• Z kroniky školy

    • 1998/1999

     Okresný úrad na návrh odboru školstva v Sabinove zriaďuje s účinnosťou od 1. 9. 1998 Základnú školu 1. – 4. Ročník v Lipanoch na ulici Hviezdoslavova 1, súčasťou ktorej je aj školský klub detí

     Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Majerčáková

     Počet žiakov: 251, počet tried: 10, počet pedagogických pracovníkov: 16

     Škola je vo výstavbe, chýba telocvičňa, žiaci sa stravujú v ZŠ Komenského 12

      

     1999/2000

     Zapájanie žiakov do súťaží, Mikulášske dopoludnie, vystúpenia s kultúrnym  vianočným programom – Charitný dom, Denný stacionár, Sociálny ústav v Brezovičke, školský karneval, úspech v súťaži Šaliansky Maťko v Šali – celoslovenské kolo, úspech v recitačných súťažiach, matematických súťažiach

     V škole pracuje 6 krúžkov

     Tri vyučujúce absoltvujú školenie Alternatívne školské systémy

     V súťaži Rozprávky z čokoládového mestečka Orion patríme k 40 najlepším na Slovensku

     Organizujeme podujatia pre deti k MDD

     Organizujeme mestskú súťaž Rozprávanie spod košatej lipy

      

     2000/2001

     Návšteva ministra školstva Milana Ftáčnika ohľadom ďalšej etapy dostavby našej školy

     3. Miesto v  celoslovenskej súťaži  triednych a školských časopisov

     Návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu

     1. Miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko, účasť v celoslovenskom kole

     Účasť v mestskej súťaži Rozprávanie spod košatej lipy

     Návšteva poslanca NR SR Róberta Fica

     Škola sa zapája do projektov Zdravý úsmev, Infovek, Projekt z protidrogového fondu

     2001/2002

     V škole je komplexná inšpekcia

     Do prevádzky bola odovzdaná školská kuchyňa, jedáleň a  telocvičňa

     Organizuje sa okresný metodický deň

     Organizujeme plavecký výcvik v Drienici

     Zapájame sa do športové súťaží– vybíjaná, malý futbal

     Zapájame sa do  rôznych literárnych  súťaží

      

     2002/2003

     Po prvýkrát je škola plne organizovaná, sú tu triedy od 1. – 8. Ročník

     Zapájame sa do rôznych súťaží

     Intenzívne sa zapájame do zberu druhotných surovín, získavame vecné ohodnotenia – hračky, knihy, hodinky

     Na pôde školy organizujeme 1. Benefičný ples

     Do užívania bola odovzdaná ďalšia časť budovy  - pavilón C

     Organizujeme lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. A 8. Ročníka

     V rámci projektu v zbere viečok Rama -  Počítače školám získavame výhru 130 000,- Sk na počítače

     Učitelia sa zúčastňujú volejbalového turnaja, získavajú 3. Miesto

     Škola získava finančné prostriedky na vybavenie protidrogovej miestnosti

     Intenzívne  a úspešne sa zapájame do rôznych matematických súťaží

     Vysadzujeme stromčeky a organizujeme iné aktivity ku Dňu Zeme

     V rámci projektu Bezpečnosť pre každého – cesta a ja získavame finančné prostriedky na učebné pomôcky

     Zapájame sa do speváckych súťaží a súťaží s vlastnou literárnou tvorbou

     Zapájame sa do mnohých projektov

     ŠKD organizuje rôzne akcie a súťaže

      

     2003/2004

     Škole sú aj deviate ročníky

     Zapájame sa do projektu Európsky deň

     Zúčastňujeme sa stolnotenisových turnajov

     14.1.2004 slávnostne otvárame viacúčelovú mestskú  halu

     Organizujeme 2. Benefičný ples

     Zapájame sa do Monitoru 9

     Vyhlasujeme súťaž o emblém školy

     Organizujeme metodické dni

     Organizujeme Športovú olympiádu pre žiakov 1. Stupňa okolitých ZŠ

     Organizujeme rôzne tržnice

     Úspech v celoslovenskom kole súťaže Slávik Slovenska – 1. Miesto

     Máme úspechy vo vybíjanej i vo futbale

     Získavame finančné prostriedky na rôzne projekty: protidrogový fond, školský časopis Hviezdička, za zber hliníkovej fólie, Otvorená škola atď.

