• Rada školy

    • Štruktúra Rady školy:

     Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch sa skladá z 11 členov:
     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
     • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
     • 4 zvolení zástupcovia rodičov
     • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

   • P.č.Priezvisko, meno, titulZástupcaFunkcia v rade
    1.Čamajová Elena, Mgr.pedagogický zamestnanecpredseda rady
    2.Andraščíková Juliána, Mgr.pedagogický zamestnanectajomník
    3.Štroncerová Evanepedagogický zamestnanecčlen
    4.Slaninová Martinarodičiačlen
    5.Bujňáková Erikarodičiačlen
    6.Molčanová Andrearodičiapokladník
    7.Kocureková Ľubomírarodičiačlen
    8.Kandráč Peterzriaďovateľčlen
    9.Surgent Ľudovítzriaďovateľčlen
    10.Majtner Jozef, Ing.zriaďovateľčlen
    11. Bujňáková Eva, PhDr.zriaďovateľčlen
   • Rada je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

    Činnosť Rady školy
    Rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:

    • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
    • navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
    • predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
    • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a k ďalším skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b až d a § 5 ods. 7 citovaného zákona:
     1. k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa z dôvodu neabsolvovania prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov v určenom termíne
     2. k návrhu hlavného školského inšpektora na odvolanie riaditeľa školy
     3. k návrhu ministra školstva SR na odvolanie riaditeľa školy
     4. k návrhom na počty prijímaných žiakov
     5. k návrhom na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch
     6. k návrhu rozpočtu
     7. k návrhom na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
     8. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
     9. k správe o výsledkoch hospodárenia školy
     10. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k jeho vyhodnoteniu
     11. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

    Práva a povinnosti člena rady
    Člen má právo:

    • voliť a byť volený ,
    • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady,
    • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
    • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady,
    • predkladať na rokovanie vlastné námety prípadne materiály.

    Člen rady je povinný

    • zúčastňovať sa jej zasadnutí, neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu,
    • s dostatočným predstihom oznámiť predsedovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ukončeniu alebo pozastaveniu členstva v rade,
    • člen je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uznesením rady a to i po ukončení členstva v rade,
    • dbať, aby voľby do rady školy prebehli podľa zákona. Pri nedodržaní zákona na mieste zjednať nápravu,
    • podávať informácie zo zasadnutia rady školy, ak nie sú tajné, tej skupinu, ktorú v rade školy zastupujú.

    Kontakt
    Návrhy, pripomienky i podnety k činnosti Rady školy ako aj problémy, ktorými by sa mala Rada školy zaoberať môžete zaslať písomne na adresu školy.