• Riaditeľstvo ZŠ v Lipanoch, Hviezdoslavova 1 srdečne pozýva  budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka pre šk. rok  2020/2021.

   Budúceho prváka čaká v dňoch 6. a 7. apríla 2020 (pondelok, utorok) od 13.00 hod. do 16.00 hod v priestoroch školy „Testovanie T-Predškolák“ v predmetoch interaktívne písanie, zábavná matematika, cvičenie s xboxom a vlastná tvorba.                                             

   Prosíme, aby k zápisu prišiel osobne aspoň jeden z rodičov s dieťaťom a jeho rodným listom. Zápisu sa zúčastnia deti narodené v roku 2013, 2014 a deti s minuloročným odkladom školskej dochádzky.


   Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ Hviezdoslavova 1


   Online prihláška


   Ďalšie informácie súvisiace so zápisom

   Podľa § 19 a § 20 zákona č. 247/2008 o výchove a vzdelávaní je školská dochádzka povinná.

   Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1.9. daného roka dosiahlo šesť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ v deň dátumu, ktorý určí všeobecno-záväzné nariadenie obce.

   Na zápis sa dieťa prihlasuje iba v jednej škole!!!

   Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať do školy žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

   Opatrenia, ak zákonný zástupca dieťa do školy neprihlási

   Postup ZŠ

   Ak sa zákonní zástupcovia s dieťaťom na zápis v danom termíne nedostavia, riaditeľ školy musí o tejto skutočnosti upovedomiť zriaďovateľa školy (obec), ktorý uskutoční ďalšie kroky.

   Postup obce

   V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti- najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

   Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok

   Na zápis sa musia dostaviť aj tie deti, ktorých rodičia chcú požiadať riaditeľa školy o odklad.

   Pri zápise predložia:

   • žiadosť o odklad, ku ktorej doložia
   • odporučenie detského lekára
   • odporučenie zariadenia výchovného poradenstva (psychológ)

   Postup, ak dieťa malo odklad

   Ak bolo dieťa v predchádzajúcom školskom roku na zápise a riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov rozhodol o odklade, musí sa dieťa na zápis znova dostaviť.


   Školský obvod

   Spoločný školský obvod č. 1 – Základná škola, Hviezdoslavova1, Lipany tvoria obce: Dubovica, Ďačov, Kamenica, Lúčka, Milpoš, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove