• Nadpis

  • Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

   Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:                          Kontaktná osoba: Mgr. Pavol PALENČÁR

   Názov: Základná škola                                                                                                       riaditeľ školy

   IČO: 37876813                                                                                                                   e-mail: riaditel.zshv@gmail.com

   DIČ: 2021672059                                                            

   Bankové spojenie: VÚB a.s. Lipany                                               Kontaktná osoba pre VO:

   Číslo účtu: 1634775259/0200                                                         Mgr. Martin ŠUHAJ – zástupca RŠ

   E-mail: zshviezdoslavova@gmail.com                                          E-mail: zastupca.zshv@gmail.com

   Verejné obstarávanie rok 2013 od 1. 7. 2013

   • Nadlimitné zákazky
   • Podlimitné zákazky
   • Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
   • Prieskum trhu

    

   Informácie o výsledkoch obstarávaní

   Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

   P.č.

   Predmet zákazky

   Víťazný uchádzač

   1/2013

   Rekoštrukcia dverí - WC

   Alluminium s.r.o.

   2/2013

   Vybavenie telocvične

   Maxisport s.r.o.