• Charakteristika období

    • MLADŠIA PRÍPRAVKA (6-8 rokov)

     Charakteristika: 
     Je najmladšia veková kategória vo florbale. Tréning v telocvični, ale aj mimo nej, musí deťom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz sa nesmie v žiadnom prípade klásť na náročné cvičenia v súťažnom prostredí sprevádzané neustálym stresom.

     Úlohy:

     • Snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z florbalovej hry
     • Vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia
     • Učiť sa rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti
     • Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru
     • Viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom

      Cieľ:

     • Nácvik a zdokonaľovanie bežeckých zručností
     • Nácvik základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie loptičky, uvoľňovanie sa s loptičkou, prihrávanie a spracovanie loptičky, streľba (zaradiť len po dokonalom osvojení bežeckých zručností)
     • Hry na malom priestore

     Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu v hale - florbal (špeciálna príprava):

     • BEHY - technika behu                                        85 %
     • HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA                     15 %
     • Herné kombinácie                                               0 %
     • Herne systémy                                                   0 %

     Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo florbalu (všeobecná príprava):

     • Všestranné zaťaženie – pohybové a športové hry              70 %
     • Rýchlostné schopnosti – reakčná rýchlosť                        10 %
     • Koordinačné schopnosti – priestorovo-orientačná, reakčná, rovnováhová a kinesteticko-diferenciačná schopnosť                                                                                      20 %
     • Vytrvalostné schopnosti                                                   0 %
     • Silové schopnosti                                                             0 %

      

     STARŠIA PRÍPRAVKA (9-11 rokov)

     Charakteristika:
     Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu, ale aj mimo neho.

     Úlohy:

     • Vypestovať si trvalý vzťah k systematickému tréningu
     • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti
     • Na tréningu – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností
     • Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru

      
     Cieľ:

     • Nácvik a zdokonaľovanie bežeckých zručností
     • Nácvik základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie loptičky, uvoľňovanie sa s loptičkou, prihrávanie a spracovanie loptičky, streľba (zaradiť len po dokonalom osvojení bežeckych zručností)
     • Hry na malom priestore

      

     Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu v hale (špeciálna príprava):

     • BEŽECKÁ OBRATNOSŤ                                65 %
     • HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA                 35 %
     • HERNÉ KOMBINÁCIE                                    5 %
     • HERNÉ SYSTÉMY                                         0 %

      

     Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo florbalu (všeobecná príprava):

     • Všestranné zaťaženie – pohybové a športové hry             60 %
     • Rýchlostné schopnosti – reakčná rýchlosť                        20 %
     • Koordinačné schopnosti – priestorovo-orientačná, reakčná, rovnováhová a kinesteticko-diferenciačná schopnosť                                                                                      20 %
     • Vytrvalostné schopnosti                                                  0 %
     • Silové schopnosti                                                           0 %

      

     MLADŠÍ ŽIACI  (12-13 rokov)

     Charakteristika: 
     Základným charakteristickým  rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných florbalových zručností (herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).    

     Úlohy a ciele:

     • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby florbalu
     • V príprave v hale zvládnuť techniku všetkých herných činnosti jednotlivca
     • Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
     • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
     • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (obranne aj útočne)

      

     Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu v hale (špeciálna príprava):

      

     • Behy a bežecká obratnosť                              45 %
     • Herné činnosti jednotlivca                               45 %
     • Herné kombinácie                                          10 %
     • Herne systémy                                               0 %

      

     Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo florbalu (všeobecná príprava):

      

     • Všestranné zaťaženie pohybové a športové hry           35 %
     • Rýchlostné schopnosti – reakčná rýchlosť                     25 %
     • Koordinačné schopnosti –priestorovo-orientačná, reakčná, rovnováhová a kinesteticko-diferenciačná schopnosť                                                                                    25 %
     • Vytrvalostné schopnosti                                                10 %
     • Silové schopnosti – dynamická sila                                5 %

     STARŠÍ ŽIACI (14-15 rokov)

     Charakteristika: 
     Hráči v tejto vekovej kategórii by mali mať na konci obdobia technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca s tým, že ich dokážu využívať vo všetkých herných kombináciách v tréningu a v zápase. Súčasne by mali mať základnú predstavu o systémovej organizácii hry družstva v útoku a v obrane.  

     Úlohy a ciele:

     • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby florbalu
     • V príprave v telocvični zvládnuť techniku všetkých herných činností jednotlivca a herných kombinácií
     • Využívať herné činnosti jednotlivca v herných kombináciách a základných herných systémoch v zápase
     • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
     • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (obranne aj útočne)
     • Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve
     • Viesť hráčov k vyšším morálnym a etickým hodnotám v duchu fair-play

      

     Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu v telocvični - florbal (špeciálna príprava):

     • BEHY – silovo - obratnostné                        30 %
     • Herné činnosti jednotlivca                            35 %
     • Herné kombinácie                                       30 %
     • Herne systémy                                            5 %


     Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo florbalu (všeobecná príprava):

     • Všestranné zaťaženie - športové hry                               30 %
     • Rýchlostné schopnosti                                                   25 %
     • Koordinačné schopnosti                                                 25 %
     • Vytrvalostné schopnosti                                                 15 %
     • Silové schopnosti – dynamická sila                                 10 %