• Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie zabezpečuje Mgr. Anton Klenotič.

        •  

         kontakt: klenotic@zshviezdoslavova.sk

         telefón:

         konzultácie: po telefonickom dohovore

          

         Kariérna poradkyňa poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

         • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
         • usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
         • poinformuje o povolaniach, o ktoré je trhu práce záujem,
         • organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí).

         Tu nájdete zoznam študijných odborov stredných škôl.

         Prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020:

         Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné vysvedčenie zo 6., 7., 8. ročníka, polročné vysvedčenie z 9. ročníka. Výsledky Testovania 9 si dodatočne vyžiada SŠ.

         Zákonný zástupca žiaka si prostredníctvom základnej školy môže podať dve prihlášky na školy, kde sa vyžaduje talentová skúška a dve prihlášky na ostatné stredné školy (1. a 2. termín).

         Všetky prihlášky pred odoslaním na strednú školu musia byť potvrdené ošetrujúcim lekárom, podpísané zákonným zástupcom, žiakom, potvrdené základnou školou a podpísané riaditeľom školy.

          

         Termín podania prihlášok:

         • do 28. februára 2020 na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu / bilingválne gymnázia, konzervatória, športové školy, umelecké školy/
         • do 20. apríla 2020 na ostatné učebné a študijné odbory / aj na 8-ročné gymnázia /

          

         Prijímacie skúšky na SŠ: 

         Talentové skúšky:  15. 3. – 30. 4. 2020

         1. termín prijímacích skúšok (1. kolo):  11. 5. 2020

         2. termín prijímacích skúšok (1. kolo):  14. 5. 2020

         2. kolo prijímacích skúšok: 16. 6. 2020 (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole)

          

         Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

         Zápisný lístok:

         Každý žiak dostane jeden zápisný lístok. Ten si rodič osobne vyzdvihne po prijatí jeho dieťaťa na strednú školu od kariérovej poradkyne a zanesie ho na strednú školu, kde bude jeho dieťa študovať. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zoberie zápisný lístok a prenesie ho na zmenenú školu a žiaka zapíše nanovo.

          

         Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

         ​Tu sú tipy na dni otvorených dverí: 

         http://www.zoznamskol.eu/akce/den-otvorenych-dveri/