. Dušana Kazimíra, Phd., do ktorej sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy  Práce boli posudzované anonymne pod prideleným kódom. Súťaž sa pre našu školu skončila s týmito výsledkami:

     1. kategória (1. – 4. ročník ZŠ)

     poézia: 3. miesto: Mária Mizeráková, Mgr. Ivica Molnárová

      

     2. kategória (5. – 6. ročník ZŠ + prima 8RG)

     próza: 3. miesto: Daniel Falat, Mgr. Alena Jarošová

      

     3. kategória (7. – 9. ročník ZŠ + sekunda – kvinta 8RG)

     poézia: 1. miesto: Branislav Balušinský, Mgr. Alena Jarošová

     próza: 3. miesto: Veronika Hudáková, Mgr. Alena Jarošová

                                Soňa Filipová, Mgr. Alena Jarošová

      

     Oceneným blahoželáme a zúčastneným prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

     Mgr. Alena Jarošová

   • Marec - mesiac knihy... hurá, už viem čítať
    • Marec - mesiac knihy... hurá, už viem čítať

     25. 3. 2018

         Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, najlepší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších. Marec, mesiac knihy, bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955.  

          V rámci tohto mesiaca sme si dňa 21. marca 2018 spoločne so žiakmi 1.A a 1.B triedy pripomenuli túto udalosť. Žiaci sa pod vedením triednych učiteliek cez rôzne úlohy a aktivity preniesli do príbehov hrdinov z kníh a spoločne si prečítali veľa pekných rozprávok. Čerešničkou na torte pre našich prváčikov však bola prvá návšteva školskej knižnice, kde sa žiakom skutočne veľmi páčilo. Prváci splnením rôznych úloh počas dopoludnia ukázali, že už sú pripravení čítať knihy, a to nielen zo školskej knižnice, čo nás teší.

     Mgr. Mária Turlíková, Mgr. Monika Kandráčová