     Vychádza prvé číslo časopisu Hviezdička

      

     2004/2005

     Škola má 505 žiakov

     Po prvýkrát vzdelávacie poukazy

     1. Miesto v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži Liečivé rastliny

     Inštalujeme rôzne výstavky a tržnice

     Organizujeme 3. Benefičný ples

     Úspechy DFS Hviezdička v Raslaviciach

     Organizujeme veľkonočnú burzu hračiek

     Organizujeme krajské kolo chemickej olympiády

     Naša škola organizuje volejbalový turnaj

     Navštívili nás tri zástupkyne ZŠ Emily Fisher z Trentonu (USA)

     Účasť na celoštátnej súťaži ľudových piesní vo Veľkých Losinách Zpěváčci

     Úspechy v športe – volejbal, atletika, futbal

     Úspechy  športovkýň – dievčat – celoslovenské kolo vo futbale – 2. Miesto, celosl. Kolo vo vybíjanej – 8. Miesto

     Akadémie, súťaže a iné akcie ŠKD Hviezdička, tábor v Lipovciach

     Zber odpadových surovín

      

     2005/2006

     Školské stredisko záujmovej činnosti, pravidelný mesačný príspevok žiaka 50,- Sk

     Stretnutie so žiakmi Špeciálnej ZŠ

     Zapájame sa do projektov: Týždeň globálneho vzdelávania, Pomocná ruka pedagógom

     Návšteva medzinárodného rozhodcu FIFA a UEFA Mariána Ružbarského

     Účasť v celoslovenskej súťaži Šaliansky Maťko

     Projekty Otvorená škola, Digitálni štúrovci, Protidrogový fond

     Akcie a tábor ŠKD

     2006/2007

     Dvakrát ročne organizujeme účelové cvičenia

     Organizujeme Alžbetínsky ples

     Naše dievčatá reprezentujú školu vo volejbale v Muszyne – 1. Miesto

     Zapájame sa do projektu Etwinning

     Organizujeme Deň otvorených dverí

     Majstrovstvá Slovenska vo vybíjanej, naše dievčatá štvrté

     Na Školských majstrovstvách Slovenska  v malom futbale naše dievčatá tretie, vo volejbale skončili v kraji štvrté

     Organizujeme Superstar siedmich líp

     Akcie a tábor ŠKD Prázdninový tajomstvá na Šírave

      

     2007/2008

     Počet žiakov: 428

     Organizujeme akciu Kreslenie v parku

     Organizujeme minikonferenciu Tak to robíme my

     Organizujeme Školu v prírode v Tatranskej Lesnej

     Voľby do Rady školy, predseda: Mgr. Anna Daráková

     Novootvorená knižnica Hviezdička v E pavilóne

     Organizujeme športové súťaže vo futbale, vybíjanej, basketbale

     Účasť na projekte protidrogovej prevencie Viem povedať nie

     V rámci projektu Comenius sa žiaci našej školy zúčastňujú týždenného pobytu v Slovinsku v meste Škrocjan

     Športové úspechy vo futbale, hokejbale, v atletike, volejbale

     Zriadenie jazykového laboratória v našej škole

     Účasť na projekte Škola, ktorej to myslí

     Škola získava poukážku na 50 000,- Sk za 1. Miesto v zbere hliníkovej fólie

      

     2008/2009

     Projekt Comenius  pod vedením Mgr. Knapíkovej  pokračuje,  naši žiaci v Litve, Bruseli

