• Výchovné poradenstvo na základnej škole je zamerané na oblasť, v ktorej sa venuje pozornosť všetkým žiakom školy, ktorí sú nadpriemerne nadaní alebo majú rôzne zdravotné problémy a potrebujú odbornú pomoc psychológa alebo špeciálneho pedagóga a podľa stupňa zdravotného poškodenia sú uznaní ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       

      Výchovným poradcom na škole je Mgr. Anton Klenotič.

       

      Náplň práce výchovného poradenstva: 

      • riešenie všetkých výchovných problémov žiakov,
      • vedenie a archivácia písomností integrovaných žiakov,
      • vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov,
      • koordinácia pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných problémov žiakov,
      • poradenstvo pre prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania,
      • vypracovanie a odoslanie návrhov na odborné vyšetrenie žiakov s poruchami učenia a správania,
      • spolupráca s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
      • poskytovanie odbornej, metodickej, konzultačnej a informačnej pomoci.

      Kontakt:

      • Email: klenotic@zshviezdoslavova.sk
      • telefón: 
      • kabinet výchovného poradcu: na 1. poschodí budovy školy
      • konzultácie: po telefonickom dohovore