• Co je športová príprava?

    • Vítam Vás na tejto podstránke, športoví priatelia

     ktorá je zameraná na prezentáciu florbalu v Prešovskom kraji a na Slovensku. Tento web kopíruje potreby športového vyžitia v našom Lipianskom a Sabinovskom obvode  pre rozvoj tohto športu. Naším cieľom je pritiahnuť čo najväčší počet chlapcov a dievčat pre tento bezkontaktný šport, pozdvihnúť ich sebavedomie a umožniť im začleniť sa do športového kolektívu deti na danej škole alebo v obci.

     Preto sme v roku 2009 vytvorili športové triedy so zameraním na florbal dievčat a chlapcov na ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch. Od roku 2014 vznikol školský športový klub STARS, ktorý zastrešuje našich žiakov v klubovej súťaži.

     Táto stránka má za cieľ informovať súťažiacich, rodičov a širokú verejnosť o našich aktivitách v oblasti FLORBALU.   

     Mgr. Kamil Zagrapan                  

            

     Zaručene najrýchlejší spôsob, ako si osvojiť florbalovú hru, je navštevovať FLORBALOVÉ ŠPORTOVÉ TRIEDY.

     Športová trieda je  jedným zo základných článkov špecializovanej športovej prípravy mládeže a zriaďujeme ju pre žiakov, ktorí ukončili štvrtý rok povinnej školskej dochádzky. Cieľom športovej prípravy je dosiahnutie optimálneho rozvoja motorických schopností, pohybových zručností a psychických vlastností žiakov ako dôležitého predpokladu pre športový tréning a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

     Podmienky prijatia - Ako sa stať žiakom športovej triedy

     Výber žiakov do športovej triedy sa robí v marci daného školského roka na našej  škole. Na úroveň vzdelávania kladieme aj výchovnú stránku procesu. Vychováme zo žiakov ŠT zdravo sebavedomých, slušných a spoločensky vyspelých jedincov. Úroveň ich vystupovania, spôsob komunikácie budeme formovať počas celých piatich rokov. Súčasťou ich formovania bude aj psychologická príprava / vyrovnanie sa s úspechom i s neúspechom /.

     Celkovému  cieľu podriaďujeme aj  výber kvalifikovaných trénerov a učiteľov športovej prípravy do športových tried. Základným predpokladmi  je pedagogicky prosociálny prístup k žiakom – zverencom, pozitívne charakterové vlastnosti trénera.  Samozrejmosťou, ktorú vyžadujeme, je sústavné sebavzdelávanie v oblasti odbornej aj pedagogickej.

     Základným predpokladom prijatia do Športovej triedy je všeobecná chuť športovať a cvičiť.