• Na naše škole pomáha žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom s poruchami učenia a správania asistenti učiteľa. Všetci učitelia si spoluprácu s nimi pochvaľujú, nakoľko pomáhajú skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces individuálnym prístupom k žiakom, ku ktorým sú priradení. 

     Práca so žiakmi  

     Asistent učiteľa pracuje so žiakmi  buď individuálnou formou, alebo priamo na hodinách. Je žiakom radcom, pomocníkom a organizátorom v hľadaní efektívneho napredovania pri osvojovaní zručností a poznatkov. Pomáha žiakom pri pochopení zadaných úloh a zároveň pôsobí na rozvíjanie sústredenosti žiakov. Asistent učiteľa má tiež za úlohu  upevňovanie disciplíny na hodinách a sleduje prípravu žiakov na vyučovanie. Sleduje tiež upravenosť a hygienu žiakov, nosenie si školských pomôcok.  

     Práca s učiteľmi  

     Na hodinách podporuje  učiteľov v ich výchovno - vzdelávacej činnosti. Spolupracuje pri riešení daných problémov priamo na hodinách a poskytuje konzultácie aj mimo vyučovacích hodín.