• ŠKD

    • V školskom roku 2017/2018 je otvorených 3 oddelenia ŠKD. Počet detí v ŠKD sa môže v priebehu školského roku meniť. Prevádzka je zabezpečená  popoludní od 11,20 do 16,30 hod. Mesačný poplatok na jedno dieťa je 3,-€. Rodič je povinný uhradiť poplatok vychovávateľke najneskôr do 10. dňa v mesiaci, aj na niekoľko mesiacov naraz. Jedno oddelenie tvorí najmenej 12 detí. 

                                              
     Prijímanie detí do školského klubu detí

     Školský klub detí ( ďalej len ŠKD ) je určený pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     ŠKD  je podľa § 113 zákona č. 245/2008 Z. z. školským výchovno – vzdelávacím zariadením. ŠKD je súčasťou školy a zabezpečuje:

     • činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia,
     • prípravu na vyučovanie,
     • oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
     • ŠKD  sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí.

     Počet detí v oddelení ŠKD určí riaditeľ školy, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu vo vyhláške č. 527/2007 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

     Dieťa je prijaté do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do ŠKD. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD detí podáva zákonný zástupca dieťaťa spravidla s prijatím žiaka do školy (žiak nastupujúci do 1. ročníka, novoprijatý žiak, resp. žiak, ktorý ešte počas návštevy školy nenavštevoval ŠKD).

     Písomnú žiadosť/prihlášku o prijatie dieťaťa do ŠKD a zápisný lístok žiakov 1. ročníka, novoprijatých žiakov do školy a žiakov, ktorí ešte počas návštevy školy nenavštevovali ŠKD, je potrebné odovzdať bezpodmienečne  počas prvých troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa.

     Na prijatie dieťaťa do ŠKD je potrebný súhlas riaditeľa školy, ktorý vydá písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠKD a oboznámi zákonného zástupcu  dieťaťa so svojim rozhodnutím o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠKD v písomnom oznámení.

     Predbežný zápis detí do ŠKD na nový školský rok sa koná spravidla v mesiaci máj predchádzajúceho školského roka a pri zápise detí do 1. ročníka, prípadne nultého ročníka ZŠ. Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD, ktoré už v minulosti navštevovalo ŠKD, na aktuálny školský rok je potrebné odovzdať bezpodmienečne počas prvých troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa. Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do ŠKD.

     Prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje ( nepovoľuje ) výlučne riaditeľ školy.

      

     Zmeny v dochádzke dieťaťa do školského klubu detí

     Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu detí

     Zákonný zástupca dieťaťa má právo prerušiť dochádzku dieťaťa v ŠKD alebo odhlásiť svoje dieťa z dochádzky do ŠKD aj v priebehu školského roka. Prerušenie alebo odhlásenie musí byť zrealizované písomnou formou - žiadosťou o prerušenie alebo žiadosťou o odhlásenie  u vedúcej ŠKD. Prerušenie alebo ukončenie dochádzky do ŠKD sa uskutoční vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o prerušenie alebo žiadosti o odhlásenie.

     Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť odchýlky v dennej dochádzke – každú jednorazovú zmenu pobytu dieťaťa v ŠKD. 

      

     Vylúčenie dieťaťa zo školského klubu detí

     Riaditeľ školy má možnosť vylúčiť dieťa zo ŠKD, ak dieťa opakovane poruší školský poriadok. Zákonný zástupca je o tejto možnosti informovaný pri prijímaní dieťaťa do ŠKD.

   • Tlačivá