     Projekt Škola, ktorej to myslí pokračuje – združenie Orava

     Náš DFS Hviezdička je súčasťou CD Vešelo na varošu

     Organizátori okresného kola Chemickej olympiády

     Organizátori okr. Kola Šaliansky Maťko

     3. Miesto v krajskom kole vo vybíjanej dievčat

     DHS Hviezdička v Krajskej súťažnej prehliadke v Raslaviciach bronzová

     Záver projektu Comenius  s názvom Detské hry bez hraníc, boli tu deti z Litvy, Talianska, Belgicka, Slovinska

     Žiaci tretích ročníkov – škola v prírode v Tatranskej Lesnej  Detský raj

     Účasť v televíznej súťaži Prípady detektíva Kulmena

     Účasť v súťaži protidrogovej prevencie Nefajčiarska trieda, trieda 5. B získala notebook

     V projekte Pomôž svojej škole, zachráň prírodu v súťaži Milk Agro

     Majstrovstvá Slovenska vo florbale – 7. miesto

     ŠKD Hviezdička zorganizoval cez prázdniny Letný tábor v Bojniciach

      

     2009/2010

     Inšpekčná činnosť Štátnej inšpekčnej komisie zo Štátneho inšpekčného centra – zameranie: šikanovanie, výchova k ľudským právam

     V celoslovenskej súťaži v Likavke v prehliadke folklórnych súborov náš DFS získava striebro

     V súťaži Slávik Slovenska žiačka K. Jacková postupuje do celoslovenského kola, získava cenu Laureát súťaže

     Účasť na projekte Perly doliny Popradu – päťhodinová túra poľskými Beskydami

     Letný tábor ŠKD v rekreačnom stredisku Látky

      

     2010/2011

     Rekonštrukcia školy cez regionálny operačný program spolufinancovaný európskou úniou, začiatok apríl 2010, ukončenie február 2012

     Novinka školy - florbalová trieda

     Zakúpené ďalšie IKT prostriedky, interaktívne tabule, zapojenie do projektu Planéty vedomostí, v škole je jedna trieda, v ktorej sa vyučuje prostredníctvom notebookov pre každého

     Zavedenie povinného druhého cudzieho jazyka, v našej škole okrem angličtiny a nemčiny aj ruština

     Celoslovenské kolo vo florbale dievčat – 6. Miesto

     V krajskom kole súťaže DFS – náš DFS Hviezdička v bronzovom pásme

     Naša škola  je organizátorom Krajského  kolo chemickej olympiády

     Žiaci tretích ročníkov v škole v prírode v Tatrách

     Účasť na majstrovstvách sveta mládežníkov vo florbale v Prahe

      

     2011/2012

     Dvaja pedagógovia zapojení do Operačného programu Vzdelávanie pod záštitou Európskeho sociálneho fondu v oblasti vzdelávania  cudzích jazykov

     Ustanovujúca schôdza Rady školy , za predsedníčku zvolená Mgr. M. Turlíková

     DFS Hviezdička – absolútny víťaz 43. Ročníka Kreácií detského folklóru, víťaz krajského kola, postup do celoslovenského kola, žiačka K. Jacková ako sólistka víťazka, postup do celoslovenského kola

     Apríl 2012 sa uskutočnilo výberové konanie, do funkcie riaditeľa našej školy Rada školy navrhla kandidáta Ing. Vladimíra Jánošíka

     Chlapci sa stali majstrami Slovenska vo florbale

     Tematická inšpekcia zo Školského inšpekčného centra v Prešove, cieľ – preveriť súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v základnej škole

     Z fondov EÚ bola realizovaná rekonštrukcia školy, vybudovaná atletická dráha, oddychová zóna pre žiakov 1. Stupňa a ŠKD

     Rozlúčka s riaditeľkou školy Mgr. Ľudmilou Majerčákovou, ktorá odchádza do dôchodku

     Ing. V. Jánošík nastúpil službu vo verejnej správe, v auguste 2012 sa uskutočnilo výberové konanie, povereným riaditeľom sa stáva Mgr. Pavol Palenčár

      

     Spracovala: Mgr. Jarošová